ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 53/189
20.09.10
( Додатково див. постанову Київського апеляційного господарського суду (rs13016135) )
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будкомплексінвест"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро індивідуальних рішень"
про стягнення 111 382,54 грн.
Суддя Грєхова О. А.
Представники сторін
від позивача: Багнюк М.І.- представник по довіреності від 18.05.2010р.
від відповідача: Гонтар А.В.- представник по довіреності № 0110 від 18.01.2010р., Коваль М.О.- представник по довіреності № 8-20/05 від 20.05.2010р.
СУТЬ СПОРУ :
Заявлено позов про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро індивідуальних рішень"заборгованості за Договором підряду № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. в розмірі 111 382,54 грн., в тому числі 105 268,33 грн. основного боргу, 2 408,72 грн. збитків від інфляції, 473,04 грн. 3% річних, 3 232,45 грн. пені.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2010р. порушено провадження по справі № 53/189, розгляд справи призначено на 04.06.2010р.
В судовому засіданні 04.06.2010р. та 14.06.2010р. відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву до 14.06.2010р. та до 25.06.2010р. відповідно.
Через відділ Діловодства суду позивач надав пояснення, в яких зазначив, що основна заборгованість відповідача перед позивачем становить 105 035,01 грн.
Вказану заяву суд розцінює як заяву про зменшення позовних вимог в частині стягнення основного боргу.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.06.2010р. продовжено строк розгляду справи та відкладено розгляд справи на 16.08.2010р.
В судовому засіданні 16.08.2010р. в порядку ст.. 77 ГПК України (1798-12) судом оголошено перерву до 20.09.2010р.
Вимоги позивача мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов’язань по оплаті виконаних робіт по договору № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р., оскільки відповідачем не було здійснено у повному обсязі та у визначений строк погашення заборгованості за виконані позивачем роботи в сумі 105 035,01 грн.
Відповідач у письмовому відзиві на позов проти заявлених вимог заперечував, просив суд у позові відмовити. Заперечення позивача мотивовані тим, у відповідача відсутня заборгованість перед позивачем за договором підряду № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р., оскільки відповідно до п. 3.8. Договору позивач щомісячно, протягом 3 робочих днів з моменту отримання оплати за фактично виконані роботи за розрахунковий місяць згідно з п. 3.10.3. даного Договору, перераховує на розрахунковий рахунок відповідача вартість генпідрядних послуг у розмірі 3% від вартості виконаних робіт, що визначається відповідно до Актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в). П. 3.10.4. Договору передбачено, що задля виконання позивачем грошових зобов’язань, передбачених п. 3.8. та п. 3.9. даного Договору та виконання відповідачем грошових зобов’язань, передбачених п. 3.10.3. даного Договору сторони мають право провести зарахування зустрічних однорідних вимог. Виходячи з викладеного відповідач зазначив, що вартість виконаних робіт за Договором підряду складає 9 383 590,96 грн. Вартість генпідрядних послуг за договором складає 281 507,73 грн., з яких позивачем сплачено лише 101 445,09 грн. Таким чином заборгованість позивача перед відповідачем за надані послуги з генпідряду складає 180 062,66 грн. Відповідно до ст.. 601 ЦК України (435-15) відповідач направив на адресу позивача заяву про часткове зарахування зустрічних однорідних вимог за договором підряду на суму 105 035,01 грн. Таким чином, у зв’язку з проведенням зарахування зустрічних однорідних вимог у відповідача відсутня заборгованість перед позивачем. Також відповідач заперечив проти стягнення на користь позивача річних, інфляційних та пені.
На виконання вимог ст. 81-1 ГПК України складено протоколи судових засідань, які долучено до матеріалів справи.
В судовому засіданні 20.09.2010р. судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, представника відповідача, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до ч.1 статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Згідно ч.1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Частина 2 статті 509 ЦК України передбачає, що зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
Відповідно п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Згідно ч. 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
02.12.2008р. між відповідачем –ТОВ "Архітектурне бюро індивідуальних рішень", як генеральним підрядником, та позивачем –ТОВ "Будкомплексінвест", як підрядником, було укладено договір підряду № ВГ-ПР-5, який підписано представниками та посвідчено печатками сторін, належним чином засвідчена позивачем копія якого наявна в матеріалах справи.
Умовами договору № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. сторони погодили, що генеральний підрядник доручає, а підрядник зобов’язується, згідно з виданою робочою документацією та узгодженою договірною ціною, керуючись будівельними нормами, на свій ризик власними та/або залученими силами і засобами виконати Комплекс робіт, в обсягах визначених цим договором (п. 2.1), вартість комплексу робіт, що виконується підрядником згідно умов даного договору, визначається на підставі договірної ціни (Додаток № 1 до даного Договору); підрядник щомісячно, протягом 3 робочих днів з моменту отримання оплати за фактично виконані роботи за розрахунковий місяць згідно з п. 3.10.3 даного Договору, перераховує на розрахунковий рахунок генерального підрядника вартість генпідрядних послуг (передбачених п. 7.2. даного Договору) у розмірі 3% від вартості виконаних робіт, що визначається відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) (п. 3.8); договірна ціна є твердою і включає в себе вартість обладнання, а також всі інші витрати підрядника, необхідні для виконання комплексу робіт за даним Договором, та становить 1 642 485,63 грн. з ПДВ; підрядник в строк до 25 числа кожного місяця подає генеральному підряднику план фінансування на наступний місяць. Генеральний підрядник в строк до 12 числа розрахункового місяця сплачує підряднику аванс у розмірі 50% від вартості робіт вказаної в плані фінансування робіт на розрахунковий місяць (п. 3.10.2.); оплата фактично виконаних робіт за розрахунковий місяць за вирахуванням сплаченого авансу здійснюється генеральним підрядником протягом 10 робочих днів з моменту підписання сторонами акта приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) та надання виконавчої документації, які подаються підрядником до 25 числа звітного місяця (п. 3.10.3); задля виконання підрядником грошових зобов’язань, передбачених п. 3.8. та п. 3.9. даного Договору та виконання генеральним підрядником грошових зобов’язань, передбачених п. 3.10.3. даного Договору сторони мають право підписати угоду про зарахування зустрічних вимог (п. 3.10.4); початок та строки виконання робіт визначаються Графіком виконання робіт (Додаток № 2 до даного Договору) (п. 4.1); роботи виконані за цим Договором, приймаються генеральним підрядником за якісними та кількісними показниками (обсяги робіт) за Актом приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) в порядку та у строки згідно з цим Договором. Акт приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) готуються підрядником та надають на підписання генеральному підряднику до 25 числа звітного місяця, завізовані керівником будівництва, що призначається генеральним підрядником та представником органу Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК). Генеральний підрядник протягом 3 робочих днів перевіряє надані документи та підписує їх або надає мотивовану відмову від підписання (п. 8.1).
25.01.2010р. між сторонами у справі було укладено додаткову угоду № 23 до договору № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. відповідно до якої сторони погодили, що у зв’язку з доповненням комплексу робіт за договором підряднику доручається виконання комплексу додаткових робіт (п. 1); загальна вартість додаткових робіт за цією Додатковою угодою визначається відповідно до Договірної ціни (Додаток № 1 до цієї Додаткової угоди) та складає 16 870,32 грн. з ПДВ. (п. 2); договірна ціна, вказана у п. 3.1 Договору, підлягає корегуванню на загальну вартість додаткових робіт за цією Додатковою угодою і складає 9 383 590,82 грн. з ПДВ (п. 3).
Відповідно до актів виконаних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3) до договору № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р., які підписані представниками відповідача та позивачем і посвідчені печатками сторін, належним чином засвідчені копії яких наявні в матеріалах справи, позивачем, як підрядником, було виконано, а відповідачем, як генеральним підрядником, було прийнято підрядні роботи загалом на суму 9 383 590,96 грн.
Згідно з довідкою про залишкову суму боргу від 12.04.2010р. за підписом директора та головного бухгалтера позивача сума заборгованості відповідача становить 105 034,96 грн. з вирахуванням авансу в розмірі 233,37 грн. за актами виконаних робіт за січень 2010р. на суму 88 398,01 грн. та за лютий 2010р. на суму 16 780,32 грн.
01.06.2010р. відповідач направив позивачу в порядку статті 601 Цивільного кодексу України заяву про зарахування зустрічних однорідних вимог, мотивуючи заяву тим, що відповідно до умов договору № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. у позивача наявна непогашена заборгованість в сумі 180 062,66 грн. по сплаті згідно з п. 3.8. Договору вартості наданих генпідрядних послуг, а тому в порядку статті 601 Цивільного кодексу України підлягають частковому зарахуванню зустрічні однорідні грошові вимоги відповідача до позивача на суму 105 035,01 грн. по договору підряду № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р.
Як зазначав позивач у письмових поясненнях заява відповідача від 01.06.2010р. про зарахування зустрічних однорідних вимог не прийнята, оскільки заборгованість позивача перед відповідачем первинними документами, зокрема, актами здачі-приймання послуг підписаними та погодженими сторонами та обліковими даними не підтверджується.
Спір у даній справі виник між сторонами з приводу відсутності боргу відповідача перед позивачем у зв’язку з проведеним зарахуванням зустрічних позовних вимог проти чого позивач заперечує, зазначаючи, що надання відповідачем генпідрядних послуг не підтверджується первинними документами.
Стаття 175 ч.1 Господарського кодексу України встановлює, що майнові зобов’язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України (435-15) з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України (436-15) .
Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.
Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 317 ГК України будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду. Для здійснення робіт, зазначених у частині першій цієї статті, можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України (435-15) про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Відповідно до статті 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Вимогами частини 1 статті 875 Цивільного кодексу України визначено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно частини 2 статті 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
З огляду на викладене, судом встановлено, що відповідно до умов договору № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. позивачем було виконано на користь відповідача підрядні роботи загалом на суму 9 383 590,96 грн., що підтверджується підписаними сторонами та посвідченими печатками сторін актами приймання виконаних робіт та довідками про вартість виконаних підрядних робіт.
Відповідач частково розрахувався з позивачем за договором № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р., несплаченою залишилась заборгованість у розмірі 105 034,96 грн.
На підставі заяви від 01.06.2010р. та статті 601 Цивільного кодексу України відповідачем було зараховано в рахунок погашення взаємної заборгованості між сторонами 105 035,01 грн.
Позивач проти такого зарахування заперечує, оскільки заборгованість позивача перед відповідачем не підтверджується первинними документами.
Згідно зі ст.. 601 Цивільного кодексу України (435-15) зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.
Таким чином суд зазначає, що зарахування здійснюється за наявності наступних умов :
1) вимоги сторін мають бути зустрічні, тобто такі, які випливають з двох різних зобов’язань, між двома особами, де кредитор одного зобов’язання є боржником іншого. Те саме повинно бути і з боржником;
2) вимоги мають бути однорідними, тобто в обох зобов’язаннях повинні бути речі одного роду;
3) необхідно, щоб за обома вимогами настав строк виконання, оскільки не можна пред’явити до зарахування вимоги за таким зобов’язанням, яке не підлягає виконанню.
За змістом наведеної норми згоди іншої сторони у зобов'язанні із зарахуванням вимог не вимагається.
Отже, заява однієї сторони про зарахування зустрічної однорідної вимоги є одностороннім правочином, який має наслідком припинення зобов'язань.
Згідно з ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.
Відповідно до листа ВАСУ від 01.07.1996 року № 01-8/241 (v_241800-96) припинення зобов'язання зарахуванням зустрічної вимоги - це одностороння угода, яка оформляється заявою однієї з сторін. Якщо друга сторона не погоджується з проведенням зарахування, спір підлягає вирішенню по суті з урахуванням усіх матеріалів і обставин справи.
В розумінні статті 601 Цивільного кодексу України необхідною умовою для здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог є те, щоб за обома вимогами вже настав строк виконання, оскільки неможливо пред’явити до зарахування вимоги за таким зобов’язанням, яке не підлягає виконанню.
У статті 602 Цивільного кодексу України вказано вичерпний перелік підстав при наявності яких зарахування зустрічних вимог не допускається, зокрема :
1) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю;
2) про стягнення аліментів;
3) щодо довічного утримання (догляду);
4) у разі спливу позовної давності;
5) в інших випадках встановлених договором або законом.
Судом не приймається до уваги посилання позивача на те, що заборгованість позивача перед відповідачем відсутня, оскільки не підтверджена первинними документами виходячи з наступного.
Згідно з п. 3.8. Договору № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. підрядник щомісячно, протягом 3 робочих днів з моменту отримання оплати за фактично виконані роботи за розрахунковий місяць згідно з п. 3.10.3 даного Договору, перераховує на розрахунковий рахунок генерального підрядника вартість генпідрядних послуг (передбачених п. 7.2. даного Договору) у розмірі 3% від вартості виконаних робіт, що визначається відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в).
Виходячи з викладеного вартість виконаних робіт за договором становить 9 383 590,96 грн. –3% генпідрядних послуг = 281 507,73 грн. (вартість генпідрядних послуг).
З пояснень відповідача слідує та не заперечується позивачем, сума послуг генерального підряду в розмірі 61 120,78 грн. сплачена позивачем, сума в розмірі 40 324,31 грн. зарахована сторонами в рахунок зменшення заборгованості відповідача перед позивачем.
Таким чином вартість генпідрядних послуг становить 180 062,64 грн. (281 507,73 грн. –61 120,78 грн. –40 324,31 грн.).
П. 3.10.4 Договору № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. передбачено, що задля виконання підрядником грошових зобов’язань, передбачених п. 3.8. та п. 3.9. даного Договору та виконання генеральним підрядником грошових зобов’язань, передбачених п. 3.10.3. даного Договору сторони мають право підписати угоду про зарахування зустрічних вимог.
Укладаючи договір підряду № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. сторони не погодили в ньому умов про обов’язкове складання актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), а лише передбачили порядок та строк сплати вартості генпідрядних послуг.
Судом встановлено, що строк сплати позивачем наданих відповідачем генпідрядних послуг настав (п. 3.8. Договору), а відтак відмова позивача у здійсненні зарахування зустрічних однорідних вимог на думку суду є безпідставною.
Позивачем не доведено суду належними засобами доказування неможливість зарахування зустрічних однорідних вимог, яке було проведено відповідно до заяви відповідача.
За таких обставин, судом встановлено, що докази, надані позивачем не підтверджують обставини, на які позивач посилається в обґрунтування позовних вимог та були спростовані доводами відповідача. З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача не є законними, обґрунтованими та доведеними, а тому задоволенню не підлягають.
З огляду на викладене, підстави для нарахування 2 408,72 грн. збитків від інфляції, 473,04 грн. 3% річних, 3 232,45 грн. пені за прострочення виконання основного зобов’язання по оплаті виконаних робіт за договором № ВГ-ПР-5 від 02.12.2008р. відсутні, а тому вимоги позивача в цій частині також задоволенню не підлягають.
Державне мито і судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 33, 34, 44, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
В И Р І Ш И В :
В задоволенні позову відмовити повністю.
Суддя
Грєхова О.А.
Повне рішення складено 22.09.2010р.