КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 1993 р. N 147
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1109 (1109-2004-п) від 25.08.2004 )

Питання Міністерства фінансів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 616 (616-93-п) від 10.08.93 N 1703 (1703-99-п) від 15.09.99 N 1307 (1307-2002-п) від 28.08.2002 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Міністерство фінансів України, що додається.
2. Установити граничну чисельність працівників центрального апарату Міністерства фінансів у кількості 630 одиниць.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1307 (1307-2002-п) від 28.08.2002 )
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1971 р. N 514 "Про затвердження Положення про Міністерство фінансів УРСР" (ЗП УРСР, 1971 р., N 11, ст.102);
постанову Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1977 р. N 328 "Про порядок затвердження Правил складання і виконання Державного бюджету УРСР" (ЗП УРСР, 1977 р., N 6, ст.58);
постанову Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1988 р. N 193 (193-88-п) "Про перебудову діяльності й організаційної структури Міністерства фінансів УРСР".
Прем'єр-міністр України
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України
Л.КУЧМА
В.НЕСМІХ
Інд.18

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 1993 р. N 147

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Міністерство фінансів України

1. Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Міністерство забезпечує реалізацію державної фінансової політики і здійснює загальне керівництво у сфері державних фінансів.
2. Мінфін у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Міністерство узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінфіну є:
розробка основних напрямів державної фінансової політики;
складання і забезпечення виконання державного бюджету;
концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки, фінансове забезпечення державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів;
розробка нових і вдосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин:
- держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями;
- держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;
удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довготермінових фінансових норм і нормативів.
4. Мінфін відповідно до покладених на нього завдань:
1) реалізує державну фінансову політику, бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведеного валютного плану України з неторгових операцій, а також державних цільових позабюджетних фондів, готує пропозиції щодо їх розмірів і порядку утворення та використання;
2) організує роботу, пов'язану із складанням проекту державного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін подання центральними органами державної виконавчої влади, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, мм.Києва та Севастополя. Складає проект державного бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до бюджетів Республіки Крим, областей, мм.Києва та Севастополя і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
3) організує виконання державного бюджету по доходах і видатках, здійснює фінансування видатків у межах наявних фінансових ресурсів у Державному бюджеті України, веде облік виконання державного бюджету по видатках. Разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською місцевими державними адміністраціями, виконкомами місцевих Рад народних депутатів забезпечує надходження доходів до державного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
( Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 616 (616-93-п) від 10.08.93 )
4) забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;
5) здійснює методичне керівництво роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;
6) складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпечує виконання державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки державного бюджету з бюджетами Республіки Крим, областей, мм.Києва та Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;
7) здійснює контроль за виконанням державного бюджету і за додержанням установами Національного банку та комерційними банками правил касового виконання державного бюджету по доходах. Установлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів, кошторисів видатків бюджетних установ. Установлює форми обліку і звітності щодо касового виконання бюджетів;
8) складає звіт про виконання державного бюджету, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного використання коштів державного бюджету;
9) розробляє проект Правил складання і виконання державного та місцевих бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України, затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;
10) розробляє пропозиції про вдосконалення податкової політики, спрямованої на зміцнення державних фінансів, забезпечення оптимальних фінансових умов для виробничо-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності громадян;
11) здійснює методологічне керівництво роботою державних податкових інспекцій з питань формування та виконання доходної частини бюджетів, ведення обліку та звітності, вдосконалення податкового законодавства;
12) разом з Національним банком і Мінекономіки здійснює заходи, спрямовані на зміцнення грошового обігу, забезпечення збалансованості грошових доходів і витрат населення;
13) здійснює контроль за випуском і обігом цінних паперів, веде загальний реєстр випуску цінних паперів в Україні, видає дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску і обігу цінних паперів;
14) організує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;
15) бере участь у роботі керівних органів фондових бірж і здійснює контроль за додержанням положень статуту та правил фондової біржі;
16) організує роботу щодо формування державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, складає баланси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснює контроль за використанням, збиранням та переробкою брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, обліком і збереженням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;
17) готує пропозиції з фінансових питань, пов'язаних із зміною форм державної власності, демонополізацією виробництва, розвитком підприємницької діяльності в різних галузях економіки і регіонах;
18) розробляє пропозиції про економічні методи регулювання спільної підприємницької діяльності, бере участь у підготовці пропозицій про створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон;
19) бере участь у формуванні та реалізації державної інвестиційної політики;
20) вивчає валютно-фінансові проблеми, пов'язані з міжнародним економічним співробітництвом і вдосконаленням валютно-економічних відносин з іноземними державами, розробляє пропозиції про збільшення валютних ресурсів держави, вдосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для збільшення експорту і підвищення його ефективності. Готує і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вступу України до міжнародних фінансових організацій та їх членства в них, виступає як фінансовий агент держави при здійсненні всіх фінансових операцій відповідно до угод з міжнародними організаціями;
21) аналізує вплив та фінансовий стан галузей народного господарства та бюджет процесів, пов'язаних з переходом на нові принципи ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;
22) бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Аналізує витрати на утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади і готує пропозиції про їх оптимізацію;
бере участь у розробці умов оплати праці працівників органів виконавчої та судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ;
23) забезпечує впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності (крім банків), затверджує за погодженням з Мінстатом форми бухгалтерської звітності, типові плани рахунків і форми бухгалтерського обліку та інструкції про порядок їх застосування, бере участь у встановленні переліку витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), у розробці типових форм первинного обліку і типових програм автоматизації бухгалтерського обліку;
24) вивчає, аналізує і вживає заходів до вдосконалення діяльності Мінфіну Республіки Крим, фінансових управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
25) здійснює загальне керівництво та методологічне забезпечення роботи державної контрольно-ревізійної служби в Україні, розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення контролю за використанням коштів державного бюджету;
26) проводить роботу з професійної підготовки та перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в установах і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства;
27) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній власності підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Міністерства;
приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на загальнодержавній власності, затверджує їхні статути ( положення), контролює їх дотримання та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);
укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій;
здійснює контроль за ефективністю використання і зберігання закріпленого за підприємствами, установами й організаціями державного майна;
дає згоду орендодавцю на передачу в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ і організацій, їхніх структурних підрозділів, а також нежилих приміщень, погоджує істотні умови договору оренди вказаних об'єктів;
дає згоду Фондові державного майна на створення спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;
готує разом з відповідними місцевими Радами народних депутатів висновки та пропозиції для Кабінету Міністрів України щодо розмежування державного майна між загальнодержавною, республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю;
здійснює інші функції по управлінню майном, передбачені чинним законодавством;
28) видає разом з Мінекономіки і Академією наук журнал "Економіка України".
5. Мінфін має право:
1) одержувати від центральних органів державної виконавчої влади, Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій матеріали для складання проекту державного бюджету, розробки бюджетних нормативів і здійснення контролю за виконанням державного бюджету;
2) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше відпущених коштів та іншої встановленої звітності, з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств, і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, встановлені чинним законодавством;
3) надавати з державного бюджету в разі виникнення тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів Республіки Крим, обласних, мм.Києва та Севастополя позички, які повинні бути погашені в установлені терміни у межах поточного бюджетного року;
4) забороняти або припиняти випуск цінних паперів у разі, коли він здійснюється з порушенням установленого порядку.
Мінфін поряд з правами, зазначеними в цьому пункті, має також інші права, надані Міністерству чинним законодавством;
5) проводити у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах незалежно від форми власності, перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;
( Пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 616 (616-93-п) від 10.08.93 )
6) одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності;
( Пункт 5 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 616 (616-93-п) від 10.08.93 )
7) накладати на установи банків, зв'язку, інші установи фінансові санкції в разі встановленого Національним банком за погодженням з Мінфіном порушення порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках у розмірі 2 відсотків від суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів за кожний день прострочення.
( Пункт 5 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 616 (616-93-п) від 10.08.93 )
6. Мінфін при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
7. Мінфін у межах своїх повноважень видає на основі і на виконання чинного законодавства накази, організує і контролює їх виконання.
Міністерство у разі необхідності видає разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади спільні акти.
Рішення Мінфіну, видані у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, організаціями, установами та громадянами.
8. Мінфін очолює Міністр, який призначається відповідно до Конституції України (888-09) .
Міністр має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками Міністра провадиться Міністром.
Міністр фінансів України несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінфіну, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія в складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, а також інших керівних працівників Міністерства.
Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Міністра.
10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Мінфіну затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Структура центрального апарату Міністерства затверджується Віце-прем'єр-міністром України.
Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення про його структурні підрозділи затверджуються Міністром.
11. Мінфін є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.