УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 квітня 2007 р. N 611
Київ
( Постанову скасовано на підставі Постанови КМ N 1403 (1403-2007-п) від 24.12.2007 ) ( Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 829/2007 (829/2007) від 07.09.2007 )

Про затвердження Порядку проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.
Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2007 р. N 611

ПОРЯДОК

проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозволи).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
аукціон - спосіб продажу дозволів на користування надрами шляхом проведення торгів;
договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами - договір, укладений між організатором і переможцем аукціону, за яким організатор аукціону надає дозвіл на користування надрами його переможцю, а переможець сплачує організатору аукціону фактичну ціну дозволу;
завдаток - платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що сплачується претендентом на поточний рахунок оператора, відкритий в органах Державного казначейства;
збір за участь в аукціоні - сума коштів, яку сплачує претендент на рахунок оператора аукціону до початку реєстрації згідно з кошторисом витрат, пов'язаних з перевіркою наданих претендентами документів;
картка покупця - картка з номером реєстрації покупця, яка дає йому право на участь в аукціоні;
комісійний збір - кошти, які сплачуються претендентом на рахунок оператора аукціону до початку реєстрації в розмірі 1 відсотка початкової ціни дозволу з урахуванням податку на додану вартість і використовуються для організації та проведення аукціону;
крок аукціону - встановлена організатором аукціону надбавка, на яку в процесі проведення аукціону підвищується кожна запропонована ціна продажу дозволу;
ліцитатор - ведучий аукціону, призначений оператором аукціону з числа його фахівців;
пакет аукціонної документації - документація, яка містить відомості про ділянку надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, загальна інформація про геологічну будову), кваліфікаційні вимоги до покупців, проекти дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр, регламент проведення аукціонів, інша інформація, яку за рішенням аукціонного комітету повинні подати претенденти. Вартість пакета визначається аукціонним комітетом відповідно до кошторису з урахуванням витрат на його підготовку;
переможець аукціону - покупець, який у процесі проведення аукціону запропонував за дозвіл найвищу ціну;
покупець - претендент, якого відповідно до цього Порядку допущено до участі в аукціоні;
початкова ціна дозволу - ціна, яка розраховується організатором аукціону відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (1374-2004-п) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014);
претендент - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), який подав заявку на участь в аукціоні;
угода про умови користування ділянкою надр - договір між організатором та переможцем аукціону, який є невід'ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр, у тому числі розмір та порядок сплати обов'язкових платежів за користування надрами.
3. Учасниками аукціону є організатор аукціону, аукціонний комітет, оператор аукціону, покупці.
4. Мінприроди як організатор аукціону для здійснення загального керівництва та контролю за дотриманням умов проведення аукціонів утворює аукціонний комітет та визначає порядок його діяльності.
Персональний склад аукціонного комітету, до якого входить не менш як п'ять посадових осіб, затверджує організатор аукціону. Рішення аукціонного комітету оформлюється протоколом.
5. Аукціонний комітет:
затверджує типові форми аукціонних документів, кваліфікаційні вимоги, протокол проведення аукціону;
визначає день та час проведення аукціону;
припиняє аукціон та/або знімає з продажу окремі дозволи;
визнає аукціон таким, що не відбувся;
вчиняє інші дії щодо забезпечення організації та проведення аукціону.
6. Оператор аукціону - юридична особа, визначена організатором аукціону на конкурсних засадах, яка на підставі договору надає послуги з організації та проведення аукціону, а саме:
виготовляє аукціонну документацію;
складає повідомлення про проведення аукціону та забезпечує його опублікування в газеті "Урядовий кур'єр", а також розміщення на офіційному веб-сайті організатора аукціону в Інтернет;
реєструє та розглядає заявки на участь в аукціоні, визначає їх відповідність вимогам цього Порядку;
складає перелік претендентів, які допущені до участі в аукціоні за рішенням аукціонного комітету;
повідомляє претендента про рішення аукціонного комітету щодо його участі в аукціоні;
виготовляє картки покупця;
реєструє претендентів у день проведення аукціону і видає їм картки покупців;
вибирає місце для проведення аукціону;
оформлює протокол за результатами проведення аукціону та подає його на затвердження аукціонному комітету.
Оператор аукціону в триденний строк подає організатору аукціону зведений кошторис витрат на організацію та проведення аукціонів у 2007 році. Організатор аукціону затверджує кошторис та у десятиденний строк погоджує його з Мінфіном.
Сума коштів, сплачена претендентами як комісійний збір на поточний рахунок оператора аукціону протягом року, яка перевищує суму його річних витрат згідно з узгодженим організатором аукціону кошторисом, перераховується оператором аукціону до загального фонду державного бюджету на рахунок, відкритий в органах Державного казначейства.
7. Організатор аукціону разом з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, заінтересованими центральними органами виконавчої влади готує пропозиції щодо ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон. Під час підготовки таких пропозицій враховуються потреби національної економіки та економіки регіонів у відповідних видах корисних копалин.
На підставі поданих заявок організатор аукціону визначає перелік ділянок надр (далі - перелік), дозволи на користування якими виставляються на аукціон, та погоджує його з відповідними радами (в Автономній Республіці Крим - з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, у межах мм. Києва та Севастополя - з відповідними міськими радами).
Залежно від виду корисних копалин організатор аукціону погоджує перелік також з:
Держгірпромнаглядом - для всіх видів користування надрами, крім геологічного вивчення;
МОЗ - щодо користування надрами з метою видобування природних лікувальних ресурсів;
Мінвуглепромом - щодо користування надрами з метою видобування вугілля та торфу;
Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики - щодо продажу дозволів на користування ділянкою надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.
Зазначені органи після надходження переліку погоджують його або приймають рішення про відмову в його погодженні, про що надсилають вмотивовану відповідь.
Після погодження переліку організатор аукціону затверджує його та приймає рішення про проведення аукціону.
8. Продаж дозволів на аукціоні здійснюється згідно з цим Порядком та Регламентом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (v0134618-04) , що затверджується організатором аукціону (далі - Регламент).
9. Оператор аукціону на підставі рішення організатора аукціону про продаж дозволів не пізніше ніж за 30 днів до початку аукціону розміщує офіційне оголошення про його проведення у газеті "Урядовий кур'єр", в якому зазначається:
назва та місцезнаходження ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;
вид корисної копалини;
вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;
початкова ціна дозволу;
дата і місце проведення аукціону;
строк подання заявок, який становить 15 днів після офіційного оголошення про проведення аукціону;
адреса, за якою приймаються заявки і надається інформація про умови проведення аукціону;
розмір плати за пакет аукціонної документації, збору за участь в аукціоні, комісійного збору, завдатку та вартість геологічної інформації;
номер телефону для довідок.
10. Для участі в аукціоні претендент подає в строк та за адресою, зазначеними в оголошенні, відповідну заявку, в якій міститься:
заява про намір узяти участь в аукціоні із зазначенням назви і місцезнаходження ділянки надр, виду корисних копалин, відомостей про претендента (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи), адреси, номера телефону, телефаксу, прізвища та посади керівника (для юридичної особи), електронної адреси;
копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
копії установчих документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
відомості про чисельність працюючих, основні види діяльності, період роботи у сфері користування надрами (за наявності);
відомості про уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні;
відомості про наявність уже наданих претенденту в користування ділянок надр та стан виконання робіт на таких ділянках на час подання заявки;
інформація про фінансові можливості претендента (довідки установ банків про наявність коштів, у тому числі запозичених, та про розрахункові рахунки, копії балансу та фінансового звіту за минулий рік, засвідчені його керівником, відомості про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також податкового боргу та його розмір);
інформація про виробничу діяльність у сфері користування надрами протягом останніх трьох років (назви і місцезнаходження ділянок надр, перелік видів робіт, застосовані технології, виробничі потужності, результати роботи);
інформація про техніко-технологічні та інші можливості щодо ефективного використання надр з урахуванням специфіки вивчення та розробки певної ділянки надр;
відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (найменування та місцезнаходження);
відомості про відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до покупця;
документи, що підтверджують сплату вартості пакета аукціонної документації, комісійного збору, збору за участь в аукціоні та завдатку;
відомості про участь у попередніх аукціонах з продажу дозволів;
інші відомості, подання яких визначено аукціонним комітетом.
Подання претендентом заявки на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону та умовами користування ділянкою надр, зазначеними у пакеті аукціонної документації.
11. Заявка подається оператору аукціону в запечатаному конверті. Заявка підписується претендентом або його уповноваженою особою із зазначенням дати та вихідного номера і засвідчується печаткою (якщо претендентом є фізична особа, робиться позначка "Печатка відсутня"). На конверті зазначаються адреса організатора та оператора аукціону, назва ділянки надр та прізвище, ім'я, по батькові претендента (якщо претендентом є фізична особа), його адреса і робиться позначка "Заявка про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами".
Заявка реєструється оператором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання, про що претенденту видається довідка.
Якщо заявка надійшла після 16-ї години останнього дня, зазначеного в оголошенні, вона повертається без розгляду.
12. Оператор аукціону розглядає подану претендентами заявку та готує для аукціонного комітету письмові висновки щодо відповідності претендента вимогам, передбаченим цим Порядком.
Заявка на участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі:
невідповідності документів вимогам цього Порядку;
невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам до покупців;
невиконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими претенденту вже надано дозвіл, або виявлення порушень правил користування надрами на них, зафіксованих в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів і не усунутих в установлені строки;
застосування до претендента ліквідаційної процедури або винесення судовими органами постанови про визнання його банкрутом, наявність заборгованості з платежів до державного і місцевих бюджетів та активів у податковій заставі або майна, що передбачається для використання на цій ділянці надр та є предметом застави або об'єктом стягнення чи арешту;
невиконання вимог порядку та регламенту попередніх аукціонів у частині невнесення платежів, передбачених порядком попередніх аукціонів для сплати за спеціальний дозвіл на користування надрами без поважних причин.
Претендентам, заявки яких відхилено, протягом десяти робочих днів після прийняття такого рішення повертається сплачена ними сума комісійного збору та завдатку. Вартість пакета аукціонної документації та сума збору за участь в аукціоні не повертаються.
13. За результатами рішення аукціонного комітету оператор аукціону не пізніше ніж за три дні до початку торгів надсилає претендентам повідомлення про допущення їх до участі в аукціоні.
14. У день проведення аукціону проводиться реєстрація претендентів (уповноважених осіб) у журналі реєстрації покупців з продажу дозволів після надання ними документального підтвердження сплати коштів, зазначених у пункті 9 цього Порядку. Реєстрація розпочинається за дві години і закінчується за 30 хвилин до початку аукціону. Після реєстрації покупцям видається картка покупця.
Претенденти, які не зареєструвалися, вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні.
15. Організатор аукціону визначає стосовно кожної ділянки надр конкретні кваліфікаційні вимоги до претендентів щодо наявності:
фінансових можливостей для користування надрами, підтверджених відповідними документами;
техніко-технологічних можливостей проведення робіт з використання надр;
ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі ліцензування такого виду діяльності) або договору, укладеного із спеціалізованим підприємством на проваження такого виду діяльності;
відомостей про участь у попередніх аукціонах з продажу дозволів;
інших вимог до ефективного використання надр, визначених відповідно до специфіки вивчення та розробки певної ділянки надр.
16. Під час вирішення питання про допущення претендентів до участі в аукціоні аукціонний комітет враховує стан виконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими їм уже надано дозволи, відповідність претендентів фінансово-економічним, техніко-технологічним та іншим вимогам до ефективного використання певної ділянки надр, участь у попередніх аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.
17. Аукціон проводиться з числа допущених до участі в ньому претендентів відповідно до цього Порядку та Регламенту (v0134618-04) .
Аукціон проводиться за умови участі принаймні одного зареєстрованого претендента, який може придбати дозвіл за початковою ціною з урахуванням кроку.
18. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо хоча б один з покупців придбав дозвіл за початковою ціною з урахуванням кроку або ціною, визначеною в ході аукціону.
19. За результатами проведення аукціону складається протокол, в якому зазначається:
назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, вид корисних копалин та строк, на який вона надається у користування;
дата, час і місце проведення аукціону;
склад аукціонної комісії;
число учасників аукціону;
початкова ціна дозволу;
крок аукціону;
найменування (прізвище) переможця аукціону;
ціна (разовий платіж) дозволу, запропонована переможцем аукціону.
У разі потреби до протоколу можуть бути внесені інші відомості, які вважають за необхідне зазначити оператор та організатор аукціону.
Протокол складається у трьох примірниках, підписується ліцитатором, переможцем аукціону, затверджується аукціонним комітетом і в день проведення аукціону видається особам, які його підписали.
20. На підставі протоколу протягом трьох робочих днів після проведення аукціону переможець та організатор аукціону укладають договір купівлі-продажу дозволу.
21. Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні дозвіл у національній валюті шляхом внесення коштів на спеціальний реєстраційний рахунок організатора аукціону, відкритий в органах Державного казначейства. Переможець за результатами аукціону сплачує суму в розмірі різниці між ціною продажу дозволу та завдатком.
22. Переможець аукціону також сплачує вартість геологічної інформації на ділянку надр, яка надається йому в користування.
Зазначені кошти зараховуються та використовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 (423-95-п) "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220).
Завдаток, сплачений переможцем аукціону, в триденний строк перераховується оператором до загального фонду державного бюджету.
23. Якщо переможець аукціону не внесе всієї належної до сплати суми в 30-денний строк, він втрачає право на отримання дозволу (при цьому завдаток йому не повертається), а переможцем аукціону оголошується наступний покупець, що запропонував найбільшу ціну, про що складається відповідний протокол. За відсутності покупця або його відмови від дозволу аукціон оголошується таким, що не відбувся.
24. У разі коли переможець аукціону безпідставно відмовився від підписання протоколу аукціону, він позбавляється права на подальшу участь в аукціоні, а проведення аукціону відновлюється.
25. Покупцям, яких не визнано переможцями, повертається сплачена ними сума завдатку та комісійного збору протягом 15 календарних днів після проведення аукціону.
26. Організатор аукціону може відмінити проведення аукціону або зняти окремі дозволи з продажу. В такому разі претендентам протягом 30 днів повертаються в повному обсязі сплачені ними вартість пакета аукціонної документації, збір за участь в аукціоні, комісійний збір та завдаток.
27. Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку та за умови, що дозвіл виставляється без зміни початкової ціни продажу.
У разі коли дозвіл на повторному аукціоні не продано, організатор аукціону знімає його з продажу і приймає рішення про включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.
28. Аукціон, проведений з порушенням вимог цього Порядку, може бути визнаним недійсним в установленому законодавством порядку.
У разі визнання аукціону недійсним наданий переможцю дозвіл анулюється, а його організатор приймає рішення щодо проведення повторного аукціону.