УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 2002 р. N 538
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1244 (1244-2010-п) від 29.12.2010 )

Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

Відповідно статті 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (додається).
2. Державній податковій адміністрації:
розробити та затвердити Порядок продажу на позабіржовому аукціоні активів платника податків, які перебувають у податковій заставі;
подати пропозиції щодо використання частини коштів, отриманих органами державної податкової служби від продажу активів платника податків, що перебували у податковій заставі, на фінансове забезпечення організації проведення позабіржових аукціонів.
Прем'єр-міністр України
А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2002 р. N 538

ПОРЯДОК

стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

1. Цей Порядок встановлює процедуру стягнення податковими органами коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, у разі, коли інші передбачені Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14) (далі - Закон) заходи з погашення податкового боргу платника податків не дали змоги погасити його у повному обсязі.
2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законі (2181-14) .
3. Стягнення коштів та продаж інших активів застосовується не раніше ніж на 30 календарний день з моменту надіслання платнику податків другої податкової вимоги.
Стягнення коштів та продаж інших активів здійснюються на підставі рішення податкового органу, підписаного його керівником (заступником керівника) і скріпленого гербовою печаткою податкового органу за формою згідно з додатком 1.
Документи, передбачені цим Порядком, складаються за формами згідно з додатками 1-10 у тій кількості примірників, яка відповідає кількості осіб, що їх підписують.

I. Стягнення коштів платника податків

4. Стягнення коштів здійснюється шляхом надіслання установам банку (банків), що обслуговують такого платника податків, платіжних вимог на суму податкового боргу або його частини.
Платіжні вимоги (далі - розрахункові документи), які надсилаються установам банку (банків), заповнюються відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. N 135 (z0368-01) .
5. Стягнення коштів у рахунок погашення узгодженої суми податкового боргу з банків, небанківських фінансових установ, у тому числі страхових організацій, здійснюється незалежно від джерел їх походження у сумі, яка не перевищує суми їх власного капіталу (без урахування страхових та прирівняних до них обов'язкових резервів, сформованих відповідно до закону).
6. Не може бути звернуте стягнення в рахунок погашення податкового боргу на:
1) кошти, надані платнику податків іншими особами як вклад (депозит) або в його довірче управління;
2) власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплати заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою, у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України;
3) кошти кредитів або позик, наданих платнику податків фінансовою установою, що обліковуються на позикових рахунках, відкритих на користь такого платника податків, а також суми акредитивів, виставлених на ім'я платника податків, але не відкритих, до моменту такого відкриття;
4) залишки коштів на кореспондентських рахунках банків, а також на страхові та прирівняні до них резерви банків, страхових організацій або небанківських фінансових установ, сформованих відповідно до законодавства.
7. У разі стягнення коштів в іноземній валюті здійснюється продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) в розмірі, необхідному для погашення узгодженої суми податкового боргу, з подальшим зарахуванням до відповідного бюджету та державного цільового фонду, зазначеного податковим органом.
8. Розрахунковий документ у будь-який момент може бути відкликаний податковим органом до списання суми коштів з рахунків платника податків.
9. Готівкові кошти, виявлені податковим органом у касі, в тому числі скриньці електронного контрольно-касового апарата, та інших місцях зберігання, за згодою платника податків спрямовуються в рахунок погашення його податкового боргу.
У цьому разі посадові особи податкового органу у присутності матеріально відповідальної особи платника податків складають акт спрямування готівки в рахунок погашення податкового боргу такого платника податків за формою згідно з додатком 2. Копія акта передається платнику податків або уповноваженій ним особі.
10. Готівка в національній валюті того ж дня (у разі проведення вилучення у вечірній час - не пізніше ніж наступного робочого дня) вноситься податковим органом, що склав акт, на погашення податкового боргу платника податків через підприємство зв'язку або установу банку.
Готівка в іноземній валюті у той же термін здається до банку або іншої фінансової установи, що має право продажу іноземної валюти на МВРУ, для її продажу та подальшого зарахування відповідно до пункту 7 цього Порядку.

II. Підготовка до продажу активів, які перебувають у податковій заставі

11. Платник податків (для державних і комунальних підприємств - за узгодженням з органом, уповноваженим управляти його майном) не пізніше ніж на 30 календарний день з моменту отримання ним другої податкової вимоги самостійно визначає склад і черговість продажу своїх активів виходячи з принципів збереження цілісності майнового комплексу, що забезпечує ведення його основної виробничої діяльності, та повного погашення суми податкового боргу.
Визначені для продажу активи описуються в акті за формою згідно з додатком 3.
12. Якщо платник податків в установлені терміни самостійно не визначив активи для продажу або податковий керуючий вирішує, що платник податків визначає для продажу активи, звичайна ціна яких є завідомо нижчою, ніж сума податкового боргу, такий податковий керуючий зобов'язаний самостійно визначити у присутності платника податків (його посадових осіб) склад активів, що підлягають продажу, виходячи з принципів збереження цілісності майнового комплексу та з урахуванням того, що звичайна (оціночна) вартість таких активів не перевищує двократного розміру податкового боргу.
Таке рішення податкового керуючого може бути оскаржене у порядку, визначеному Законом (2181-14) для оскарження рішень податкового органу щодо визначення сум податкових зобов'язань або податкового боргу. При цьому протягом терміну такого оскарження продаж активів платника податків, визначених за рішенням податкового керуючого, не здійснюється.
Визначені для продажу активи описуються в акті за формою згідно з додатком 4.
Описані предмети, які мають ознаки дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, відповідним чином укладаються в конверт, який прошивається і підписується податковим керуючим та іншими особами, за участю яких проведено опис активів, і скріплюється печаткою відповідного податкового органу.
13. Податковий керуючий має право залучати до проведення опису активів інших посадових осіб податкового органу, представників правоохоронних органів або органів виконавчої влади.
14. Перший примірник акта опису залишається в провадженні податкового керуючого, два інші вручаються зберігачеві активів та платнику податків під розписку (на першому примірнику).
15. Якщо проведення опису активів платника податків - юридичної особи за участю його представника неможливе, податковий керуючий може провести такий опис без його участі. Після проведення опису податковий керуючий зобов'язаний не пізніше ніж наступного дня відправити копію акта опису платнику податків.
16. Забороняється здійснювати будь-які дії щодо описаних та оформлених активів згідно з пунктами 11 і 12 цього Порядку (далі - описані активи), крім дій з їх охорони, зберігання та підтримання у належному функціональному та якісному стані.
17. Податковий керуючий має право надати платнику податків письмовий дозвіл на самостійну реалізацію не описаних активів, які перебувають у податковій заставі, за умови спрямування отриманої в результаті такого продажу виручки на погашення податкового боргу. Такий дозвіл надається за формою згідно з додатком 5.
18. Для погашення податкового боргу повинні виділятися активи, реалізація яких є реальною.
19. До моменту одержання податковим органом від органу Державного казначейства повідомлення про надходження коштів від реалізації активів ці активи залишаються у власності платника податків.
20. Для визначення початкової ціни описаних активів згідно з пунктом 11 цього Порядку незалежна оцінка проводиться за ініціативою та за рахунок платника податків.
У разі коли платник податків самостійно протягом 3 днів не визначив оцінювача та у разі коли активи описуються згідно з пунктом 12 цього Порядку, податковий керуючий на конкурсних засадах залучає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який має відповідний сертифікат, та укладає з ним договір на проведення оцінки.
Платник податків самостійно визначає суб'єкта оціночної діяльності з числа тих, які мають відповідний сертифікат.
21. Незалежна оцінка вартості активів проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (2658-14) .
Перелік суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які мають сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, щороку доводиться Фондом державного майна до центрального податкового органу не пізніше ніж 15 січня кожного року. У разі внесення протягом року змін до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності Фонд державного майна повинен у тижневий термін поінформувати про це центральний податковий орган.
22. За результатами оцінки активів складається звіт, оригінал якого передається податковому органу, а другий примірник - платнику податків.
23. Не проводиться оцінка активів, які можуть бути згрупованими або стандартизованими чи мають курсову (поточну) біржову вартість та/або перебувають у лістингу товарних бірж. Порядок встановлення курсової біржової вартості або лістингу біржового товару визначається біржовою спілкою, яка має статус самоврядної організації відповідно до законодавства.

III. Порядок продажу описаних активів

24. Продаж описаних активів, за винятком активів, щодо обігу яких законом встановлено обмеження, здійснюється на публічних торгах на умовах змагальності у такому порядку:
1) товари, які можуть бути згрупованими або стандартизованими, підлягають продажу за кошти виключно на біржових торгах, що проводяться біржами, створеними відповідно до Закону України "Про товарну біржу" (1956-12) , які визначаються центральним податковим органом на конкурсних засадах;
2) інші товари, об'єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств, установ та організацій підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного податкового органу на зазначених біржах. У разі коли на території району, міста або області, де знаходяться описані активи платника податків, немає товарної біржі, визначеної центральним податковим органом, податковий орган організовує окремий позабіржовий аукціон;
3) цінні папери підлягають продажу на фондовій біржі або на цільових аукціонах, що проводяться товарними біржами, які мають відповідний дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право обігу цінних паперів.
При цьому продаж описаних активів на аукціонах здійснюється не раніше ніж через 10 днів після публікації відповідного оголошення.
25. Інформація про склад активів, призначених для продажу, оприлюднюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
26. Продовольчі товари, що швидко псуються, а також інші товари, обсяги яких є недостатніми для проведення публічних торгів, підлягають продажу за кошти на комісійних умовах через організації роздрібної торгівлі, визначені податковим органом на конкурсних засадах.
У кожному випадку реалізації описаних активів через організації роздрібної торгівлі податковий орган складає акт приймання-передачі за формою згідно з додатком 6.
27. Описані активи, щодо обігу яких законом встановлено обмеження, продаються на закритих торгах, які проводяться на умовах змагальності. У таких закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначені активи у власності чи допускаються до них на підставі іншого речового права.
28. Для продажу активів на товарних біржах податковий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу активів за дорученням податкового органу на умовах найкращої цінової пропозиції.
29. У разі продажу активів на позабіржовому аукціоні безпосереднім продавцем виступає податковий орган, а в разі продажу через організації роздрібної торгівлі податковий орган виступає комітентом. При цьому участь будь-яких посередників або агентів у такому продажі не дозволяється.
Порядок проведення позабіржових аукціонів з продажу активів, що перебувають у податковій заставі, визначається центральним податковим органом.
30. Зміна початкової ціни описаних активів, продаж яких здійснюється через організації роздрібної торгівлі, проводиться з додержанням таких умов:
якщо описані активи не продано протягом 30 календарних днів, їх ціна знижується на 15 відсотків від початкової;
якщо описані активи не продано протягом 15 днів після першої уцінки, їх ціна знижується на 15 відсотків від залишкової після першої уцінки;
якщо описані активи не продано протягом 15 днів після другої уцінки, їх ціна знижується на 25 відсотків від залишкової після другої уцінки.
Після третьої уцінки не реалізовані протягом 15 календарних днів описані активи повертаються власнику.
Переоцінка описаних активів оформляється актом за формою згідно з додатком 7.
31. Зміна початкової ціни описаних активів, які реалізуються на аукціонах (публічних торгах), здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, якими регулюється порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставного майна.
Після переоцінки активів остаточна ціна реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової.
Переоцінка активів проводиться у присутності посадової особи податкового органу.
32. За наявності в переліку описаних активів платника податків товарів, на які законодавчими або нормативно-правовими актами встановлено регульовані державою або мінімальні ціни, початкова ціна таких активів визначається з урахуванням вимог зазначених актів.
33. Платник податків повинен надати комісії або податковому керуючому інформацію про активи, які перебувають у податковій заставі, а також забезпечити на першу вимогу комісії або податкового керуючого безперешкодний доступ їх представників і учасників публічних торгів до огляду та оцінки активів, що пропонуються для продажу.
Платник податків також повинен надати податковому керуючому або покупцю активів технічну, технологічну та іншу супровідну документацію на описані активи, а також забезпечити видачу відповідних документів на вимогу покупця або брокера (брокерської контори).
34. Будь-яка інша особа, яка здійснює управління активами платника податків або контроль за їх використанням, зобов'язана забезпечити на першу вимогу комісії або податкового керуючого безперешкодний доступ їх представників, а також учасників публічних торгів до огляду та оцінки таких активів, а також забезпечити безперешкодне набуття прав власника таких активів особою, яка їх придбала на публічних торгах. При цьому така інша особа, яка здійснює управління або контроль над активами платника податків, звільняється від будь-яких видів відповідальності або зобов'язань перед таким платником чи третіми особами, що можуть виникнути внаслідок передання активів у власність особи - їх покупця.
35. Посадові особи платника податків, а також посадові особи осіб, які здійснюють управління його активами або контроль за їх використанням, за неподання відомостей або подання неповних чи неправдивих відомостей щодо активів, які перебувають у податковій заставі, або за ухилення від забезпечення безперешкодного доступу представникам комісії, податковому керуючому чи учасникам публічних торгів до таких активів, або за створення перешкод у набутті прав власності на такі активи особою, яка їх придбала, несуть відповідальність, передбачену за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

IV. Зарахування коштів, отриманих від реалізації описаних активів, у рахунок погашення податкового боргу

36. Організація роздрібної торгівлі, брокер (брокерська контора) або організатор аукціону (торгів), що уклали відповідну угоду (договір) з податковим органом або регіональним відділенням Фонду державного майна на реалізацію описаних активів, перераховує кошти, отримані від такого продажу (крім сум, використаних на покриття витрат згідно з угодою про реалізацію), на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за балансовим рахунком N 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" Плану рахунків Державного казначейства за місцем реєстрації платника податків, не пізніше ніж наступного робочого дня після дати зарахування коштів на цей рахунок.
У платіжному дорученні повинні зазначатися реквізити платника податків, описані активи якого реалізовано, та номер і дата угоди, відповідно до якої проведено реалізацію активів.
37. Наступного робочого дня після зарахування коштів на зазначений рахунок управління Державного казначейства засобами електронного зв'язку передає витяг у вигляді електронного реєстру розрахункових документів про надходження коштів до відповідного відділення Державного казначейства. Відділення Державного казначейства не пізніше ніж наступного робочого дня передає цей витяг податковому органу за місцем реєстрації платника податків.
Податковий орган не пізніше ніж наступного робочого дня подає відділенню Державного казначейства довідку про розподіл коштів, які надійшли на рахунок, відкритий за балансовим рахунком N 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" Плану рахунків Державного казначейства (додаток 8). У довідці зазначаються суми, використані на покриття витрат згідно з угодою про реалізацію активів, а саме - транспортних витрат, послуг експертів тощо, суми боргу за видами податків, зборів (обов'язкових платежів), суми пені, штрафних санкцій, а також повна назва отримувача коштів та його ідентифікаційний код, назва установи банку або органу Державного казначейства, де відкрито рахунок, код банку або органу Державного казначейства, номер рахунка.
На підставі даних довідки відділення Державного казначейства не пізніше ніж наступного робочого дня розподіляє кошти від реалізації описаних активів, формує в установленому порядку платіжні доручення та передає їх засобами електронного зв'язку до відповідного управління Державного казначейства для перерахування розподілених коштів за призначенням. У реєстрі платіжного доручення "Призначення платежу" повинно бути зазначено: "Покриття витрат згідно з угодою про реалізацію активів, що перебували в податковій заставі" або "Реалізація активів, що перебували в податковій заставі".
38. У разі коли сума коштів, отримана за результатами продажу частини активів платника податків, є недостатньою для погашення його податкового боргу, різниця покривається шляхом додаткового продажу його активів, що проводиться не раніше ніж через 30 календарних днів після початку проведення попереднього продажу.
У разі коли сума коштів, отримана за результатами продажу активів платника податків, перевищує суму його податкового боргу, різниця спрямовується на рахунки такого платника податків або його правонаступників і використовується в установленому ними порядку.
39. Після проведення всіх розрахунків податковий орган надсилає платнику податків повідомлення за формою згідно з додатком 9.
40. Виручка від реалізації описаних активів підлягає віднесенню на фінансові результати платника податків і оподатковується згідно із законодавством.

V. Скасування рішення про продаж активів

41. Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору купівлі-продажу його активів повністю погашає суму податкового боргу, податковий орган зобов'язаний припинити продаж активів, прийняти рішення про звільнення його активів з податкової застави, скасувати рішення про проведення їх продажу.
Платник податків зобов'язаний відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням експертної оцінки активів та організацією їх продажу.
42. За операції з продажу описаних активів на біржовому ринку державне мито та місцеві податки (збори) не справляються. Такі операції не підлягають нотаріальному посвідченню.
43. У разі недостатності коштів, отриманих від продажу активів, які не входять до складу цілісного майнового комплексу платника податків, що забезпечує ведення його основної господарської діяльності, податковий керуючий зобов'язаний прийняти рішення про продаж цілісного майнового комплексу або його частини без застосування обмежень, установлених абзацом другим підпункту 10.1.3 статті 10 Закону (2181-14) .
Податковий керуючий не може прийняти рішення про продаж частини цілісного майнового комплексу, внаслідок якого платник податків позбувається можливості ведення його основної господарської діяльності, визначеної статутом підприємства, установи та організації. Продажу підлягає цілісний майновий комплекс.
44. Продаж цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій, активи яких перебувають у державній або комунальній власності, проводиться регіональним органом приватизації за поданням відповідного податкового органу з додержанням вимог законодавства з питань приватизації (додаток 10 до цього Порядку).

Додаток 1
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок
Штамп податкового органу

РІШЕННЯ N ___

від ____ ___________ 200__ р.

про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу

Я, _______________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________,
відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" вирішив здійснити стягнення коштів та продаж інших
активів, що  перебувають у власності (повному господарському
віданні) платника податків _______________________________________
                (назва, ідентифікаційний код,
_________________________________________________________________,
        місцезнаходження платника податків)
а також тих активів, права власності  на які він набуде у
майбутньому, в рахунок погашення узгодженої суми податкового боргу
цього платника податків.
Начальник (заступник начальника)
податкового органу        __________ ______________________
                 (підпис) (ініціали та прізвище)
                М.П.

Додаток 2
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок
            __________________________________________
                (назва податкового органу)

АКТ N _____

про спрямування готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків від ____ ___________ 200__ р.

Відповідно  до  статті 10  Закону  України  "Про  порядок
погашення     зобов'язань    платників      податків
перед  бюджетами  та  державними  цільовими  фондами" мною,
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали посадової особи податкового органу)
за згодою та у присутності _______________________________________
                (посада, прізвище та ініціали
__________________________________________________________________
        матеріально відповідальної особи)
проведено опис готівки ___________________________________________
               (назва, ідентифікаційний код
__________________________________________________________________
      платника податків, місцезнаходження об'єкта,
          на якому описується готівка)
на загальну суму ________________________________ гривень, а саме:
              (словами)
------------------------------------------------------------------
   Номінал    |    Кількість     |   Сума
------------------------------------------------------------------
 1 гривня
 2 гривні
 5 гривень
 10 гривень
 20 гривень
 50 гривень
 100 гривень
 200 гривень
 1 копійка
 2 копійки
 5 копійок
 10 копійок
 25 копійок
 50 копійок
 1 гривня
 2 гривні
 5 гривень
------------------------------------------------------------------
Спрямовано на     погашення     податкового     боргу
платника ____________ гривень _____ копійок.
Залишок готівки становить ____________ гривень __________ копійок.
Опис готівки провели: ________________________  _________________
            (ініціали та прізвище     (підпис)
             посадової особи)
           ________________________  _________________
            (ініціали та прізвище     (підпис)
         матеріально відповідальної особи) 
Акт складено у двох примірниках. Один примірник акта одержав(ла)
_________________________________________   ____________________
    (ініціали та прізвище)           (підпис)

Додаток 3
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок
               ЗАТВЕРДЖУЮ
               Начальник (заступник начальника)
            __________________________________________
                (назва податкового органу)
            _______________ _________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
            ______ ________________ 200__ р.

АКТ

опису активів, самостійно виділених платником податків для продажу, від ____ ___________ 200__ р.

Платник податків _________________________________________________
         (назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження)
в особі __________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
і податковий керуючий ___________________________________________,
                (прізвище та ініціали)
призначений наказом ______________________________________________
               (назва податкового органу)
від _____ __________________ 200__ р. N ___, за участю суб'єкта
оціночної діяльності ____________________________________________,
                (прізвище та ініціали)
який має сертифікат від _____ _______________ 200__ р. N ________,
керуючись Законом України "Про порядок погашення  зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" та рішенням про стягнення коштів та продаж інших активів
платника податків в рахунок погашення його податкового боргу,
дійшли згоди щодо самостійного виділення платником податків та
передачі податковому органу активів, які перебувають у власності
(повному  господарському  віданні)  платника  податків,  для
спрямування їх на погашення податкового боргу загальною сумою
___________________________________________ гривень, у тому числі:
       (словами)
------------------------------------------------------------------
 N |Найменування активів |Кіль-|Оди-|Залишкова  |Вартість за
з/п|(з детальною     |кість|ниця|балансова  |оцінкою
  |характеристикою   |   |ви- |вартість   |суб'єкта
  |кожного предмета:  |   |міру|або відпускна|оціночної
  |вага, метраж,    |   |  |ціна, гривень|діяльності
  |розмір, вид, колір, |   |  |       |(у разі
  |товарний знак, проба,|   |  |       |необхідності),
  |виробнича марка,   |   |  |       |гривень
  |дата випуску,    |   |  |-------------+---------------
  |ступінь зносу тощо) |   |  |оди-| усього |оди-| усього
  |           |   |  |ниці|    |ниці|
------------------------------------------------------------------
Цей документ складено в _____ примірниках.
Представник платника податків _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
              М.П.
Податковий керуючий      _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
Суб'єкт оціночної діяльності _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)

Додаток 4
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок
               ЗАТВЕРДЖУЮ
               Начальник (заступник начальника)
               _____________________________________
                 (назва податкового органу)
               __________ _________________________
               (підпис)  (прізвище та ініціали)
               ______ ________________ 200__ р.
                    (дата)

АКТ

опису активів від ____ ___________ 200__ р.

Я, податковий керуючий __________________________________________,
                (прізвище та ініціали)
призначений наказом ______________________________________________
               (назва податкового органу)
__________________________________________________________________
від ___ ________________ 200__ р.  N __________, на підставі
рішення начальника (заступника начальника) _______________________
                          (назва
__________________________________________________________________
            податкового органу)
від ___ _______________ 200__ р. N ________ про стягнення коштів
та продаж інших активів платника податків ________________________
                          (назва,
__________________________________________________________________
       ідентифікаційний код, місцезнаходження)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в рахунок погашення його податкового боргу, керуючись нормами
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань  платників
податків перед   бюджетами   та   державними   цільовими
фондами", у присутності представника (представників)  платника
податків _________________________________________________________
           (посада, прізвище та ініціали)
а також  (у разі необхідності) суб'єкта оціночної діяльності
_________________________________________________________________,
           (прізвище та ініціали)
який має сертифікат від ____ ____________ 200__ р.  N ________,
та залучених   посадових   осіб   податкових   органів,
представників правоохоронних органів або органів виконавчої влади
__________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
провів опис таких активів, що знаходяться ________________________
                         (адреса,
__________________________________________________________________
          де проводився опис активів)
------------------------------------------------------------------
 N |Найменування активів |Кіль-|Оди-|Залишкова  |Вартість за
з/п|(з детальною     |кість|ниця|балансова  |оцінкою
  |характеристикою   |   |ви- |вартість   |суб'єкта
  |кожного предмета:  |   |міру|або відпускна|оціночної
  |вага, метраж,    |   |  |ціна, гривень|діяльності
  |розмір, вид, колір, |   |  |       |(у разі
  |товарний знак, проба,|   |  |       |необхідності)
  |виробнича марка,   |   |  |-------------+---------------
  |дата випуску,    |   |  |оди-| усього |оди-| усього
  |ступінь зносу тощо) |   |  |ниці|    |ниці|
------------------------------------------------------------------
Усього на загальну суму __________________ гривень ______ копійок.
Податковий керуючий      _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
Представник платника податків _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
Суб'єкт оціночної діяльності _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
Інші залучені особи      _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
Описане за цим актом майно передається на відповідальне зберігання
__________________________________________________________________
    (посада відповідальної особи, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
             паспортні дані)
Відомості про вид, обсяг та термін обмеження права користування
описаними активами та найменування таких  активів  (у  разі
необхідності) зберігачеві повідомлені.
Зберігачеві майна  роз'яснено  обов'язки із збереження майна,
попереджено про кримінальну та матеріальну відповідальність за
його розтрату, відчуження, приховання або підміну.
Зберігач    _____________ ______________________
         (підпис)  (ініціали та прізвище)
Цей документ складено в _____ примірниках.
______________
* Примітка. У разі відмови представників платника податків чи інших осіб, присутніх під час складання акта, від підпису складається відповідний акт відмови від підпису.

Додаток 5
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок

ДОЗВІЛ

на реалізацію активів, які перебувають у податковій заставі, _____ ________________ 200__ р.

Я, податковий керуючий __________________________________________,
                (прізвище та ініціали)
призначений наказом ______________________________________________
               (назва податкового органу)
__________________________________________________________________
від ___ _______________ 200__ р.  N  _______,   керуючись
Законом України  "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", даю
дозвіл платнику податків ______________________________________
                      (назва,
__________________________________________________________________
       ідентифікаційний код, місцезнаходження)
__________________________________________________________________
самостійно реалізувати  не описані активи, які знаходяться у
податковій заставі, за умови спрямування у  повному  обсязі
одержаної від реалізації активів в рахунок погашення податкового
боргу виручки за таким переліком:
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування активів (з детальною |Кіль-|Оди-| Залишкова
 з/п| характеристикою кожного предмета: |кість|ниця| балансова
  | вага, метраж, розмір, вид, колір, |   |ви- | вартість
  | товарний знак, проба, виробнича  |   |міру| або відпускна
  | марка, дата випуску, ступінь   |   |  | ціна, гривень
  | зносу тощо)            |   |  |
  |                  |   |  |--------------
  |                  |   |  | оди-| усього
  |                  |   |  | ниці|
------------------------------------------------------------------
Цей документ складено в _____ примірниках.
Податковий керуючий     ______________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
        ПОГОДЖЕНО
Начальник (заступник начальника)
______________________________________________
    (назва податкового органу)
_______________ _____________________________
  (підпис)     (ініціали та прізвище)
______ ________________ 200__ р.
М.П.

Додаток 6
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок
               ЗАТВЕРДЖУЮ
               Начальник (заступник начальника)
            __________________________________________
                (назва податкового органу)
            _______________ _________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
            ______ ________________ 200__ р.

АКТ

приймання-передачі активів від ____ ___________ 200__ р.

Податковий керуючий ______________________________________________
                (прізвище та ініціали)
призначений наказом ______________________________________________
               (назва податкового органу)
від ____ _______________ 200 __ р. N _________, керуючись нормами
Закону України  "Про  порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними  цільовими  фондами",
передає, а _______________________________________________________
         (назва організації роздрібної торгівлі,
__________________________________________________________________
            її місцезнаходження)
в особі __________________________________________________________
           (посада, прізвище та ініціали)
приймає на реалізацію перелічені нижче активи,  що належать
__________________________________________________________________
          (назва платника податків)
__________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування активів (з детальною |Кіль-|Оди-|Початкова
 з/п| характеристикою кожного предмета: |кість|ниця|ціна продажу,
  | вага, метраж, розмір, вид, колір, |   |ви- |гривень
  | товарний знак, проба, виробнича  |   |міру|
  | марка, дата випуску, ступінь   |   |  |
  | зносу тощо)            |   |  |
  |                  |   |  |--------------
  |                  |   |  |оди- |усього
  |                  |   |  |ниці |
------------------------------------------------------------------
Усього на загальну суму ____________________ гривень ____ копійок.
Сума винагороди організації роздрібної
торгівлі ___________________________________ гривень ____ копійок.
Загальна сума, яка підлягає перерахуванню
до бюджету, ________________________________ гривень ____ копійок.
Цей акт складено в ____ примірниках.
Активи, зазначені за порядковими номерами ___________, передав:
               _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
Активи, зазначені за порядковими номерами ___________, прийняв:
               _____________ ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)

Додаток 7
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок
               ЗАТВЕРДЖУЮ
               Начальник (заступник начальника)
            __________________________________________
                (назва податкового органу)
            _______________ _________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
            ______ ________________ 200__ р.

АКТ

переоцінки активів від ____ ___________ 200__ р.

Комісія у складі податкового керуючого __________________________,
                     (прізвище та ініціали)
призначеного наказом _____________________________________________
               (назва податкового органу)
від ___ _______________ 200 __ р. N _________, та представника
торговельного підприємства _______________________________________
              (назва організації роздрібної торгівлі,
__________________________________________________________________
            її місцезнаходження)
в особі _________________________________________________________,
          (посада, прізвище та ініціали)
провела переоцінку активів, переданих за актом приймання-передачі
від ___ ______________ 200__ р. N _______, що належать ___________
                             (назва
__________________________________________________________________
            платника податків)
__________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
 N |Найменування активів |Кіль-|Оди-|Вартість   |Вартість
з/п|(з детальною     |кість|ниця|активів   |активів
  |характеристикою   |   |ви- |за актом   |після
  |кожного предмета:  |   |міру|приймання-  |уцінки,
  |вага, метраж,    |   |  |передачі   |гривень
  |розмір, вид, колір, |   |  |активів,   |
  |товарний знак, проба,|   |  |гривень   |
  |виробнича марка,   |   |  |       |
  |дата випуску,    |   |  |-------------+---------------
  |ступінь зносу тощо) |   |  |оди-| усього |оди-| усього
  |           |   |  |ниці|    |ниці|
------------------------------------------------------------------
Усього _________________________________ гривень ________ копійок.
         (словами)
Сума уцінки ____________________________ гривень ________ копійок,
           (словами)
у тому числі зменшується:
винагорода      організації   роздрібної     торгівлі
__________________________________ гривень ______________ копійок,
сума, яка   підлягає   перерахуванню   до   бюджету   на
_________________________________ гривень _______________ копійок.
Цей акт складено в ____ примірниках
Члени комісії: _____________ ______________________
         (підпис)  (ініціали та прізвище)
        _____________ ______________________
         (підпис)  (ініціали та прізвище)
Зразок

Додаток 8
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
____________________________________________________________ 
(назва податкового органу)

ДОВІДКА N

про розподіл коштів, що надішли на балансовий рахунок N 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету", за ____ ___________ 200__ р.

----------------------------------------------------------------
 N |Повна |Іден- | Назва   |Код  |Рахунок|Призна-|Сума
з/п|назва |тифі- | установи  |банку, |для  |чення |платежу,
  |одержу-|кацій-| банку,   |від-  |зараху-|пла-  |гривень
  |вача  |ний  | відділен- |ділення|вання- |тежу * |
  |коштів |код  | ня Держав- |Держав-|коштів |    |
  |    |   | ного каз- |ного  |    |    |
  |    |   | начейства |казна- |    |    |
  |    |   |      |чейства|    |    |
----------------------------------------------------------------
Представник податкового органу
__________________ _________________ ___________________________
  (посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище)
Відповідальна особа відділення
Державного казначейства
__________________ _________________ ___________________________
  (посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище)
_______________
* У разі сплати податку, збору (обов'язкового платежу) зазначається код бюджетної класифікації.

Додаток 9
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок
Штамп податкового органу
                    ___________________________
                    (назва платника податків,
                    ___________________________
                     ідентифікаційний код,
                    ___________________________
                      місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Я, податковий керуючий __________________________________________,
                (прізвище та ініціали)
повідомляю, що за ________ заборговано __________________ гривень,
         (період)        (сума цифрами)
у тому числі за __________________________________________________
          (вид податку, збору (обов'язкового платежу),
__________________________________________________________________
 неподаткового платежу до бюджету та державних цільових фондів
__________________________________________________________________
  із зазначенням суми заборгованості за кожним видом платежу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
У зв'язку з цим відповідно до статті 10 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та    державними    цільовими    фондами"    активи
__________________________________________________________________
          (назва платника податків)
реалізовано _________________.   Виручка   від   реалізації
         (дата)
становить ________________________________________________________
            (сума цифрами і словами)
__________________________________________________________________
з них спрямовано на видатки, пов'язані з реалізацією активів,
__________________________________________________________________
           (сума, назва одержувача,
__________________________________________________________________
       перелік пов'язаних з реалізацією послуг,
__________________________________________________________________
          за які перераховано кошти)
Податковий керуючий   _______________ ________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)

Додаток 10
до Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі
Зразок
Штамп податкового органу
             _________________________________________
              (повна назва регіонального відділення
             _________________________________________
                 Фонду державного майна)

ПОДАННЯ

У зв'язку з недостатністю коштів, отриманих  від  реалізації
активів, які не входять до складу цілісного майнового комплексу
__________________________________________________________________
     (назва платника податків, ідентифікаційний код,
__________________________________________________________________
            місцезнаходження)
__________________________________________________________________
          (назва податкового органу)
керуючись Законом України "Про порядок погашення  зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами", направляє це подання для погашення податкового боргу
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
         (найменування платника податків)
який станом на ________ дорівнює ________________________________,
        (дата)      (сума податкового боргу словами)
шляхом здійснення реалізації активів платника податку, які входять
до складу його цілісного майнового комплексу.
Виручку від реалізації активів, за винятком витрат, пов'язаних з
її організацією, спрямувати ______________________________________
                   (назва відділення
__________________________________________________________________
           Державного казначейства)
на балансовий рахунок N 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на
доходи державного бюджету" в рахунок погашення податкового боргу
платника.
Начальник (заступник начальника)
податкового органу        ________  ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
   М.П.