УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 квітня 1994 р. N 276
                Київ

   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 740 ( 740-98-п ) від 25.05.98 )

    Про затвердження Положення про державну реєстрацію
      суб'єктів підприємницької діяльності та про
      реєстраційний збір за державну реєстрацію
        суб'єктів підприємницької діяльності

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 386 ( 386-95-п ) від 01.06.95
      N 125 ( 125-96-п ) від 25.01.96
      N 406 ( 406-96-п ) від 03.04.96
      N 1011 ( 1011-96-п ) від 27.08.96 )
   На виконання Закону України від 16 грудня 1993 р. N 3716-12
( 3716-12 ) "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Положення про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності (додається).

   2. ( Абзац перший пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 406 ( 406-96-п ) від 03.04.96 )

   Кошти, одержані від плати за державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, зараховуються: ( Абзац другий пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 406 ( 406-96-п )
від 03.04.96 )

   50 відсотків - до бюджету місцевого самоврядування за місцем
реєстрації підприємця;

   50 відсотків - на рахунок органу державної реєстрації для
забезпечення заходів, пов'язаних з реєстрацією.
( На зміну пункту 2 установити, що кошти, одержані від плати за
державну  реєстрацію  суб'єктів  підприємницької  діяльності,
зараховуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації підприємця
згідно з Постановою КМ N 1011 ( 1011-96-п ) від 27.08.96 )

   3. Міністерству статистики до 25 травня 1994 р. забезпечити
органи державної реєстрації бланками реєстраційної картки за
зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14
липня 1993 р. N 538 ( 538-93-п ) "Про Державний реєстр звітних
(статистичних) одиниць України", інструкцією про їх заповнення та
ідентифікаційними кодами.

   4. Урядові Криму, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям організувати виготовлення бланків
свідоцтв  про  державну  реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності.

   5. Міністерству економіки здійснювати методичне забезпечення
органів державної реєстрації в питаннях реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності.

   Урядові  Криму,  обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям подавати допомогу Міністерству
економіки у здійсненні покладених на нього завдань.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 386
( 386-95-п ) від 01.06.95 )

   6. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до постанови
Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 р. N 99 ( 99-91-п ) "Про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності та про
розмір плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва" (ЗП
УРСР, 1991 р., N 5, ст. 37; ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 48; 1993
р., N 4-5, ст. 63).


    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО

   Інд. 25

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 квітня 1994 р. N 276
             (в редакції постанови Кабінету Міністрів
              України від 25 січня 1996 р. N 125
                    ( 125-96-п )

              ПОЛОЖЕННЯ
        про державну реєстрацію суб'єктів
          підприємницької діяльності

             Загальна частина

   1. Це Положення визначає порядок державної реєстрації та
перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від
їх організаційних форм і форм власності, за винятком окремих видів
суб'єктів підприємництва (банки,  засоби  масової  інформації,
фондові біржі  тощо), для яких законодавчими актами  України
встановлено спеціальні правила державної реєстрації.
   2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради
або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній
адміністрації за їх місцезнаходженням (місцем проживання).
   3. Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності -
юридичної особи вважається місцезнаходження (розміщення)  його
постійно діючого керівного органу (правління, дирекції тощо).
   Місцем проживання підприємця-громадянина є зареєстроване в
установленому порядку  постійне  або  тимчасове  місце  його
проживання.

     Державна реєстрація суб'єктів підприємницької
              діяльності

   4. Для  державної  реєстрації  суб'єкта  підприємницької
діяльності - юридичної особи власник (власники) або уповноважена
ним (ними) особа (заявник) особисто подають до органу державної
реєстрації:
   а) установчі документи:
   рішення власника майна або уповноваженого ним органу про
створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або
уповноважених ними  органів  два  і більше, таким рішенням є
установчий договір;
   статут (якщо відповідно до законодавства це необхідно для
створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва);
   б) реєстраційну картку, яка є одночасно заявою про державну
реєстрацію (додаток N 1);
   в) документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору;
   г) документ, що засвідчує сплату власником  (власниками)
внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в
розмірі, передбаченому законодавчими актами;
   д) рішення Антимонопольного комітету про згоду на створення,
реорганізацію (злиття,  приєднання)  суб'єктів  підприємницької
діяльності, якщо  законодавчими  актами  України  передбачена
необхідність такої згоди.
   У разі реєстрації приватного підприємства рішення власника не
подається.
   Якщо власником (одним із власників) суб'єкта підприємницької
діяльності є юридична особа, додатково подається  нотаріально
засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію цієї юридичної
особи.
   Іноземна юридична особа подає документ, що свідчить про її
реєстрацію в країні місцезнаходження (витяг з  торговельного,
банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути
засвідчений відповідно до законодавства країни  його  видачі,
перекладений українською мовою та легалізований у консульській
установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь
Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також
засвідчено у посольстві відповідної  держави  в  Україні  та
легалізовано в МЗС.
   У разі коли власником (власниками) суб'єкта підприємницької
діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на
установчих документах потребує нотаріального засвідчення.
   До органу державної реєстрації подаються установчі документи
в оригіналах та по одному примірнику завірених в установленому
порядку копій.
   Установчі документи  не  повинні  містити  положень,  що
суперечать законодавству.
   Відповідальність за відповідність законодавству установчих
документів несе власник (власники) або уповноважені ним (ними)
органи, які  подають  документи  для  реєстрації  суб'єкта
підприємницької діяльності.
   5. Установчі документи складаються державною чи іншою мовою
відповідно  до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР"
( 8312-11 ),  підписуються  заявником,  прошиваються  та
пронумеровуються.
   Під час реєстрації  суб'єкта  підприємницької  діяльності
посадова особа органу державної реєстрації на титулі  установчих
документів робить відмітку про реєстрацію із зазначенням назви
цього органу, номера та дати реєстрації. Відмітка засвідчується
підписом посадової особи та печаткою органу державної реєстрації.
   6. Громадянин,  який  має намір провадити підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи (заявник), подає до
органу державної реєстрації реєстраційну картку за зразком додатка
N 2, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності, і документ, що підтверджує сплату
реєстраційного збору, а також пред'являє документ, що посвідчує
його особу.
   7. Орган державної реєстрації надає у разі потреби допомогу
заявникові в  заповненні  реєстраційної  картки  та перевіряє
відповідність наведених у ній відомостей установчим документам або
документу, що посвідчує особу підприємця-громадянина.
   8. Орган державної реєстрації не має права вимагати від
заявника подання інших документів, не передбачених законодавством
або оформлених за іншими вимогами, ніж це визначено у  даному
Положенні.
   9. Орган державної реєстрації  фіксує  дату  надходження
документів у журналі обліку реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності.
   За наявності всіх документів, зазначених у пунктах 4 - 6
цього Положення, орган державної реєстрації протягом п'яти робочих
днів з дати надходження цих документів зобов'язаний провести
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності і видати
заявникові свідоцтво за зразком додатка N 3 (для юридичної особи)
або додатка N 4 (для  фізичної  особи)  та  один  примірник
установчих  документів з відповідною відміткою органу державної
реєстрації (для юридичної особи).

   10. Свідоцтво  про  державну реєстрацію є підставою для
відкриття розрахункового, валютного та інших рахунків в установах
банків, виготовлення печаток і штампів.
   На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний
код суб'єкта підприємницької діяльності.
   Зразки печаток і штампів  затверджуються  власником  або
уповноваженим ним органом і додаткового погодження не потребують.
   11. Орган державної реєстрації зобов'язаний у  10-денний
термін з  дня  державної  реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності подати відомості про реєстрацію юридичної особи   до
органу державної  статистики та державної податкової інспекції
(додаток N 5), а про реєстрацію фізичної особи до державної
податкової інспекції (додаток N 6) за місцезнаходженням (місцем
проживання) цього суб'єкта.
   12. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи, створені суб'єктом  підприємницької  діяльності  -
юридичною особою, не потребують державної реєстрації.
   Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити
про створення зазначених підрозділів за місцем своєї реєстрації
шляхом внесення відповідної додаткової інформації  до  своєї
реєстраційної картки.
   Орган, який здійснив державну реєстрацію цього суб'єкта,
зобов'язаний в 10-денний термін подати відомості щодо створення
філії, представництва,  відділення  чи  іншого  відокремленого
підрозділу відповідному органу державної статистики (додаток N 7)
за місцезнаходженням цих підрозділів.
   13. Орган  державної  реєстрації  веде  облік  суб'єктів
підприємницької діяльності починаючи з дати реєстрації або дати
звернення до   органу   державної  реєстрації  за  новим
місцезнаходженням відповідно до пункту 21 цього Положення.
   14. Суб'єкти підприємницької діяльності підлягають внесенню:
   юридичні особи, а також їх філії, представництва, відділення
та інші відокремлені підрозділи - до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій, що  ведеться  органами  державної
статистики. Порядок внесення визначається Положенням про Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій. Орган  державної
статистики після внесення суб'єкта підприємницької діяльності до
реєстру проставляє  в  свідоцтві  про  державну  реєстрацію
ідентифікаційний код і дату включення до реєстру (додаток N 3);
   фізичні особи - до Державного реєстру фізичних осіб  -
платників податків та інших обов'язкових платежів, що ведеться
податковими інспекціями. Порядок внесення визначається Законом
України "Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків
та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ).

       Перереєстрація суб'єктів підприємницької
              діяльності

   15. Перереєстрація  суб'єктів  підприємницької  діяльності
проводиться у разі зміни назви, організаційної форми або форми
власності суб'єктів підприємництва в порядку, встановленому для їх
реєстрації.
   У разі перереєстрації оригінал раніше виданого свідоцтва про
державну реєстрацію повертається до органу державної реєстрації.

       Внесення змін (доповнень) до установчих
              документів

   16. Зміни в установчих документах суб'єкта підприємницької
діяльності підлягають державній реєстрації.
   Внесення змін  (доповнень)  до  установчих  документів
оформлюється окремими додатками до них або шляхом їх викладення у
новій редакції з додержанням вимог, визначених у пунктах 4 і 5
цього Положення.
   На титулі додатків до установчих документів органом державної
реєстрації робиться відмітка про те, що зазначені документи є
невід'ємною частиною відповідних установчих документів.
   У разі внесення установчих  документів у новій редакції в
цілому на їх титулі робиться відповідна відмітка.
   17. У разі внесення  до  установчих   документів  змін
(доповнень), пов'язаних із зміною назви, організаційної форми або
форми власності суб'єкта підприємницької діяльності, проводиться
його перереєстрація в порядку, передбаченому цим Положенням.
   18. У  разі  внесення  до  установчих  документів  змін
(доповнень), які  не  потребують  перереєстрації  суб'єкта
підприємницької діяльності,  заявник  у  10-денний  термін
зобов'язаний подати два примірники засвідчених в  установленому
порядку копій документів, в яких  наведено  зазначені  зміни
(доповнення), до органу державної реєстрації та у разі потреби
внести ці зміни (доповнення) до своєї реєстраційної картки.
   У разі внесення змін до установчих документів, пов'язаних із
виходом із складу засновників суб'єкта підприємницької діяльності,
фізична особа подає нотаріально засвідчену копію документа про
свою згоду на вихід, а юридична особа - копію документа, що
посвідчує згоду на вихід (заява, лист).
   Якщо змінюється прізвище, ім'я чи по батькові або будь-які
інші дані, що занесені до Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів, відповідні
зміни в   10-денний   термін   повинні   бути  внесені
підприємцем-громадянином до своєї реєстраційної картки.
   Орган державної  реєстрації  в  10-денний  термін з дня
надходження зазначених  документів  сповіщає  в   порядку,
передбаченому пунктом  11 цього Положення, про внесення змін
(доповнень) орган державної статистики  та державну податкову
інспекцію за  місцезнаходженням  (місцем проживання)  суб'єкта
підприємницької діяльності.


      Зміна суб'єктом підприємницької діяльності
        місцезнаходження (місця проживання)

   19. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб'єкт
підприємницької діяльності у 7-денний термін з дня виникнення
такої зміни зобов'язаний:
   подати документ, що засвідчує нове місцезнаходження суб'єкта
підприємницької діяльності (договір купівлі-продажу, оренди тощо);
   внести відповідні зміни до своєї реєстраційної картки;
   подати свідоцтво  про  державну реєстрацію для  внесення
відповідних змін.
   Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для
звернення органу державної реєстрації до суду чи арбітражного суду
з позовом про скасування державної реєстрації.
   20. Орган державної реєстрації, на обліку у якого  перебуває
суб'єкт підприємницької діяльності:
   вносить зміни до свідоцтва про державну реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності, в яких зазначає   дату внесення
зміни та його нове місцезнаходження (місце проживання). Внесені
відомості засвідчуються підписом посадової особи і печаткою органу
державної реєстрації;
   у 10-денний термін з дня одержання повідомлення про зміну
місцезнаходження (місця  проживання)  суб'єкта  підприємницької
діяльності сповіщає про це в порядку, передбаченому пунктом 11
цього Положення, орган державної статистики та державну податкову
інспекцію за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта.
   21. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта
підприємницької діяльності,   яка   пов'язана   із  зміною
адміністративного району (міста), орган державної реєстрації, на
обліку у якого перебував суб'єкт підприємницької діяльності, в
10-денний термін надсилає реєстраційну картку та реєстраційну
справу органові державної реєстрації за новим місцезнаходженням
(місцем проживання) цього суб'єкта.
   Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 30-денний
термін з дня зміни місцезнаходження (місця проживання) звернутися
до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем
проживання) для взяття на облік та подати свідоцтво для внесення в
нього відповідних змін.
   Орган державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем
проживання) суб'єкта підприємницької діяльності у 10-денний термін
сповіщає в порядку, передбаченому пунктом 11 цього Положення,
органи державної статистики та державну податкову інспекцію за
місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта про взяття  на
облік.

       Видача дубліката свідоцтва про державну
              реєстрацію

   22. У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про державну
реєстрацію власнику (власникам) або уповноваженій ним (ними) особі
видається дублікат свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності.
   23. Для отримання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган подає до
органу державної реєстрації:
   опубліковану в офіційній пресі об'яву про визнання недійсним
втраченого свідоцтва про державну реєстрацію;
   документ, що засвідчує сплату збору за видачу дубліката
свідоцтва про державну реєстрацію.
   24. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів
повинен видати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію.

       Скасування державної реєстрації суб'єкта
          підприємницької діяльності

   25. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи здійснюється  органом  державної
реєстрації за  особистою  заявою  власника  (власників)  або
уповноваженого ним (ними) на це органу, а також на підставі
рішення суду, арбітражного суду у разі:
   визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству,
установчих документів;
   провадження діяльності, яка суперечить установчим документам
та законодавству;
   несвоєчасного повідомлення   суб'єктом   підприємницької
діяльності про зміну свого місцезнаходження.
   Скасування державної реєстрації  суб'єкта  підприємницької
діяльності -  фізичної  особи  здійснюється органом державної
реєстрації за особистою заявою підприємця-громадянина, а також на
підставі рішення суду у разі:
   провадження діяльності, що суперечить законодавству;
   несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну
свого постійного або тимчасового місця проживання.
   26. Скасування  державної  реєстрації  є  підставою  для
проведення заходів щодо ліквідації суб'єкта   підприємницької
діяльності як юридичної особи, що здійснюється на підставі таких
документів:
   заява (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним
(ними) на це органу;
   рішення суду або арбітражного суду у випадках, передбачених
законодавством;
   акт ліквідаційної комісії;
   довідка з установи банку про закриття рахунків;
   довідка з податкової інспекції про зняття з обліку;
   публікація в пресі про ліквідацію суб'єкта  підприємницької
діяльності;
   довідка органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів;
   оригінали установчих документів (статут, установчий договір);
   свідоцтво про державну реєстрацію.
   Статусу юридичної особи суб'єкт підприємницької діяльності
позбавляється після здійснення всіх заходів щодо ліквідації.
   27. Орган державної реєстрації, який прийняв рішення про
скасування державної  реєстрації  суб'єкта   підприємницької
діяльності, виключає його із журналу обліку реєстрації, заповнює і
в 10-денний термін подає:
   до відповідної державної податкової інспекції повідомлення за
формою згідно з додатком N 8 (якщо суб'єкт підприємницької
діяльності є фізичною особою);
   до відповідного органу державної статистики повідомлення за
формою згідно з додатком N 9 (якщо суб'єкт  підприємницької
діяльності є юридичною особою).


 Зразок                  Додаток N 1
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

            РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
        суб'єкта підприємницької діяльності -
             юридичної особи

   Назва________________________________________________________
       (повна та скорочена назва суб'єкта з обов'язковим
 _________________________________________________________________
         зазначенням організаційної форми)
   Місцезнаходження_____________________________________________

   Керівник_____________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові, його місце проживання,
 _________________________________________________________________
             паспортні дані)
 _________________________________________________________________
          (номер телефону, телефаксу)
   Форма власності______________________________________________
   Основні види діяльності на поточний рік (не більш як п'ять):
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Кількість філій, представництв, відділень____________________
 (на зворотному боці наводяться відомості про них)

   Картку заповнив______________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я та по батькові,
          ______________________________________________
          номер телефону)

   Дата заповнення "____"_____________199_р. __________________
                           (підпис)


 Зразок                  Додаток N 2
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

             РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
        суб'єкта підприємницької діяльності -
              фізичної особи

   Ідентифікаційний код_________________________________________
   Прізвище_____________________________________________________
   ім'я  _____________________________________________________
   по батькові _________________________________________________
   Паспорт: серія________________номер__________________________
                          (ким
   _____________________________________________________________
             і коли виданий)
   Місце проживання_____________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________

   _____________________________________________________________
          (номер телефону, телефаксу)

   Основні види діяльності на поточний рік (не більш як п'ять)
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________

   Картку заповнив______________________________________________
          ______________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

   Дата заповнення "___"____________199_р. _____________________
                          (підпис)

   Зразок                Додаток N 3
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

              СВІДОЦТВО
    про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта
      підприємницької діяльності - юридичної особи*

   Назва________________________________________________________
       (повна та скорочена назва суб'єкта з обов'язковим
 _________________________________________________________________
       зазначенням організаційної форми)
 Місцезнаходження_________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Видане___________________________________________________________
        (найменування органу державної реєстрації)
 _________________________________________________________________
 про що зроблено запис в журналі обліку реєстрації за номером_____
 Посадова особа органу державної реєстрації
 ___________________________________
 ___________________________________    
 (назва посади, прізвище та ініціали)   

 Дата видачі "____"_____________199_р.      ________________
                     М.П.    (підпис)

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному
державному реєстрі підприємств та організацій____________________

Дата внесення до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
 "____"_______________199_р.

Посадова особа органу державної статистики
 ____________________________________
 ____________________________________      _________________
 (назва посади, прізвище та ініціали)   М.П.    (підпис)

         Відомості про зміну місцезнаходження
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 ___________________
*  У  разі  проведення  перереєстрації  підкреслити  слово
 "перереєстрацію"


   Зразок                 Додаток N 4
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

               СВІДОЦТВО
          про державну реєстрацію суб'єкта
       підприємницької діяльності - фізичної особи

 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові
 _________________________________________________________________
       суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний  код  суб'єкта підприємницької діяльності  в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів _____________________

Дата внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів "______"__________________
199_р.

 Місце проживання ________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Видане __________________________________________________________
        (найменування органу державної реєстрації)
про що зроблено запис в журналі обліку реєстрації за номером______
Посадова особа органу державної реєстрації
 _____________________________________
 _____________________________________  М.П.  ________________
(назва посади, прізвище та ініціали)         (підпис)

Дата видачі "____"_________________199_р.

         Відомості про зміну місця проживання
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________


                      Додаток N 5
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

               ВІДОМОСТІ 
    про державну реєстрацію (перереєстрацію, внесення 
    змін  до  установчих  документів)  суб'єктів 
      підприємницької діяльності - юридичних осіб
    за період з_________________по___________________
    (подається органам державної статистики та державної
       податкової інспекції за місцезнаходженням)

------------------------------------------------------------------
N |Ідентифі-|Назва  |Місце- |Форма |Організа-|Телефон|Дата реє-
п/п|каційний |суб'єкта|знаход-|власно-|ційна  |    |страції
  |код   |    |ження |сті  |форма  |    |(перереє-
  |     |    |    |    |     |    |страції,
  |     |    |    |    |     |    |внесення
  |     |    |    |    |     |    |змін)
---+---------+--------+-------+-------+---------+-------+---------
 1 |  2   |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8
---+---------+--------+-------+-------+---------+-------+---------
---+---------+--------+-------+-------+---------+-------+---------
---+---------+--------+-------+-------+---------+-------+---------
---+---------+--------+-------+-------+---------+-------+---------
------------------------------------------------------------------

________________
Примітки: 1. Під час реєстрації заповнюються всі графи, крім гра-
       фи 2, під час перереєстрації заповнюються всі графи.
     2. У разі внесення змін (доповнень) до установчих доку-
       ментів, які не потребують перереєстрації, заповнюють-
       ся відповідні графи і обов'язково графи 1, 2, 3.

Посадова особа органу державної реєстрації
____________________________________
____________________________________       _________________
(назва посади, прізвище та ініціали)         (підпис)


                      Додаток N 6
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

              ВІДОМОСТІ 
     про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької 
        діяльності - фізичних осіб за період   
       з_________________по___________________
      (подається державним податковим інспекціям)

------------------------------------------------------------------
N |Ідентифі-|Прізвище, ім'я|Паспортні|Місце про-|Телефон|Дата
п/п|каційній |та по батькові|дані   |живання  |    |реєстра-
  |код   |       |     |     |    |ції
---+---------+--------------+---------+----------+-------+--------
---+---------+--------------+---------+----------+-------+--------
---+---------+--------------+---------+----------+-------+--------
---+---------+--------------+---------+----------+-------+--------
------------------------------------------------------------------

   Посадова особа органу державної реєстрації
   ____________________________________
   ____________________________________     ________________
   (назва посади, прізвище та ініціали)       (підпис)


                     Додаток N 7
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

              ВІДОМОСТІ 
     про створення філій, представництв, відділень
        суб'єктів підприємницької діяльності
    за період з_________________по___________________
       (подається органам державної статистики)

Суб'єкт підприємницької      Дані про філії, представництва,
діяльності            відділення
------------------------------------------------------------------
Іденти- |Назва|Місцезна-|Телефон|Назва|Місцезна-|Телефон|Дата
фікацій-|   |ходження |    |   |ходження |    |створення
ний код |   |     |    |   |     |    |
--------+-----+---------+-------+-----+---------+-------+---------
--------+-----+---------+-------+-----+---------+-------+---------
--------+-----+---------+-------+-----+---------+-------+---------
--------+-----+---------+-------+-----+---------+-------+---------
--------+-----+---------+-------+-----+---------+-------+---------
------------------------------------------------------------------

    Посадова особа органу державної реєстрації
    ____________________________________
    ____________________________________   _________________
    (назва посади, прізвище та ініціали)      (підпис)

                      Додаток N 8
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

               ПОВІДОМЛЕННЯ
         про скасування державної реєстрації
     суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи


Ідентифікаційний код в Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів ________________

Прізвище, ім'я та по батькові підприємця__________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місце проживання _________________________________________________
__________________________________________________________________

Найменування органу, який скасував державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності________________________________________
__________________________________________________________________

Дата скасування___________________________________________________
Номер рішення_____________________________________________________

Причина скасування (необхідне підкреслити):
    за заявою власника,
    за рішенням суду,
    за рішенням арбітражного суду

Посадова особа органу державної реєстрації
_____________________________________
_____________________________________       ________________
(назва посади, прізвище та ініціали)         (підпис)


   Зразок                 Додаток N 9
               до Положення про державну реєстрацію
               суб'єктів підприємницької діяльності

               ПОВІДОМЛЕННЯ
         про скасування державної реєстрації
    суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи


Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій ____________

Найменування суб'єкта_____________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________
__________________________________________________________________

Найменування органу, який провів ліквідацію суб'єкта______________
__________________________________________________________________

Дата ліквідації___________________________________________________
Номер рішення_____________________________________________________

Причина ліквідації (необхідне підкреслити):
    за заявою власника,
    за рішенням суду,
    за рішенням арбітражного суду

Посадова особа органу державної реєстрації
_____________________________________
_____________________________________       ________________
(назва посади, прізвище та ініціали)         (підпис)

( Положення в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-96-п ) від
25.01.96 )


    ( Додаток до Постанови втратив чинність на підставі
     Постанови КМ N 406 ( 406-96-п ) від 03.04.96 )