УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 65 від 01.07.94
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 1994 р.
за N 165/374
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 190 (z0936-08) від 27.06.2008 )

Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 02.06.94 N 9361/38, з метою удосконалення водокористування і водовідведення комунальними та відомчими водопроводами і каналізаціями, взаємовідносин між підприємствами, які експлуатують водопровідно-каналізаційні системи, та їх абонентами на території України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити і ввести в дію з 1 жовтня 1994 року Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України (надалі - Правила), що додаються.
2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та екології (Скубченко) в установленому порядку подати Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та екології (Скудченко) та інституту "УкркомунНДІпрогрес" (Абрамович) після реєстрації Правил у Міністерстві юстиції України до 1 жовтня 1994 року забезпечити підприємства та організації сфери функціонального управління Комітету Правилами українською та російською мовами.
4. Наказ Голови Держжитлокомунгоспу України від 28.12.93 N 83 "Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України" вважати таким, що втратив чинність з дня підписання цього наказу, а наказ Міністра житлово-комунального господарства УРСР від 29.12.85 N 402 "Про поширення дії Правил користування системами комунального водопостачання і каналізації" таким, що втратив чинність з 1 жовтня 1994 року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління водопровідно-каналізаційного господарства та екології (Скубченко).
Голова Комітету
А.А.Дронь

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного Комітету України
по житлово-комунальному господарству
від 1 липня 1994 р. N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 1994 р.
за N 165/374

ПРАВИЛА

користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України

( У цих Правилах слово "Держстандарт" замінено словом "Держспоживстандарт", слова "показання водолічильників" замінено словами "показники водолічильників" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила запроваджують порядок користування питною водою з комунальних водопроводів і приймання стічних вод до комунальної каналізації та визначають взаємовідносини між об'єднаннями, виробничими управліннями водопровідно-каналізаційного господарствами або іншими експлуатаційними організаціями, комбінатами комунальних підприємств (надалі - Водоканал) та абонентами міських, районних, селищних водопроводів і каналізацій на території України.
1.2. Дотримання цих Правил є обов'язковим для всіх осіб, підприємств, установ, організацій, що користуються комунальними водопроводами і каналізаціями, незалежно від їхньої відомчої належності і форми власності та Водоканалу.
1.3. Абонентами, що користуються послугами Водоканалу, можуть бути державні, колективні та інші підприємства, організації, установи (надалі - підприємства), а також окремі громадяни, що мають жилі будинки або їх частину на праві приватної власності (надалі - громадяни), на які відкрито особовий рахунок і які перебувають з Водоканалом у договірних відносинах.
1.4. Водоканал надає послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні. Питна вода подається цілодобово або за графіком, погодженим із санітарно-епідеміологічною станцією (надалі - СЕС) відповідної території та затвердженим місцевими органами виконавчої влади.
( Абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові. На відхилення якості води за тим чи іншим показником від чинного стандарту повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров'я України або СЕС відповідної території (ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю, пункти 1.5.2, 1.5.3).
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N 391 (391-98-п) "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля", з метою забезпечення якісною питною водою та очищення стічних вод Водоканал зобов'язаний збирати, обробляти, безстроково зберігати та безкоштовно передавати у систему державного моніторингу за встановленими каналами зв'язку первинні показники якості питної води, концентрації забруднюючих речовин у промислових стічних водах за даними підприємств, що користуються міською каналізацією, та забруднюючих речовин у стічних водах після очисних споруд.
( Абзац третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
1.5. Водоканал обслуговує лише ті вуличні, квартальні та дворові водопровідні й каналізаційні мережі, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі.
1.6. На приєднання абонентів до міських мереж водопостачання та водовідведення Водоканал видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення (будівництво насосних станцій, резервуарів, пунктів регулювання та інших споруд й обладнання), відповідно до діючих нормативних актів.
1.7. Приєднання об'єктів до комунальних водопроводів і каналізацій може бути здійснено лише після виконання технічних умов Водоканалу.
Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови абоненту в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.
1.8. Приймання стічних вод від промислових підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої належності до комунальних каналізацій здійснюється згідно з вимогами Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 N 37 (z0403-02) , зареєстрованих Мін'юстом України 26.04.2002 за N 403/6691.
( Пункт 1.8 в редакції Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
1.9. Забороняється скидати до каналізації стічні води, не забруднені в процесі виробництва.
1.10. Тарифи на користування водою від комунальних водопроводів та приймання стічних вод до комунальної каналізації визначаються згідно з чинним законодавством України без будь-яких додаткових узгоджень з абонентами розмірів цих тарифів та термінів їх введення.
1.11. Ліміти водоспоживання, водовідведення тв графіки подачі води з комунальних водопроводів визначаються та затверджуються місцевими органами державної виконавчої влади або уповноваженим ними органом залежно від технічного стану і пропускної здатності (продуктивності) водопровідних та каналізаційних споруд, водопровідної й каналізаційної мережі, але не више обсягів, узгоджених технічними умовами на приєднання абонента, та встановленої потужності каналізаційних очисних споруд.
На планове збільшення водоспоживання та обсягів водовідведення абонент зобов'язаний одержати додаткові технічні умови Водоканалу.
1.12. Водопровідні вводи до зовнішнього зрізу будинків житлового фонду місцевих органів влади, житлобудівних кооперативів (надалі - ЖБК), усі магістральні й розподільні внутрішньоквартальні мережі комунального водопроводу, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного водокористування, передаються забудовником у робочому стані на баланс Водоканалу для подальшої експлуатації.
Мережі водопроводу та каналізації об'єктів охорони здоров'я міста, шкіл, дитячих дошкільних установ, індивідуальної забудови та позаплощеві мережі, що належить взяти на баланс Водоканалу, наведено в додатку N 1 цих Правил.
1.13. Водопровідні вводи підприємств, відомчих жилих будинків і жилих будинків громадян, а також прилади й пристрої на них, у тому числі колодязі, запірна арматура, водолічильники, витратоміри та інші прилади обліку (надалі - водолічильники), стабілізатори тиску й обмежувачі витрат, належать абонентові та ним експлуатуються.
Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж водолічильників (що перебувають у власності фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності), результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду, здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з водопостачання.
( Пункт 1.13 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
1.14. Трубопроводи, прокладені вздовж стін усередині будинків, у техпідвалах і техканалах, пристрої та прилади на них належать абонентові та ним експлуатуються.
Водопровідні лінії, які проходять в техпідпіллях та приєднані до внутрішньої мережі будинку, повинні перебувати на балансі абонента, який відповідає за їхню технічну справність. Водоканал може надавати абонентові матеріально-технічну допомогу у ліквідації на них аварій за його рахунок.
1.15. Водопровідні вводи до теплорозподільних пунктів (надалі - ТРП), котельних, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, а також розподільні напірні мережі від них, з'єднані з внутрішньою розподільною мережею в жилих будинках або з резервуарами, експлуатуються організацією, на балансі якої перебуває ТРП, котельна, насосна станція, а водопровідні вводи до вищезазначених об'єктів, що належать місцевим органам державної виконавчої влади, та розподільні мережі холодного водопостачання від них до зовнішнього зрізу будівель експлуатує Водоканал.
1.16 Трубопроводи гарячого водопостачання Водоканал не експлуатує і не відповідає за їхній справний стан.
1.17. Межею вуличної каналізаційної мережі є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової каналізації - перший від будинку колодязь включно.
1.18. Каналізаційна мережа, що перебуває на балансі та території абонента, називається відомчою каналізаційною мережею і обслуговується відомствами, підприємствами, яким вона належить.
1.19. Водопровідно-каналізаційні об'єкти, що не перебувають на балансі Водоканалу, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором.
1.20. У разі наявності безгосподарних мереж останні беруться на баланс Водоканалом при наданні місцевими органами державної виконавчої влади додаткових матеріально-технічних засобів.
1.21. Прокладати транзитні лінії гарячого та холодного водопостачання через підвали жилих будинків забороняється.
1.22. Якщо водопровід або каналізаційна мережа належать Водоканалові і їх було прокладено через земельну ділянку, передану у тимчасове або постійне користування власнику будівлі, то останній не повинен перешкоджати Водоканалу у ліквідації течі на його території, а Водоканал відшкодовує власнику будівлі заподіяні збитки.
1.23. Водоканал і абонент несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил та чинного законодавства України.

2. Порядок приєднання абонентів до комунальних водопроводів

2.1. Підприємства для вирішення питання про приєднання будинку, споруди або промислового об'єкта до комунального водопроводу надсилають до Водоканалу письмовий запит та опитувальний лист, де зазначається:
а) загальна максимальна добова витрата води (для господарсько-питних та промислових потреб);
б) середня та максимальна годинна витрата води на об'єкті;
в) максимальна добова та годинна витрата для промислових потреб;
г) акт розподілу балансової належності;
д) протипожежна витрата води;
е) необхідний вільний напір на вводі при звичайному та пожежному режимах водопостачання.
До листа додається:
- рішення місцевих органів-державної виконавчої влади про відведення ділянки;
- ситуаційний план ділянки - в масштабі не менш як 1:2000 із зазначенням підземних інженерних комунікацій;
- дозвіл на влаштування локальної каналізації об'єкта.
Громадяни, які бажають приєднати свої будинки до комунального водопроводу, подають про це заяву до Водоканалу.
До заяви додається:
а) копія плану земельної ділянки;
б) дані про кількість громадян, що там мешкають;
в) характеристика підсобного господарства (наявність худоби, птиці, парників, теплиць, автотранспорту тощо).
2.2. Водоканал по одержанні листа, оформленого відповідно до п.2.1. цих Правил, протягом місяця після попередньої оплати замовником робіт та послуг, які виконуються Водоканалом щодо підготовки вихідних даних для проектування систем водопостачання та водовідведення, видає технічні умови про можливість приєднання об'єкта замовника до комунального водопроводу з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мережі і таке інше, із зазначенням умов для проектування вводу (місце врізки, місцеположення водомірного вузла, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів-підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.
При наявності погодженого Водоканалом проекта на будівництво об'єкта технічні умови не подовжуються.
2.3. Проектування водопровідних вводів та інших пристроїв здійснюється замовником на підставі одержаних від Водоканалу узгоджених і затверджених технічних умов.
2.4. Проектна документація водопровідних споруд на стадії "Проект" або "Робочий проект" подається для узгодження у Водоканал і повинна містити:
а) копію відповідної частини плану населеного пункту в масштабі не менш як 1:2000;
б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із зазначенням глибини їх залягання, узгоджений з відділом підземних споруд.
в) план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;
г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в масштабі 1:5 - 1:20;
д) розрахунково-пояснювальну записку із зазначенням витрат води за видами споживання (господарсько-побутові, виробничо-технічні потреби, поливання, пожежогасіння тощо) з визначенням максимальних добової та годинної витрат води, а також гідравлічним розрахунком мережі.
2.5. Проект вводу подається для узгодження до Водоканалу в двох примірниках. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Водоканалі, а другий - повертається замовнику.
Розгляд проекту здійснюється в 15-денний строк від дня його надходження до Водоканалу.
2.6. Узгоджений з Водоканалом проект на спорудження вводу дійсний протягом трьох років від дня узгодження. Якщо проект по завершенні цього терміну не буде здійснений, то він знову підлягає узгодженню з Водоканалом, при цьому останній може поставити додаткові умови. Не підлягають переузгодженню проекти, за якими розпочато будівництво.
2.7. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрати здійснюються силами й коштами замовника під технічним наглядом Водоканалу.
Роботи щодо усунення пошкоджень та ремонту вводів до будинків, котрі належать місцевим Радам народних депутатів (надалі - місцевим Радам), ЖБК, по зовнішній зріз будівлі, що перебувають на балансі Водоканалу, виконуються Водоканалом.
2.8. Після закінчення робіт, з влаштування вводу та виконання вимог п.2.22 цих Правил складається акт про його технічну готовність. Акт підписується замовником, представником Водоканалу, іншими зацікавленими організаціями у порядку, визначеному БНіП 3.05.04-85. Зовнішні мережі і споруди водопостачання і водовідведення (надалі БНіП 3.05.04-85), та передається до Водоканалу на зберігання. Приймання вводу у абонента здійснюється після виконання цих умов.
2.9. Приєднання вводу до комунального водопроводу (врізка), промивка й хлорування мережі здійснюється будівельною організацією під технічним наглядом Водоканалу. Роботи щодо встановлення водолічильника можуть бути виконані Водоканалом за рахунок замовника. Приєднання вводів до жилих будинків громадян, промивкай хлорування мережі здійснюється спеціалізованою організацією або Водоканалом за рахунок домовласника.
2.10. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані водолічильниками, або іншими приладами обліку, без дозволу Водоканалу забороняється.
2.11. Подача води абонентові здійснюється після відповідного оформлення згідно з пп. 12.1-12.2 цих Правил.
2.12. Для водопостачання об'єкта, як правило, потрібно влаштування одного водопровідного вводу. В окремих випадках для об'єктів, що потребують дублювання водопостачання і мають протипожежні водопроводи, а також при великих витратах води, Водоканал може дати дозвіл на влаштування додаткових вводів. На кожному вводі мають бути встановлені водомірний вузол з водолічильником та запірна арматура. Водоканал має право визначати призначення вводів (діючих або резервних) і вимагати від водокористувача ліквідації зайвих вводів або влаштування додаткових.
2.13. Водоканал має право не подавати воду новим вводом, якщо абонент ухиляється від оплати за водокористування та водовідведення, не укладає договір на надання цих послуг, не виконує технічних умов, вимог Водоканалу щодо переобладнання діючих вводів, водомірних вузлів або якщо має місце нераціональне використання води, не здійснюється попереднє очищення стоків до рівня діючих норм перед скиданням до міської каналізації.
2.14. Категорично забороняється з'єднувати мережі господарсько-питних водопроводів з мережами, по яких транспортується вода непитної якості (технічні водопроводи). Засувки в цьому випадку не можуть розглядатися як роз'єднувачі.
2.15. Забороняється з'єднувати систему внутрішнього господарсько-питного водопроводу об'єкта, що живиться від комунального водопроводу населеного пункту, з господарсько-питними водопроводами, що живляться від місцевих джерел водопостачання.
Засувки, встановлені на лініях, що з'єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз'єднувачі.
З'єднання таких водопроводів може бути дозволено у виняткових випадках: у разі недостатньої потужності комунального водопроводу або водопроводу місцевих джерел, за узгодженням з Водоканалом і СЕС та при встановленні засувок, опломбованих Водоканалом у закритому положенні.
2.16. Приєднувати об'єкти водоспоживання безпосередньо до водоводів забороняється. В окремих випадках за рішенням Водоканалу та дозволом місцевих органів державної виконавчої влади об'єкт водоспоживання може бути приєднанний до водоводів. У місці приєднання обов'язково треба передбачити встановлення зворотного клапана, регулятора тиску "після себе" та двох засувок з боку водоводу.
2.17. Самовільне приєднання до діючої системи комунального водопостачання й каналізації заборонено.
Факт самовільного приєднання до водопроводу виявляється представником Водоканалу за участю особи, яка користувалась цим вводом, про що складається акт відповідно до п.12.15 цих Правил. Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:
а) приєднання, здійснене без письмового дозволу Водоканалу і не оформлене в абонентному відділі Водоканалу;
б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;
в) приєднання, виконане без участі технагляду з боку Водоканалу або за участю останнього, але ще не здане в експлуатацію згідно з порядком, передбаченим цими правилами.
2.18. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання і водовідведення незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Водоканалом в експлуатацію згідно з вимогами БНіП 3.05.04-85 і Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 (1243-2004-п) .
( Пункт 2.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
2.19. Водоканал здійснює нагляд за технічними рішеннями підчас будівництва водопровідно-каналізаційних споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію.
До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідно-каналізаційних споруд включаються представники Водоканалу.
2.20. Побудовані й реконструйовані водопроводи й каналізації повинні відповідати затвердженому проектові.
У разі відхилень від погодженого проекту Водоканалу мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями.
2.21. Замовник повинен письмово повідомити Водоканал про завершення будівництва водопровідних або каналізаційних споруд не менш ніж за три доби до дня огляду робочою комісією.
2.22. Після виконання будівельних робіт з влаштування водопровідного вводу та водопровідних пристроїв замовник зобов'язаний здійснити прочищення і промивання, випробування, хлорування та повторне промивання з відшкодуванням Водоканалу витрат, пов'язаних з використанням для цієї мети реагентів, води з комунального водопроводу та прийомом стічних вод, а потім викликати представників СЕС та Водоканалу для відбору проб і аналізу якості води. Після одержання письмого дозволу СЕС на користування водопровідним вводом встановлюються водолічильники.
Під час приймання трубопроводів діаметром 800 мм і більше необхідно проводити внутрішній огляд трубопроводу.
2.23. Після завершення будівництва замовник передає Водоканалу виконавчу документацію в повному обсязі.
2.24. На водопровідно-каналізаційні мережі й споруди жилих будинків, шкіл, дитячих комбінатів, лікарень та інших об'єктів місцевих органів державної виконавчої влади після їх ремонту або реконструкції та передачі для експлуатації Водоканалу поширюється такий самий порядок їх приймання, як і для нового будівництва.
2.25. Зовнішні лінії водопроводу й каналізації, водопровідні вводи, що перебувають на балансі абонента, експлуатуються ним.
Після завершення будівництва або реконструкції водопровідно-каналізаційні об'єкти, що перебувають на балансі абонента, можуть бути передані на баланс Водоканалу в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.
Комісії з приймання-передачі цих споруд потрібно подати:
а) узгоджений проект;
б) акти на заховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, документи про узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пуско-налагоджувальних робіт;
в) виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500;
д) довідку бухгалтерії замовника про балансову вартість споруди з пооб'єктною розшифровкою того, що передається на баланс Водоканалу.
Діючі системи водопостачання та водовідведення можуть бути прийняті Водоканалом у технічно справному стані при наявності виконавчої документації.
2.26. Водоканал приймає внутрішньоквартальні мережі водопроводу й каналізації, в тому числі й ті, що містяться між будинками, незалежно від їхнього технічного стану, від житлово-експлуатаційних організацій місцевих органів державної виконавчої влади, а також від ЖБК при наявності виконавчої документації.
2.27. Об'єкт може бути прийнятий в експлуатацію за умови виконання абонентом усіх пунктів технічних умов Водоканалу, узгодженого проекту та підписання двостроннього акта про приймання-здачу цього об'єкту.
Приймати водопровідно-каналізаційні мережі й споруди з дефектами та недоробками забороняється.

3. Приєднання водопровідних ліній до мереж сусідніх абонентів

3.1. Водоканал має право дозволити приєднання водопровідного вводу об'єкта (субабонента) до водопровідної лінії основного абонента при узгодженні з абонентом умов приєднання:
а) узгодження з Водоканалом проекту приєднання;
б) якщо приєднання не погіршить водопостачання основного абонента;
в) встановлення приладів обліку води субабонентом;
г) якщо субабонент, що приєднується, приймає на себе усі витрати, пов'язані з приєднанням, у тому числі витрати на упорядкування території після приєднання.
3.2. Абонент не має права без письмового дозволу Водоканалу припиняти відпущення води субабоненту або давати дозвіл на його приєднання до водопровідної мережі.
3.3. У разі самовільного приєднання до мережі абонента стороннього споживача абонент зобов'язаний від'єднати його і повідомити про це Водоканал.
3.4. Прокладання транзитних ліній вводів водопроводу через територію сусіднього об'єкта може бути здійснене за згодою його власника та Водоканалу.
У разі незгоди власника об'єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується місцевими органами державної виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.

4. Система обліку та контролю водопостачання

4.1. Абоненти, які приєднані або мають бажання приєднатися до систем комунального водопостачання і водовідведення, повинні мати необхідні прилади обліку для розрахунків з Водоканалом за відпущену їм воду і прийняті стічні води.
Приєднання нових абонентів до комунальних систем водопостачання і водовідведення без приладів обліку забороняється.
Житлово-експлуатаційні організації (надалі - ЖЕО) повинні сприяти і надавати допомогу мешканцям будинків у встановленні квартирних лічильників обліку води.
Показання квартирного лічильника води використовуються при розрахунках за воду і каналізацію тільки мешканців будинків з ЖЕО.
4.2. Абонент повинен придбати й встановити водолічильник, який буде перебувати у нього на балансі й обслуговуванні. Встановлення водолічильника може бути виконано Водоканалом за рахунок абонента. Технічне обслуговування, ремонт і заміну водолічильників встановлених в жилих будинках місцевих Рад, ЖБК, котельних, що опалюють ці будинки, дошкільних та шкільних закладах, лікарнях, об'єктах соцкультпобуту, благодійних організаціях, здійснюють спеціалізовані організації або Водоканал за рахунок коштів абонентів. На ці види робіт складається договір між Водоканалом та абонентами.
В період гарантійного строку ремонт і заміна водолічильників здійснюється за рахунок підприємства-виготовлювача.
Такий порядок поширюється і на інших абонентів.
( Абзац третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
Абонент повинен виконувати усі рекомендації Водоканалу, спрямовані на поліпшення якісного обліку води в його мережі. У разі відмови абонента виконати ці рекомендації його водокористування вважається безобліковим і витрата води розраховується згідно з п.9.6 цих Правил.
Типорозмір водолічильника визначається Водоканалом.
4.3. Встановлення водолічильників на водопровідних мережах абонентів повинно здійснюватися відповідно до проекту на обладнання вводу, БНіП 2.04.01-85. Внутрішній водопровід і каналізація будинків, технічних умов, паспорта водолічильника та цих Правил.
За наявності умов і можливостей у абонента Водоканал може вимагати від нього організації групового обліку водокористування.
4.4. Водолічильники, що встановлюються на водопровідних вводах мережах абонентів, мають бути розраховані на пропуск максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води на внутрішнє пожежогасіння й перевірені на необхідну точність обліку малих витрат. В цьому разі для пропуску пожежних витрат необхідне спорядження обвідної лінії.
4.5. Перед водолічильником й за ним повинні бути встановлені, відповідно до вимог БНіП 2.04.01-85, запірні вентилі або засувки. Між водолічильником і другим (за течією води) запірним пристроєм має бути встановлений спускний кран (або трійник з пробкою) для спускання води.
4.6. При наявності одного вводу до будівлі, шр має протипожежно-господарський водопровід, влаштування обвідної лінії водолічильника обов'язкове. На обвідній лінії монтується засувка, яка пломбується Водоканалом у закритому стані.
4.7. На водопровідному вводі встановлюється один водолічильник. У разі відсутності водолічильника або неможливості виконати ремонт існуючого абонент зобов'язаний придбати новий водолічильник у строк, визначений Водоканалом.
4.8. Місце установки водолічильника погоджується з Водоканалом. Водолічильник повинен розташовуватися в зручному та легкодоступному для огляду приміщенні з надійною гідроізоляцією, освітленням, достатнім для знімання показників, температурою не нижче +4 гр.С, мати пристосування для приєднання шлангу з метою промивання вводу та водомірного вузла.
За наявності у абонента насосів підвищення тиску водолічильник встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.
4.9. У разі відсутності в підвалі будинку приміщення для встановлення водомірного вузла за погодженням з Водоканалом водолічильник може бути встановлений у під'їзді будинку, під підлогою в спеціальній камері, утепленій споруді або всередині будинку.
Конструкцію камери абонент узгоджує з Водоканалом.
При розташуванні водолічильника в спеціальній камері в останній заборонено проводити приєднання та встановлювати інші прилади та пристрої, не пов'язані з обліком води.
В разі влаштування водомірних вузлів у приміщеннях, що не відповідають вимогам цих Правил, Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів та інших нормативних документів, водомірні вузли повинні бути перенесені до іншого, узгодженого з Водоканалом, приміщення силами та засобами абонента у встановлені Водоканалом строки.
При невиконанні цих вимог Водоканалу у встановлені строки водокористування абонента вважається безобліковим і витрата води визначається згідно з п.9.6. цих Правил за час від дня встановлення строку на переобладнання водомірного вузла до дня виконання усіх робіт, пов'язаних з його перенесенням.
Якщо встановлення водолічильників на внутрішній водопровідній мережі неможливе, то вони, як виняток, після узгодження з Водоканалом, можуть бути встановлені на вводі до зрізу будівлі або до межі території об'єкта чи на зовнішній водопровідній лінії. У цьому разі водомірні камери, водомірні вузли разом з запірною арматурою та трубопроводом до об'єкта повинні перебувати на балансі абонента, що обслуговує та ремонтує їх.
4.10. Встановлення водолічильника повинно виконуватись лише після повної готовності приміщення водомірного вузла та закінчення монтажу трубопроводів й арматури.
4.11. При водопостачанні будівельних майданчиків від мережі комунального водопроводу і неможливості встановлення водомірного вузла на постійне місце допускається тимчасове встановлення водомірного вузла в спеціальній утепленій будці за узгодженням з Водоканалом.
4.12. У разі відсутності або розміщення абонентом водомірних пристроїв з порушенням діючих Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів, БНіП 2.04.01-85, паспорта водолічильника, цих Правил та умов встановлення водолічильників водопостачання абонента вважається безобліковим і витрата води визначається за п. 9.6. цих Правил.
4.13. Абонент ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
а) забезпечувати захист приміщень водомірних вузлів від грунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримувати приміщення в чистоті і не допускати зберігання в них будь-яких предметів та матеріальних цінностей;
б) забезпечити надійну гідроізоляцію приміщень, через які проходять труби водопровідних вводів, та приміщень водомірних вузлів від приміщень з товарно-матеріальними цінностями;
в) тримати приміщення водомірного вузла зачиненим, не допускати у приміщення водомірного вузла сторонніх осіб і забезпечити доступ представників Водоканалу за службовими посвідченнями до водолічильників, водопровідних пристроїв та обладнання;
г) вивісити на видному місці табличку про місце розташування водолічильника та місце знаходження ключа від приміщення водомірного вузла;
д) утримувати в технічно справному стані труби та обладнання внутрішніх водопровідних мереж, що перебувають на його балансі.
4.14. За збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей через пошкодження внутрішньої водопровідної мережі, водомірних вузлів та водолічильників, Водоканал несе відповідальність у разі встановлення його вини.
Питання про відшкодування збитків внаслідок затоплення підвальних приміщень водою, якщо сторони не дійшли згоди, в кожному конкретному випадку розглядаються в суді або в арбітражному суді.
4.15. Усі водолічильники, в обумовлені паспортом строки, підлягають повірці представником Держспоживстандарту з встановленням пломби з перевірочним тавром.
Водолічильники, що не мають відповідного тавра Держспоживстандарту, до встановлення та експлуатації не допускаються.
4.16. Ремонт та повірка водолічильників, що не перебувають на балансі Водоканалу, виконуються за рахунок абонента силами Водоканалу або спеціалізованої організації.
Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж водолічильників (що перебувають у власності фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності), результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду, здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з водопостачання.
( Пункт 4.16 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
4.17. У разі виникнення у абонента обгрунтованих сумнівів щодо правильності показників водолічильника він може звернутися до Водоканалу або підприємства і організації, які надають послуги з водопостачання з заявою про його перевірку. Якщо виявлена у показниках водолічильника помилка виходить за межі, встановлені паспортом приладу, протягом експлуатаційного строку, Водоканал або спеціалізована організація, що проводять перевірку, зобов'язані за свій рахунок відремонтувати водолічильник. При цьому виконується перерахунок за водоспоживання з моменту виходу з ладу водолічильника:
( Пункт 4.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
а) коли показники водолічильника були більшими за фактичне водоспоживання, то раніше сплачені суми зараховуються на рахунок наступних платежів за воду та послуги каналізації по їх пред'явленні або повертаються абоненту за його вимогою;
б) коли показники водолічильника були меншими за фактичне водоспоживання, то Водоканал виписує абоненту додатковий рахунок на оплату різниці між фактичним водоспоживанням та показниками водолічильника, що повірявся.
Якщо момент виходу з ладу водолічильника з'ясувати неможливо, перерахунок виконується за останній місяць його роботи.
4.18. Водоканал або підприємства і організації, які надають послуги з водопостачання має право знімати водолічильник для контрольної повірки до закінчення дворічного строку його експлуатації.
На виконання робіт щодо зняття або заміни водолічильника представник Водоканалу або підприємства і організації, які надають послуги з водопостачання повинен мати наряд на роботу та службове посвідчення. У разі відсутності вказаних документів абонент не повинен давати дозволу на зняття водолічильника.
Абонент сплачує Водоканалові або підприємству і організації, які надають послуги з водопостачання вартість простою робочої сили та транспорту у разі затримки заміни приладів обліку води у встановлені сторонами строки, якщо вона сталася з вини абонента, про що складається акт на місці відповідно до п. 12.15 цих Правил.
( Пункт 4.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
4.19. Абонент відповідає за цілість та збереження водолічильників, пломб і з'єднань водолічильника, запірної арматури, манометра та іншого обладнання водомірного вузла незалежно від місця його знаходження.
У разі пропажі або виходу з ладу водолічильника чи його з'єднань (стрілок, скла, циферблата, корпусу, зриву пломб, порушень з'єднань труб зі з'єднуючими частинами водолічильника тощо), а також псування від морозу або гарячої води абонент зобов'язаний придбати новий водолічильник або сплатити вартість його демонтажу, ремонту та встановлення.
При цьому Водоканал розраховує витрату води відповідно до п.6 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць.
Знімати водолічильник, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на водомірному вузлі, де його встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту, за необхідності ремонту лічильників води з подальшим поданням відремонтованих лічильників на повірку, або представником Водоканалу, має право лише представник Водоканалу або абонент з дозволу відповідних працівників Водоканалу.
( Абзац четвертий пункту 4.19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
У разі самовільних дій абонент також сплачує витрату води згідно з п. 9.6. цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць.
4.20. У випадку, коли витрата води у абонента значно знизилася, збільшилася або витрата води у абонента не відповідає каліброві встановленого водолічильника, абонент зобов'язаний поремонтувати водомірний вузол відповідно до вимог та умов Водоканалу.
Якщо в зазначений термін умови Водоканалу не виконані або абонент переобладнав водомірний вузол на свій лад, водокористування вважається безобліковим з вини абонента й розрахунок за воду виконується відповідно до п. 9.6 цих Правил з дня виписування останнього рахунку до дня виконання вимог та умов Водоканалу.
4.21. У разі необхідності з відома основного абонента і Водоканалу для обліку води, що витрачається субабонентом, останній може своїми силами й коштами поставити відповідно до вимог п. 4.8 цих Правил водолічильники, опломбовані згідно з ГОСТом 8. 156-83 Лічильники холодної води. Методи і засоби повірки. Водоканал має право вимагати у абонента або субабонента встановлення водолічильника там, де він вважає за необхідне, для обліку витрати води субабонентом.
4.22. Показники водолічильників є підставою для розрахунків субабонента з основним абонентом. Взаємні претензії абонента і субабонента Водоканалом не розглядаються.
4.23. Показники водолічильників субабонента можуть враховуватися Водоканалом у разі, коли тарифи на воду, що відпускається, у основного абонента й субабонента різні або при віднесенні водокористувачів до різних груп водоспоживачів.
Водоканал має право враховувати при розрахунках за воду показання тільки тих водолічильників субабонента, які зареєстровані у Водоканалі і робота яких ним контролюється.
Водоканал може вести розрахунки за воду безпосередньо з будь- яким субабонентом, якщо вважатиме це за необхідне.
4.24. Повірка водолічильників субабонента здійснюється згідно з п. 4.15. цих Правил, а також на вимогу основних абонентів і субабонентів у порядку, встановленому п. 4.18 цих Правил.
4.25. Водолічильники субабонента встановлюються з дотриманням тих самих правил і норм, які визначені для водолічильників абонента.
4.26. Абоненти й субабоненти несуть однакову відповідальність за порушення цих Правил.
4.27. Метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань у сфері метрології здійснює метрологічна служба Держжитлокомунгоспу.
( Розділ 4 доповнено пунктом 4.27 згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )

5. Регулювання вільних тисків

5.1. При недостатньому тискові в комунальній водопровідній мережі для постачання водою верхніх поверхів будинків за проектами, ухгодженими з Водоканалом, передбачається встановлення насосів для підвищення тиску води, а при постійному надмірному тискові понад 1 кг/см2 - регулятори тиску "після себе".
Насосні станції підкачування та регулятори тиску, розміщені всередині жилих будинків, перебувають на балансі абонента і ним експлуатуються незалежно від відомчої належності.
Насосне обладнання для підкачування холодної води та регулятори тиску, встановлені в теплових пунктах, перебувають на балансі теплопостачальних організацій і експлуатуються ними.
Водоканал відшкодовує витрати на експлуатацію насосного обладнання:
- встановленого у житловому фонді місцевих Рад та житлово-будівельних кооперативах - ЖЕО;
- встановленого в котельних, центральних теплових пунктах, прибудовах до них - теплопостачальним організаціям.
Окремо розміщені насосні станції для підкачування холодної води перебувають на балансі Водоканалу і ним експлуатуються.
5.2. При тискові у зовнішній мережі господарсько-питного водопроводу нижче 10 м потрібно встановлювати насос з приймальним резервуаром. При большому тискові забір води насосами може здійснюватися безпосередньо із зовнішньої водопровідної мережі за умови, що це не порушить нормального водопостачання інших об'єктів-споживачів.
5.3. Якщо при роботі насосної установки можливе зниження тиску води в мережі населеного пункту, абонент (окрім житлового фонду місцевих органів державної виконавчої влади) зобов'язаний побудувати за свій рахунок проміжний резервуар для забезпечення роботи цієї насосної установки.
5.4. Проект резервуарів та насосних станцій має бути узгоджений з Водоканалом та СЕС.
5.5. Після насоса-підвищувача тиску обов'язково треба встановити засувку (вентиль), зворотний клапан та регулятор тиску "після себе", а на обвідній лінії насоса - зворотний клапан.
5.6. Влаштування водонапірних банків у будинках, як правило, не допускається. Вони встановлюються лише за дозволом Водоканалу і СЕС відповідно до вимог БНіП 2.04.01-85 та за умови повного забезпечення санітарних вимог абонементом щодо їх утримання і забезпечення якості води.
5.7. Водонапірні баки потрібно очищати й дезінфікувати не редше як два рази на рік за рахунок їх власника.
5.8. Абонент зобов'язаний не рідше одного разу в квартал силами лабораторії СЕС проводити аналіз води з водонапірних баків, котрі йому належать.
5.9. Приміщення водонапірних баків мають бути зачиненими, а ключі зберігатися у осіб, відповідальних за їхній стан і цілісність.
5.10. У разі погіршення якості води в системі водопостачання абонента з причини недотримання ним вимог СЕС та Водоканалу відповідальність несе абонент.

6. Протипожежні пристрої

6.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати БНіП 2.04.01-85, БНіП 2.08.01-89 Жилі будинки.
6.2. Кожний проєкт внутрішнього водопроводу, що має протипожежні пристрої, до надсилання до Водоканалу має бути затверджений органами пожежної охорони в частині пожежних гідрантів, кількості одночасно діючих пожежних струменів, витрати води кожним струсенем, його висоти тощо.
6.3. При наявності у водомірному вузлі абонента обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником Водоканалу в закритому стані. За цілісність пломби відповідальність несе абонент.
З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування Водоканалом також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, котрі розташовані на мережі абонента.
6.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мережі абонента за водомірним вузлом.
6.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.
6.6. Використовувати воду господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.
Якщо представник Водоканалу виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п.9.6 цих Правил від дня початку користування водою до дня його виявлення. Якщо день самовільного користування не встановлено, то розрахунок здійснюється за останній поточний місяць.
6.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками Водоканалу чи абонента 2 рази на рік згідно з ГОСТом 12.4.009-83 Пожежна техніка для захисту об'єктів. Загальні положення.
Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та іспитів пожежних насосів абонента має повідомити Водоканал за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо.
У цьому разі розрахунки за воду проводяться за пропускною здатністю водопровідного вводу при швидкості води 2 м/сек за час фактичного водокористування. Без узгодження з Водоканалом абонент не має права знімати пломбу.
6.8. Зривання пломб із запірної арматури може здійснюватися без попереднього повідомлення Водоканалу лише при гасінні пожежі.
Відразу після закінчення гасіння пожежі абонент зобов'язаний викликати представника Водоканалу для опломбування запірної арматури.
6.9. Якщо пломба з запірної арматури зірвана з вини абонента (крім випадків, зазначених у п.п.6.7 і 6.8), розрахунок за воду здійснюється не за показниками водолічильника, а згідно з пунктом 9.6 цих правил за період від дня виписування останнього рахунку до дня виявлення представником Водоканалу відсутності або порушення цілісності пломби, але не більше як за один місяць. Факт зриву пломби оформляється відповідним актом.
6.10. Витрати води на гасіння пожежі оплаті не підлягають Про витрату води з цією метою складається акт за участю представників органів пожежної охорони, абонента та Водоканалу із зазначенням часу користування водою.
6.11. При зриві або порушенні цілісності пломб, установлених Водоканалом на пожежних гідрантах комунального водопроводу на території об'єкта (за винятком випадків, передбачених пп. 6.7 і 6.8), оплату за воду здійснює власник зазначеного об'єкта згідно з пропускною здатністю труби приєднання гідранта при швидкості руху води 2,0 м/сек та дії її повним перерізом протягом 24 годин на добу від дня початку самовільного і безоблікового водокористування до дня його припинення.
Якщо день початку водокористування не визначено, то розрахунки за воду здійснюються за останній поточний місяць.
6.12. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів комунального водопроводу дозволяється лише службовому персоналові органів пожежної охорони та Водоканалу.
Водоканал, у виняткових випадках, може дозволити абонентові користуватися водою з пожежних гідрантів за узгодженням з органами пожежної охорони і з оплатою витраченої води за діючими тарифами згідно з пропускною здатністю труб приєднання пожежних гідрантів до комунального водопроводу при швидкості руху води 2,0 м/сек.
6.13. Ремонт і утримання в справному стані пожежних систем, розміщених на мережі абонентів, здійснюється силами і коштами абонентів.
6.14. Поливання вулиць, майданів та зелених насаджень з пожежних гідрантів забороняється.

7. Вуличні водорозбори

7.1. Вуличні водорозбори (колонки) призначені для колективного водокористування. Місце їх встановлення за пропозицією Водоканалу визначається місцевими органами державної виконавчої влади.
На водопровідних лініях, що будуються, вуличні водорозбори повинні встановлюватися за проектом.
7.2. Не дозволяється біля водорозбору прати білизну, мити автомашини, вози, посуд, домашніх тварин, приєднувати до водорозбірних колонок труби й шланги, а також чинити інші дії, що суперечать санітарним вимогам.
7.3. Експлуатація та ремонт водорозборів здійснюється Водоканалом або абонементами, на балансі яких перебувають ці водорозбори і які зобов'язані:
а) стежити за станом водорозборів, уілісністю їх частин, дотримуватись санітарних вимог;
б) не допускати безцільного розлиття води, утворення калюж та намерзлого льоду;
в) зберігати непошкодженими водосстоки та підступи до водорозборів.
За невиконання вимог пп. 7.2, 7.3 вживаються заходи, передбачені місцевими органами державної виконавчої влади.
7.4. Абонент, що має на свому балансі водорозбір (колонку) колективного користування, в окремих випадках повинен надавати можливість користуватися ним населенню.

8. Спорудження тимчасових відгалужень від водопровідних мереж

8.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж Водоканалу прокладаються з дозволу останнього. Доцільність встановлення водолічильника на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку Водоканалом. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок абонента і на баланс Водоканалу не беруться. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу на період будівництва об'єкта до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об'єкта за постійною схемою.
8.2. Дозвіл на користування тимчасовим водопроводом видається Водоканалом на один рік (сезон). По закінченні цього терміну дозвіл повинен поновлюватися.
8.3. Для тимчасового водопостачання будмайданчиків, садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо, як правило, використовуються комунальні водопроводи, а також мережі абонентів з приєднанням за водолічильником та іншими запірними пристроями у будьякій точці, але з обов'язковим урахуванням вимог п. 8.5. цих Правил.
Якщо приєднання до мережі здійснено з дозволу Водоканалу перед водолічильником, то на відгалуженні слід встановлювати водолічильник. У разі відсутності водолічильника витрати води обчислюються за пропускною здатністю цього відгалуження або за діючими нопмами водоспоживання тощо.
Розрахунки за користування водою у разі тимчасового приєднання до водопроводів сусідніх абонентів проводяться відповідно до рішення Водоканалу безпосередньо з ним або з основним абонентом.
8.4. Тимчасовий водолічильник встановлюється відповідно до вимог розділу 4 цих Правил.
8.5. Приєднувати тимчасові водопровідні лінії до колодязів з водорозбірними колонками, пожежними гідрантами та водолічильниками не дозволяється.
8.6. Поливання та миття вулиць, майданів питною водою, як правило, забороняється, окрім випадків, передбачених рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади. У цьому разі зазначається час поливу й місце встановлення спеціалльних поливальних пристроїв або пунктів забору води, які будуються абонентом згідно з проектом, погодженим Водоканалом.
8.7. Водопровідні лінії, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці прієднання до комунального водопроводу перед водолічильником і за ним.
8.8. Забороняється встановлювати тимчасові водопроводи для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.
8.9. У випадках влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, котрі можуть використовуватися для гасіння пожеж, замовник повинен повідомляти про це органи пожежної охорони.

9. Витік води

9.1. Абонент зобов'язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних приладів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води, в разі його виникнення або виявлення витік води повинен бути негайно ліквідований абонентом.
9.2. Водоканал, разом з абонентом, здійснює вибірковий контроль технічного стану внутрішньої водопровідної мережі та арматури, визначає величину витоку, про що складається акт. За внутрішньобудинкові витоки Водоканал відповідальності не несе.
9.3. За матеріальні збитки (розмив, руйнування доріг, тротуарів, зелених насаджень, дитячих майчанчиків тощо), які пов'язані з розкопками для ліквідації витоку на водопровідній мережі, що перебуває на балансі Водоканалу, відповідальність несе останній. Він зобов'язаний відновити наслідки витоку і розкопок або разом з будівельними організаціями виконати відновні роботи на договірній основі. За збитки, заподіяні в результаті пошкодження водопровідної мережі, що не перебуває на балансі Водоканалу, відповідальність несе її власник або замовник на її будівництво.
9.4. Абонент зобов'язаний використовувати питну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають невиробничі витрати води.
9.5. Абонент не має права збільшувати витрату води понад встановлені норми та затверджені ліміти.
За використану воду понад встановлені та затверджені ліміти плата проводиться згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 14.04.79 за N 196 Про норми відпуску електроенергії, газу і води на ведення громадянами особистого підсобного господарства:
- громадянами, що використали воду на приватне підсобне господарство, - у подвійному розмірі діючих тарифів на питну воду;
- підприємствами та організаціями - у п'ятикратному розмірі діючих тарифів на питну воду.
Залежно від кліматичних та екологічних місцевих умов Водоканал може звертатися до місцевих органів державної виконавчої влади з пропозицією про збільшення або зменшення норм водоспоживання.
9.6. При виявлені представником Водоканалу витоку води в мережах абонента внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли водолічильник на вводі відсутній або не працює з вини абонента, Водоканал виконує розрахунок витрат води у такому порядку: за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.
Розрахунок проводиться за фактичний час витоку води по день її ліквідації. якщо час, протягом якого відбувався витік, встановити не вдається, то розрахунок здійснюється за останній поточний місяць.
Наявність витоку оформлюється актом відповідно до п. 12.15 цих Правил.
Усі посилання на п. 9.6, що мають місце в цих Правилах, відносяться виключно до порядку проведення розрахунків витрат води.
При встановленні часу, за який необхідно провести розрахунки за пропускною спроможністю труби вводу, коли до цього виписувались рахунки згідно з п. 12.3 цих Правил за попередньою оплатою або за плановими платежами, строки виписування останніх до уваги не беруться.
9.7. Житлово-експлуатаційні організації не мають права відносити на рахунок мешканців будинків вартість нераціонального використання, витрат питної води або витоків води, що мали місце з провини житлово-експлуатаційних організацій, навіть якщо вони й фіксуються водолічильником, а також повну вартість води, кількість якої визначено відповідно до п. 9.6 цих Правил. Вартість витраченої води відноситься на рахунок житлово-експлуатаційної організації, а плата за воду мешканцям нараховується за середніми показниками водолічильників, але не більше вартості води, визначеної за нормами водоспоживання, затвердженими місцевими органами державної виконавчої влади.
Будинки ЖБК, передані на обслуговування житловим організаціям місцевих органів державної виконавчої влади, прирівнюються до них за порядком плати за воду.
9.8. У разі самовільного приєднання до комунального водопроводу та вводів абонентів або за безоблікове водокористування, коли водокористувач не оформлений як абонент чи не одержав дозволу Водоконалу, витрата води визначається згідно з п. 9.6 цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу або безоблікового користування визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою складає один місяць.
9.9. Витрати на оплату витрат води на новозбудованих водопровідних мережах і спорудах, які виникли в результаті браку будівництва в період гарантійного строку протягом одного року від дня їх прийняття в експлуатацію, і витрати за воду, яка була використана на промивання й дезинфекцію мереж і споруд після усунень аварій, відносяться на рахунок організації, що здійснювала будівництво.
9.10. Використання питної води з комунального водопроводу для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи обігового водопостачання.
9.11. У разі, коли субабоненти користуються водою абонента, забезпечення справного стану внутрішньої водопровідної мережі покладається на абонента та субабонента. При цьому Водоканал контролює раціональне водоспоживання абонентом й субабонентом. При невиконанні вимог Водоканалу в строк до абонента та субабонента вживаються заходи відповідно до цих Правил.

10. Знімання показників водолічильників

10.1. Знімання показників водолічильників представником Водоканалу здійснюється не рідше як один раз на місяць у присутності представника абонента, який повинен сприяти представникові Водоканалу у цьому, а також в забезпеченні безпечного проведення робіт.
У разі необхідності знімання показників водолічильників можливе також в інші строки.
10.2. При неможливості знімання показників водолічильників Водоканалом з вини абонента, в тому числі і через невиконання абонентом вимог охорони праці в місці установки водолічильника, представник Водоканалу складає акт, і витрата води визначається згідно з п. 9.6 цих Правил з дня виписування останнього рахунку до дня усунення вказаних порушень.
10.3. Знімаючи показники водолічильника, представник Водоканалу зобов'язаний перевіряти цілісність пломб на водолічильниках, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні абонента, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі абонента.
10.4. При виявленні представником Водоканалу порушень, пов'язаних з виводом з ладу водомірних пристроїв, облік води та розрахунки її споживання здійснюються відповідно до п. 4.19 цих Правил.
10.5. При неможливості зняття або заміни водолічильників з причин несправності запірної арматури водомірного вузла, відмови абонента здійснити заміну непрацюючого водолічильника або такого, що викликає у Водоканалу сумніви щодо правильності його показань, складається акт, і облік води та розрахунки її споживання здійснюються відповідно до п. 9.6 цих Правил від дня виписування останнього рахунку до дня складання акту.

11. Облік води

11.1. Кількість води, використаної абонентами, визначається за показниками повірених у встановленому порядку водолічильників та інших приладів обліку, які мають бути опломбовані.
( Пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
11.2. Якщо вести облік води за водолічильником неможливо з причин, що не залежать від абонента (зняття водолічильника представником Водоканалу, запітніння скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи водолічильників через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці. У разі тривалості роботи приладів обліку менше 2-х місяців кількість води визначається за період роботи водолічильника не менше 10 днів.
11.3. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, незначні витрати води, недоцільність установки водолічильника тощо) розрахунок витрат води абонентами, що не мають вимірувальних приладів, за узгодженням з Водоканалом виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими місцевими органами державної виконавчої влади (рекомендовані норми - додаток N 2 та норми БНіА - додаток N 3) - за кількістю календарних днів користування водопроводом за цей період.
У виняткових випадках для знов введених у дію об'єктів, коли водолічильники ще не встановлені, за погодженням з Водоканалом, можна визначати витрати води за даними проекту.
11.4. З метою поліпшення водопостачання населення Водоканал має право вимагати від абонентів установки приладів регулювання тиску та витрат води.
11.5. У випадках перебоїв у водопостачанні тривалістю понад 3 доби не з вини абонента розрахунок за відпущену воду при відсутності водолічильника здійснюється за час фактичної подачі води. Факт відсутності води визначається представниками абонента і Водоканалу і має бути зафіксований актом відповідно до п. 12.15 цих Правил.
11.6. Для контролю витрати води у абонентів, які не мають водолічильників, а також для перевірки показань встановлених водолічильників Водоканал має право встановлювати на вводах контрольні водолічильники. Ці водолічильники тех можуть бути встановлені за окрему плату за обгрунтованою вимогою абонента силами Водоканалу.
У разі необхідності дообладнання водомірних вузлів для встановлення контрольних водолічильників роботи виконуються абонентом.
11.7. Тривалість роботи контрольних водолічильників має бути не меншою за 15 днів.
Якщо контрольний водолічильник покаже неточність роботи водолічильника, що перевіряється, останній підлягає ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється за показанням контрольного водолічильника, при цьому Водоканал має право провести перерахунок за водокористування за попередні два місяці.
Витрати води абонентом, що не має водолічильника, визначаються за показаннями контрольного водолічильника до наступної установки контрольного водолічильника.
11.8. Підприємства зобов'язані один раз на квартал, а абоненти-громадяни 2 рази на рік подавати Водоканалу довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі абонента, зелені насадження та поливальну площу.
Абоненти, що мають приватне підсобне господарство, зобов'зані подавати Водоканалу також дані про наявність свійських тварин та птиці для розрахунків за воду за нормативами, затвердженими місцевими органами державної виконавчої влади.
Водоканал має право періодично перевіряти дані про чисельність водокористувачів, що споживають воду з мережі абонента, водорозбірної колонки та поливальну площу.
11.9. Якщо абонент надсилає неправильні відомості про кількість та склад водоспоживачів або якщо під час перевірки контрольним водолічильником буде виявлено, що витрата води перевищує розрахункові дані, подані абонентом, Водоканал має право провести перерахунок за час від дня подання останніх даних в межах строку позову.
Якщо абонент не подасть дані в зазначений строк або подасть фіктивні відомості про витрати води, необхідні для ведення розрахунків при безобліковому користуванні, Водоканал має право вести розрахунки згідно з п. 9.6 цих Правил від дня виписки останнього рахунку до дня їх одержання від абонента.
11.10. Водоканал має право провести перерахунок за водокористування за термін давності позову, якщо абонент, який має водолічильник, не подає Водоканалу дані про поливальну площу орендарів та інших водокористувачів, що одержують воду через його мережу та розраховуються за водокористування з абонентом.
У цьому випадку Водоканал має право визначити витрати води за встановленими ним даними.
11.11. Усе населення, що користується водою з водорозбірних колонок, незалежно від відстані від місця проживання до колонки, сплачує вартість води відповідно до п. 11.3 цих Правил. Громадяни можуть бути звільнені від плати за користування водою з водорозборів, якщо буде виявлено, що вони користуються водою з іншого джерела, придатність якого для пиття визначена СЕС і Водоканалом. У разі непридатності місцевого джерела для пиття населення від плати за користування водою з водопроводу не звільняється.
11.12. Забороняється штучно впливати на роботу водолічильника. Якщо такі дії мали місце, то кількість використаної води визначається відповідно до п.9.6 цих Правил від дня виписки останнього рахунку до дня виявлення Водоканалом самовільних дій абонента.
11.13. Витрата води на промивку трубопроводів визначається згідно з п. 9.6 цих Правил за фактичний час промивання при швидкості руху води 2 м/сек.
11.14. Водокористування з вуличних водорозборів не за прямим призначенням є самовільним. Витрата води в таких випадках визначається згідно з п. 9.6 цих Правил за час самовільного користування водою.

12. Порядок оформлення абонентів та розрахунків за воду і каналізацію

12.1. Встановлюється такий порядок відпускання води та приймання стічних вод:
а) для підприємств - шляхом укладання договору (додаток N 3) з Водоканалом, в якому останній, за узгодженням з місцевими органами державної виконавчої влади, має право обмежити водокористування абонента в окремі години й дні. При цьому користування водою з комунального водопроводу на виробничо-технічні потреби дозволяється лише тим підприємствам, для яких необхідність витрати води підтверджена об'єктивними причинами. У разі згоди Водоканалу розрахунки за воду можуть бути оформлені через відкриття особового рахунку (абонентської картки).
При укладанні договору з абонентами на відпускання води одночасно укладається договір на приймання від них стічних вод.
Водоканал має право вимагати у водоспоживача виконання своїх пропозицій, оформлених документально, спрямованих на поліпшення якості обліку води, технічного стану мереж, запірної арматури, приладів та пристроїв на них, встановлення водолічильників тощо, у встановлені ним строки.
У разі невиконання вимог Водоканалу останній має право припинити водопостачання відповідно до п. 13.3 цих Правил. В окремих випадках Водоканал має право дозволити тимчасове водокористування до виконання його вимог. При невиконанні їх у встановлені строки водокористування вважається самовільним та безобліковим і Водоканал має право вжити заходів, передбачених цими Правилами;
б) для абонентів-громадян, а також для окремих підприємств при незначних витратах питної води, при тимчасовому або сезонному водокористуванні - шляхом подання заяви до Водоканалу і оформлення останнім особових рахунків (абонентських карток).
За вимогою Водоканалу договір може бути укладений з будь-яким водокористувачем.
12.2. Для оформлення договору або особового рахунку (абонентської картки) абоненти (крім громадян) подають до Водоканалу заяву та розрахунок-заявку на потрібну кількість води для кожного вводу, акт меж обслуговування та схему зовнішніх мереж з прив'язкою до місцевості.
Без оформлення підприємств, а також громадян у Водоканалі як абонентів, водокористування ними вважається самовільним. Водоканал має право застосувати до них заходи впливу, передбачені цими Правилами.
12.3. Розрахунки за воду здійснюються в такому порядку і в такі строки:
а) з підприємствами (за винятком ЖЕО), як правило, один раз на місяць. Проте Водоканал має право вести розрахунки в порядку:
- попередньої оплати, суму якої Водоканал визначає за об'ємами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці, з остаточним розрахунком по закінченні місяця;
- планових платежів з періодичністю, передбаченню договором сторін (додаток N 4), з остаточним розрахунком по закінченні місяця;
б) з житлово-експлуатаційними організаціями та ЖБК - один раз на місяць, у тому числі за холодну воду, що йде на гаряче водопостачання;
У разі незначних витрат води, уточнення фактичного водоспоживання за показниками заново встановленого або контрольного водолічильника тощо Водоканал має право пред'являти до оплати платіжні документи за декалька місяців (розрахункових періодів) одночасно.
в) з абонентами-громадянами, які мають водопровідний ввід до своїх будівель або які користуються водою з вуличних водорозбірних колонок, - шляхом подання Водоканалом рахунків (квитанцій), виписаних виходячи з розрахунку об'єму споживаної води. Абоненти-громадяни можуть самостійно заповнювати бланки рахунків згідно з діючими тарифами. Рахунки (квитанції) повинні сплачуватися громадянами до 15 грудня розрахункового року.
Абоненти-громадяни зобов'язані, за вимогою Водоканалу, подавати до Водоканалу оплачені рахунки за останній рік, проектну документацію на влаштування вводу, домові книги прописки, технічні паспорти на жилі будинки.
Строки та порядок розрахунків, а також порядок подання Водоканалу необхідних документів можуть змінюватись Водоканалом залежно від місцевих умов.
У разі зміни ступеня благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, придбання або відчуження автомобіля, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води абоненти-громадяни зобов'язані у місячний строк, з моменту виникнення змін, з'явитися до Водоканалу для перевірки сплачених рахунків, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового рахунку. При цьому громадяни повинні подати підтверджуючі документи (домову книгу прописки, текхнічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід, довідки тощо).
Абоненти-громадяни, що почали займатися підприємництвом та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні, зобов'язані у місячний строк з початку діяльності з'явитися до оВОдоканалу з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію підприємця, у необхідних випадках дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового (додаткового) рахунку.
Якщо абоненти-громадяни несвоєчасно з'явилися до Водоканалу для оформлення зменшення об'єму споживаної води внаслідок зменшення кількості мешканців, відчуження автомобіля, зменшення поливної площі, площі теплиць тощо, Водоканал уточнює та вносить зміни до рахунків лише з початку поточного кварталу. За попередній період перерахунок не проводиться.
Водоканал має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об'єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.
12.5. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, зриву пломб, перевищення встановленого ліміту, пошкодження приладів та ліній тощо) складаються згідно з цими Правилами на підставі тарифів, що діють у даній місцевості або населеному пункті. Рахунок вручається абонентові або пересилається поштою.
12.6. При запровадженні автоматизованих систем на базі ЕОМ рахунки абоненту можуть не виписуватись.
12.7. Абоненти розраховуються за воду і каналізацію в порядку, встановленому чинним законодавством України.
12.8. Розрахунки абонентів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками Водоканалу забороняються. Посадові особи Водоканалу, які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
12.9. Рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті абонентами у триденний строк після їх подачі Водоканалом.
У випадках пред'явлення Водоканалом в банк платіжних документів без виписки рахунків триденний строк відраховується з наступного дня після подання в банк цих документів.
Для громадян, які розраховуються безпосередньо з Водоканалом, порядок та строки розрахунку встановлені п.12.3 цих Правил.
Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку чи пред'явлення в банк платіжних документів.
У випадку встановлення Водоканалом абоненту конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку.
Вихідні і святкові дні до уваги не беруться.
12.10. У разі прострочення оплати за кожний день прострочення на суму рахунку нараховується пеня встановленого розміру.
12.11. Претензії до Водоканалу за неправильне виписування рахунків або інших платіжних документів (обчислення суми, тарифікація тощо) пред'являються підприємствами у порядку, встановленому Арбітражно-процесуальним кодексом України, а спори між абонентами - громадянами та Водоканалом вирішуються у судовому порядку.
12.12. При встановленні правильності претензій надлишки сум, одержаних Водоканалом, повертаються підприємству або за його бажанням зараховуються у наступні платежі за воду.
12.13. Рахунки за воду і за скидання стічних вод до каналізації виписуються Водоканалом основному абоненту. Якщо субабонент має особовий рахунок, то він розраховується за воду і скидання стічних вод з Водоканалом. Розподіл суми рахунку поміж мешканцями або субабонентами, на яких не відкрито окремих особових рахунків, здійснюється абонентом за показниками водолічильників. У випадках, коли водолічильники відсутні, розрахунки проводяться за нормами водоспоживання.
Абонент не має права стягувати зі своїх субабонентів будь-які нарахування та збори понад тарифну вартість води. Взаємні претензії щодо розрахунків абонентів з мешканцями та субабонентами, які не мають особових рахунків. Водоканал не розглядає.
12.14. Підприємства, що передають об'єкт на баланс новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це Водоканал. Новий власник також у семиденний строк після прийняття об'єкта на свій баланс письмово повідомляє Водоканал про прийняття на себе зобов'язання щодо водокористування і водовідведення та його оформлення згідно з цими Правилами. Якщо таке повідомлення не буде оформлений як абонент, то його водокористування вважається самовільним і безобліковим. Витрату води в таких випадках визначають згідно з п.9.6. цих Правил від дня встановлення Водоканалом самовільного водокористування до дня оформлення нового власника абонентом.
При передачі об'єкту водокористування та водовідведення від одного підприємства до іншого питання про заборгованість за користування водопроводом та каналізацією вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
12.15. Представник Водоканалу має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого споживача, приладів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання тощо та складати акти за результатами цих обстежень.
У разі виявлення представником Водоканалу порушень вимог цих Правил актом встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється за підписами представника Водоканалу та представника організації, що обстежується, або громадянина, який володіє будинком на праві приватної власності. Якщо останні відмовляються підписати акт, він підписується представником Водоканалу, і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов'язковим для виконання у вказані в ньому строки, а також підставою для розрахунків за водокористування згідно з п.9.6. цих Правил.
Скарги на дії представників Водоканалу подаються до тих органів Водоканалу, яким вони безпосередньо підпорядковані і розглядаються згідно з чинним законодавством.
12.16. Вартість води, що використовується на поливання дворів та вулиць, прибирання загальних вбиралень в дворах тощо, витрата якої встановлюється згідно з діючими нормами водоспоживання, оплачується субабонентами основному абонентові пропорційно до кількості використаної на ці цілі води.
Витрата води у громадських вбиральнях сплачується абонентом, на балансі якого вони перебувають.
12.17. Розрахунки за воду, яка відпускається для централізованого гарячого водопостачання, та за відповідний обсяг стічних вод здійснюються з підприємствами, які споживають воду. Порядок взаємовідносин встановлюється Водоканалом.

13. Припинення подачі води

13.1. Водоканал має право тимчасово припинити або обмежити подачу води абонентам або в окремі райони населених пунктів без попередження у разі:
а) припинення подачі електроенергії підприємствам Водоканалу;
б) необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;
в) стихійного лиха;
г) аварій на зовнішніх мережах водопроводу й каналізації, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;
д) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі, які призводять до витоку води, що перебуває на балансі абонента.
13.2. При необхідності припинення подачі води у зв'язку з проведення планового ремонту водопроводу Водоканал зобов'язаний повідомити абонента: за добу, якщо ремонт триває до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин.
У разі припинення подачі води більш як на добу Водоканал зобов'язаний забезпечити доставку води населенню автотранспортом.
13.3. Водоканал має право, завчасно попередивши абонента, припинити йому подачу у разі:
а) незадовільного технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, пристроїв і споруд, які перебувають на балансі абонента, невиконання абонентом вимог Водоканалу щодо усунення порушень технічної есплуатації, иявлених Водоканалом;
б) проведення Водоканалом ремонтних робіт з обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж та пристроїв, до яких приєднаний абонент, а також виканання робіт з приєднання нових абонентів;
в) відмови абонента у приєднанні до водопровідних і каналізаційних мереж та пристроїв, які перебувають на балансі субабонентів, що мають дозвіл Водоканалу на приєднання;
г) невиконання абонентом умов договору;
д) несвоєчасного внесення плати за воду, при цьому подача води припиняється по закінченні двох тижнів від моменту подачі рахунку або платіжного документа;
є) недопуску абонентом представника Водоканалу до водолічільника й водопровідних пристроїв, споруджень локального очищення виробничих стічних вод, а також неподачі відомостей, потрібних для розрахунку води, що витрачається (кількість мешканців, орендарів, наявність свійський тварин, худоби тощо). При цьому подача води припиняється по закінченні тижневого строку після попередження Водоканалу;
ж) самовільного приєднання до комунальної водопровідної мережі або мережі водовідведення;
з) заяви абонента про припинення користування водопроводом, якщо воно не вплине на водопостачання інших абонентів (субабонентів);
і) недопускання абонентом представника Водоканалу для регулювання подавання та накладання пломб у тих випадках, коли абонентом перевитрачений встановлений йому ліміт відпуску води, а також накладання пломб на запірно-ругулюючу арматуру внутрішньої мережі абонента;
к) недотримання абонентами визначеного режиму водоспоживання і водовідведення та невиконання у визначений Водоканалом строк заходів щодо зниження витрат води;
л) невиконання вимог щодо забезпечення якісного обліку води що споживається;
м) самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих Водоканалом, без попередження Водоканалу, за винятком потреби гасіння пожежі;
н) відмови водоспоживача укласти договір з Водоканалом на надання послуг у водопостачанні та водовідведенні, прийняти рахунок чи платіжний документ за витрачену воду та каналізацію, неусунення причин, що перешкоджають зніманню показників водолічильника в строк, втановлений Водоканалом.
Місцеві органи державної виконавчої влади визначають перелік абонентів, припинення подачі води яким може бути здійснене тільки за їх згодою.
У випадках, зазначених у пунктах в,ж,і,к,л подача води припиняється не менш як за дві доби після попередження Водоканалом, а у випадках, зазначених в інших пунктах, - за 5 діб.
13.4. У разі, коли Водоканал відключив абонента від водопровідної мережі згідно з п.13.3 цих Правил, а абонент самовільно включив подачу води, Водоканал розраховує витрати води абонента згідно з п.9.6 цих Правил з дня відключення Водоканалом до дня припинення самовільного водокористування абонента.
13.5. Водоканал має право припинити подачу води субабонентам у разі їх відмови виконати умови, зазначені у п.3.1 цих Правил.
13.6. Про припинення (тимчасово або постійно) користування водопроводом абонент зобов'язаний не пізніше як за тиждень письмово повідомити про це Водоканал, зазначивши дату припинення подачі води. Термін припинення користування вводом рахується з моменту встановлення Водоканалом пломб на запірній арматурі вводу.
13.7. У випидках аварії або несправності внутрішнього водопроводу, що перебуває на балансі абонента, Водоканал не несе відповідальності за постачання його водою.
13.8. Підприємства зобов'язані вжити заходів для забезпечення своїх потреб аварійним запасом води на період робіт щодо усунення порушень на розподільних водопровідних мережах, водопровідних вводах, під час заміни водолічільників.
13.9. Абонент не має права без письмового дозволу Водоканалу припиняти подачу води субабонентам.
13.10. У разі припинення подачі води окремими дільницями мережі Водоканал повинен повідомляти про це органи пожежної охорони.

14. Порядок приєднання абонентів до комунальної каналізації

14.1. Мережі й споруди комунальної каналізації призначенідля приймання й відведення побутових й близьких до них за складом промислових стічних вод.
Питання про прийняття до комунальної каналізації виробничих стічних вод (до врізання у міську мережу) у кожному окремому випадку вирішується Водоканалом відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації місті селищ України.
14.2. Каналізуванню підлягають усі об'єкти, обладнані внутрішнім водопроводом. Об'єкти, що приєднуються до комунальної каналізації, мають бути каналізовані повністю, часткова їх каналізація забороняється.
Кожний об'єкт має бути приєднаний до комунальної каналізації окремим випуском з обов'язковим спорудженням контрольного колодязя. Водоканал має право вимагати від промислових підприємств влаштування роздільних випусків госппобутових і виробничих стічних вод. Контрольний колодязь повинен перебувати за межами території підприємства, а його конкретне місцезнаходження узгоджується з Водоканалом. В окремих випадках при наявності декількох випусків Водоканал може запропонувати підприємству об'єднати їх в один випуск.
14.3. Підключення нових абонентів до комунальної каналізації дозволяється тільки при наявності проектів, розроблених і узгоджених згідно з нормами проектування та цими Правилами.
14.4. Підприємства для вирішення питання про підключення до комунальної каналізації подають до Водоканалу письмовий запит та опитувальний листок із зазначенням середнього та максимального добового об'єму стічних вод, а також максимальної годинної витрати і графіка скидання стічних вод. До запиту додаються:
- рішення місцевих органів державної виконавчої влади про відведення ділянки;
- ситуаційний план ділянки в масштабі не менш як 1:2000 з горизонталями;
- характеристика якості стічних вод, що скидаються до міської каналізації.
14.5. Водоканал у місячний строк приймає рішення про можливість приєднання до комунальної каналізації і зазначає умови приєднання (будівництво або реконструкція локальних очисних споруд, місце, необхідні роботи щодо перевлаштування дільниці мережі або будівництва додаткових мереж і споруд, участь на паях у будівництві споруд каналізації тощо).
14.6. Проект приєднання об'єкта до комунальної каналізації, що подається у Водоканал на узгодження, повинен мати:
а) копію відповідної частини плану населеного пункту в масштабі не менш як 1:2000 з горизонталями;
б) план об'єктів у масштабі не менш як 1:500 з нанесенням усіх підземних споруд, а також запроектованих каналізаційних ліній та пристроїв із зазначенням глибини їх закладання, узгоджених з відділом підземних споруд (управління головного архітектора);
в) профілі запроектованих каналізаційних ліній у масштабі по вертикалі 1:100 та по горизоналі від 1:500 з нанесенням гідрогеології, діаметрів труб, позначок поверхні землі та закладення труб як запроектованих, так і існуючих, місць та позначок перетинів з підземними спорудами із зазначенням їх діаметрів та геодезичних позначок найнижчих точок об'єктів;
г) робочі креслення спеціальних каналізаційних пристроїв та споруд (пісковловлювачі, жиро-, брудо- та бензоуловлювачі тощо), якщо вони є;
д) пояснювальну записку із зазначенням кількості стічних вод, графіка скидання, характеру й міри їх забруднення.
14.7. Подача проекту на узгодження, строк дії узгодження та інші умови визначаються згідно з пп. 2.5 і 2.6 цих Правил.
14.8. Перевлаштування існуючої зовнішньої каналізації у абонентів проводиться тільки після узгодження проекту цього перевлаштування з Водоканалом.
14.9. Передача в експлуатацію Водоканалу споруд каналізації здійснюється відповідно до пунктів 2.18, 2.19 цих Правил.
14.10. Усі роботи щодо спорудження, реконструкції й ремонту з'єднувальної лінії від контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній мережі проводяться силами й коштами забудовника (абонента) під технічним наглядом Водоканалу. За відсутності контрольного колодязя абонент зобов'язаний побудувати його в строк, визначений Водоканалом.
14.11. При переході від місцевої каналізації до централізованої абонент зобов'язаний ретельно очистити, продезинфікувати і засипати вигрібні ями, ліквідувати й заглушити всі непотрібні елементи місцевої каналізації.
14.12. При приєднанні до міської мережі абонентів громадського харчування останні мають встановити на своїй території жировловлювачі.
14.13. Порядок приєднання каналізацій аналогічний наведеному у пунктах 2.18-2.21 та пунктах 2.23-2.27.

15. Особливі умови приєднання підприємств до комунальних каналізацій

15.1. Для одержання дозволу на спуск до комунальної каналізації стічних вод підприємства подають документи згідно з вимогами пп. 1.8 та 14.4 цих Правил. Підприємства зобов'язані забезпечити належний контроль за скиданням стічних вод до міської каналізації, їх облік та попереднє очищення виробничих стічних вод.
15.2. При необхідності попереднього очищення виробничих стічних вод перед їх відведенням до комунальної каналізації підприємство подає Водоканалу, разом з проектом на приєднання, проект локальних очисних споруд, узгоджений з природоохоронними органами та СЕС.
15.3. Якщо якість стічних вод не відповідає вимогам Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, Водоканал має право вимагати від підприємства розробки та узгодження з Водоканалом заходів для доведення якості стоків до встановлених нормативів. У разі відсутності таких заходів або невиконання їх в узгоджені строки Водоканал має право відключити підприємство від каналізаційної мережі.
Випуски стічних вод до міської каналізації повинні бути обладнані запломбованими запірними пристроями. При їх відсутності підприємства в узгоджені з Водоканалом строки зобов'язані виконати роботи з обдаднання випусків пристроями, що дозволяють, згідно з прийнятим Во оканалом рішенням, припинити приймання стічних вод у міську каналізацію та здійснювати відбір проб.
15.4. У разі невиконання підприємствами зазначених вимог останні несуть відповідальність за руйнування, а також порушення режиму роботи мереж і споруд каналізації, викликані скиданням до комунальної каналізації висококонцентрованих виробничих стічних вод та їх осадів.
Абонент, з вини якого сталася аварія, зобов'язаний повністю відшкодувати завдані ним збитки та ліквідувати викликані ним руйнування.
15.5. У випадках, коли з боку природоохоронних органів виставляються Водоканалу платежі за понадлімітні скиди забруднень у водойми, котрі виникли внаслідок порушення промисловими підприємствами режиму скидання стоків чи допустимої концентрації забруднень, Водоканал повинен сплатити ці платежі. Одночасно підприємства, з вини яких виникло це порушення, повністю відшкодовують збитки Водоканалу, перераховуючи кошти згідно з рахунком Водоканалу на розрахунковий рахунок останнього.
15.6. Склад і режим скидання стічних вод промислових підприємств при прийманні у каналізаційну мережу міста регламентується Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.
15.7. У разі скидання підприємствами до комунальної каналізації стічних вод, що завдають їй шкоди, розрахунок збитків здійснюється згідно з Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.
15.8. Безпосереднє (без повітряного розриву і гідрозатвора) приєднання до мережі каналізації всіх апаратів та приладів, включаючи холодильні установки, забороняється.
15.9. Додаткову кількість стічних вод, що потрапляє у каналізаційні мережі через зливоприймачі та каналізаційні колодязі у періоди дощів та сніготанення, підприємства оплачують:
а) при загальносплавній системи каналізації - відповідно до території, що займає підприємство, за нормами БНіП 2.04.03-85 Каналізація. Зовнішні мережі і споруди та даними гідрометеослужби;
б) при роздільній системі каналізації - 20 відсотків від розрахункових об'ємів стічних вод за підпунктом "а" цього пункту. У разі виявлення розбитих кришок люків колодязів, провалів грунту біля люків колодязів, щілин між грунтом та зовнішньою поверхнею колодязів додаткова кількість стічних вод розраховується за підпунктом "а" цього пункту.

16. Приєднання каналізаційних ліній до сусідніх абонентів

16.1. У разі неможливості безпосереднього приєднання об'єкта до комунальної каналізації Водоканал має право дозволяти приєднання об'єкта через каналізаційну мережу основного абонента при умові:
а) наявності технічної можливості й дотримання санітарних вимог;
б) узгодження з Водоканалом проекту приєднання;
в) прийняття субабонентом, що приєднався, на себе всіх витрат, пов'язаних з приєднанням, у тому числі витрат на приведення в порядок території після приєднання.
16.2. Прокладання транзитних каналізаційних ліній через територію сусіднього об'єкта може бути здійснено за згодою його власника та Водоканалу. Роботи щодо прокладання та перевлаштування зовнішніх каналізаційних комунікацій, що перебувають на балансі Водоканалу або основного абонента, викликані приєднанням, а також приведення в порядок території проводяться силами й коштами забудовника (абонента), що приєднується.
Якщо власник об'єкта не дає згоди на прокладення лінії через його територію, питання вирішується відповідно до чинного законодавства.
16.3. Самовільно приєднуватися до каналізаційної мережі абонента забороняється.

17. Порядок користування каналізаціями

17.1. Через комунальну каналізаційну мережу підлягають пропусканню всі господарсько-побутові стічні води. Питання про приймання виробничих стоків вирішується в кожному окремому випадку Водоканалом згідно з вимогами п.14.4 та розділів 15 і 16 цих Правил і Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.
Стічні води, які не забруднюються в процесі виробництва, відповідно до Водного кодексу України, повинні використовуватися в системах обігового водопостачання. Якщо таке використання неможливе або недоцільне, зазначені води за дозволом СЕС і Головної державної екологічної іспекції Мінприроди України можуть бути випущені у водойму або дощову каналізацію.
17.2. Щоб уникнути порушення роботи комунальної каналізації та очисних споруд, у каналізаційну мережу забороняється спускати сміття, попіл, грунт, мочало, вату, ганчірки, солому, сніг, скол льоду тощо, харчові й виробничі відходи, грунтові, умовно чисті та атмосферні води, води промислових підприємств, якщо вони не відповідають вимогам, викладеним у розділі 15 цих Правил та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України; конденсаційні й шахтні води, стічні води від гідронамиву, з відстійників-накопичувачів тощо, якщо ці води є неочищеними або очищеними, але ступінь їх очищення не відповідає діючим санітарним правилам або перевищує допустимі концентрації шкідливих речовин.
Стічні води, що скидаються підприємствами до зливних станцій перекачування, повинні відповідати технічним умовам.
За узгодженням з Водоканалом допускається скидання до каналізаційної мережі вод із стаціонарних установок для танення снігу після їх пропускання через пісковловлювач, а також сплавлення чистого снігу через снігові шахти.
17.3. Водоканал має право у будь-який час самостійно (попередивши абонента) або за участю відповідального представника абонента відбирати проби води з контрольного колодязя й проводити її контрольний хімічний аналіз, що оформляється актом згідно з п.12.15 цих Правил, а також встановлювати на вихідній трубі з контрольного колодязя пристрої для контролю за складом і витратою стічних вод, що відводяться у комунальну каналізацію, якщо вони не встановлені абонентом, а також гратки для утримання сміття та обмежувачі припливу стічних вод у комунальну каналізацію на строк до одного місяця і більше. Гратки для утримання сміття повинні встановлюватися в контрольних колодязях за вимогою Водоканалу абонентом.
17.4. Водоканал має право:
БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ тимчасово відключити каналізаційну мережу абонента від мережі населеного пункту у разі:
а) стихійного лиха;
б) аварій на зовнішніх мережах каналізацій, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;
в) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі, що перебуває на балансі абонента;
г) припинення подачі електроенергії підприємствам Водоканалу;
ПОПЕРЕДИВШИ АБОНЕНТА, відключити його каналізаційну мережу від мережі населеного пункту у разі:
а) виявлення спуску в каналізацію стоків, перелічених у п.17.2 цих Правил;
б) невиконання абонентом вимог Водоканалу щодо попереднього очищення виробничих стічних вод (п.15.3 цих Правил), утилізації промислових осадів із споруд попереднього очищення та спорудження усереднювачів;
в) невиконання вимог, зазначених у п. 13.3 (а, б, в, г, д, ж, к, н) цих Правил;
г) заяви абонента про припинення користування каналізаційною мережею населеного пункту;
д) невиконання вимог, зазначених у п.20.1 цих Правил;
е) відмови допустити представника Водоканалу до огляду водолічильника, встановленого для обліку води з власного джерела абонента, а також огляду приладів обліку стічних вод, споруд попереднього очищення та утилізації осадів, встановлених у абонента, при цьому відключення здійснюється через 3 дні від часу попередження абонента Водоканалом;
ж) відмови абонента провести заміри кількості та якості стічних вод, що спускаються у комунальну каналізацію;
з) неусунення причин, що перешкоджають зніманню показників водолічильників та приладів обліку стічних вод.
17.5. Водоканал має право відключити каналізаційну мережу субабонентів від мережі основного абонента у разі відмови виконання ними умов, зазначених у п.16.1 цих Правил.
17.6. Колодязі, встановлені на водопровідно-каналізаційних мережах, що належать абонентові, мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів грунтом, будівельним сміттям тощо. Забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів. Узимку абонент зобов'язаний очищувати ляди колодязів від снігу та льоду. Місце розміщення колодязів має бути позначене спеціальними табличками із зазначенням відстані до колодязя в метрах. У разі пропажі або поломки ляд колодязів абонент повинен придбати нові.
17.7. Абонент несе відповідальність за цілісність:
- каналізаційного колектора або магістралі, що проходить по його території;
- пробок та пломб, установлених Водоканалом у колодязях дворової каналізаційної мережі абонента, до одержання дозволу на користування каналізацією.
17.8. Абонент зобов'язаний стежити за цілісністю і правильною експлуатацією внутрішніх каналізаційних мереж та випусків, а також дворових і внутрішньоквартальних мереж, споруд і пристроїв, що перебувають у нього на балансі, утримувати їх в належному технічному стані, і за тим, щоб:
а) у колодязі та будинкові приймачі не спускалися тверді предмети та рідини, спуск яких у каналізацію забороняється цими Правилами;
б) проводилося належне промивання приймачів водою і останні утримувалися в чистоті;
в) ляди колодязів були доступні для огляду та легко відкривалися;
г) убиральні утримувалися в чистоті;
д) узимку здійснювалося періодичне прочищення вентиляційних стояків на даху від інею;
е) запірні засувки на відповідних трубах від приймачів, що розміщені в підвалах, були справні і в разі підпору дворової або вуличної каналізаційної мережі негайно перекривалися, аби стічні води не затопили підвали;
є) ревізійні отвори в трубах були щільно закриті лядами і щоб отвори, пробиті в трубопроводах або утворені внаслідок зняття приймачів або розладу кріплення труб, були герметично закриті.
Абонент зобов'язаний вчасно усувати всі виявлені Водоканалом недоліки, які впливають на нормальну експлуатацію внутрішніх каналізаційних мереж і випусків, а також дворових і внутрішньоквартальних мереж, споруд, пристроїв, що перебувають у нього на балансі.
17.9. Водоканал має право контролю за технічним станом домових та дворових каналізаційних мереж, пристроїв, споруд та приладів обліку стічних вод, що перебувають на балансі абонента.
17.10. При затопленнях, викликаних неправильною експлуатацією абонентом санітарно-технічних приладів, арматури, трубопроводів, ревізій, установлених на дворових та домових каналізаційних мережах абонента, відповідальність за заподіяні цим матеріальні збитки несе абонент.
17.11. Встановлення санітарних приладів у підвальних, напівпідвальних та цокольних поверхах можливе лише за узгодженням з Водоканалом. При цьому потрібно передбачити заходи щодо усунення можливості затоплення підвалу згідно з БНіП 2.04.01-85. У цьому випадку абонент несе відповідальність за справність засобів відключення.
17.12. Відомчі каналізаційні мережі й споруди всіх абонентів будуються, реконструюються та обслуговуються силами й коштами абонентів і перебувають на їхньому балансі.

18. Дворові каналізаційні мережі та каналізаційні з'єднувальні лінії

18.1. Для приймання стічних вод з внутрішньої каналізаційної мережі використовуються дворові каналізаційні мережі, а для випуску їх у вуличну каналізаційну мережу - каналізаційні з'єднувальні лінії.
18.2. Каналізаційні з'єднувальні лінії та дворові каналізаційні мережі споруджуються абонентами за власний рахунок.
18.3. Каналізаційні з'єднувальні лінії та дворові каналізаційні мережі житлово-експлуатаційних організацій місцевих органів державної виконавчої влади, а також ЖБК після їх будівництва безкоштовно передаються абонентами на баланс Водоканалу в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації.

19. Місцеві станції перекачування стічних вод

19.1. При неможливості спуску стічних вод з території абонента у вуличну каналізаційну мережу самопливом застосовуються місцеві станції перекачування стічних вод. Для їх спорудження абонент має звернутися до Водоканалу для одержання технічних умов на проектування та узгодження проекту. Розміщуються станції перекачування на території абонента.
19.2. Станції перекачування стічних вод споруджуються відповідно до БНіП 2.04.03-85.
Місцеві станції перекачування стічних вод повинні бути обладнані вимірювальними пристроями для обліку кількості стічних вод та пристроями для відбору проб.
19.3. Місцеві станції перекачування стічних вод споруджуються в окремому приміщенні підземного або наземного типу залежно від глибини закладання каналізаційної мережі, територія якого має бути огороджена. Машинний зал, резервуар та грабельне приміщення, як правило, розміщують в одній споруді.
19.4. Робота місцевих станцій перекачування стічних вод, як ропавило, має бути автоматизована.
Будівництво, ремонт та обслуговування місцевих станцій перекачування стічних вод усі абоненти, крім житлово-експлуатаційних організацій місцевих органів державної виконавчої влади і ЖБК, здійснюють своїми силами й коштами.
19.5. Станції перекачування стічних вод від жилих будинків місцевих Рад і ЖБК споруджуються силами й коштами абонентів. Після завершення будівництва окремо розміщені станції перекачування в діючому стані безкоштовно передаються на баланс Водоканалу для обслуговування у встановленому порядку.
Станції перекачування, встановлені в жилих та прибудованих до них будинках, залишаються на балансі абонента й ним обслуговуються, а Водоканал відшкодовує витрати на експлуатацію насосного обладнання.
19.6. Насосні станції повинні мати аварійні випуски згідно з БНіП, а також безперебійне електропостачання.
19.7. Відповідальність за якість стічних вод (дотримання встановлених допустимих концентрацій) покладається на абонента, на балансі якого перебуває насосна станція, у тому числі і у випадках приймання стічних вод від субабонентів.

20. Профілактика каналізаційних мереж

20.1. Усі абоненти, крім житлово-експлуатаційних організацій місцевих органів державної виконавчої влади і ЖБК, зобов'язані:
а) щомісяця робити огляд внутрішньобудинкової та дворової каналізаційних з'єднувальних ліній, щоб запобігти їх засміченню;
б) не рідше як один раз на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання каналізаційної з'єднувальної лінії (дворової) і не рідше двох разів на рік - домової каналізаційної мережі;
в) проводити за вимогою Водоканалу позапланове прочищення дворової каналізаційної мережі, з'єднувальної каналізаційної лінії;
г) вчасно усувати засмічення домової та дворової каналізаційної мережі і каналізаційної з'єднувальної лінії.
20.2. Житлово-експлуатаційні організації і житлово-будівельні кооперативи зобов'язані:
а) щомісяця робити огляд домової каналізаційної мережі, щоб запобігти її засміченню;
б) не рідше як два рази на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання внутрішньобудинкової каналізаційної мережі;
в) вчасно усувати засмічення домової каналізаційної мережі.
20.3. У випадку, коли засмічення дворової каналізаційної мережі, що перебуває на балансі абонента, загрожує нормальній роботі вуличної каналізаційної мережі або коли прочищення дворової каналізаційної мережі силами абонента виконано незадовільно, Водоканал може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами й засобами за рахунок абонента, а в разі потреби, яку визначає Водоканал, згідно з п. 17.4 цих Правил, відключити її від комунальної каналізації.
За роботи, проведені Водоканалом з прочищення дворової мережі та її ремонту внаслідок засмічення, абонент в обов'язковому порядку розраховується з Водоканалом згідно з договором.

21. Облік стічних вод та порядок розрахунку за їх пропускання та очищення

21.1. Кількість стічних вод, що надходять до каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показниками водолічильників, а в разі відсутності останніх - за діючими нормами водоспоживання та іншими видами взаємних розрахунків з абонентами згідно з п. 21.2. цих Правил.
Водоканал має право вимагати від абонентів встановлення приладів обліку стічних вод, котрі мають перебувати на балансі абонента. Абонент забезпечує їх ремонт та перевірку у визначені строки.
21.2. Абоненти, що мають власні водозабори і скидають стічні води до комунальної каналізаційної мережі, зобов'язані щомісяця. не пізніше 5 числа, подавати Водоканалові дані про кількість скинутих за минулий місяць стічних вод та показники їхньої якості.
Облік кількості стічних вод у цьому випадку здійснюється:
1) за допомогою приладів обліку;
2) за добовою продуктивністю насосів;
3) за дебітом свердловини;
4) на підставі витрати води на технологічні потреби;
5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до комунальної каналізації.
Метод визначення кількості стічних вод встановлюється Водоканалом.
Якщо облік кількості стічних вод визначено одним із методів, вказаних у цьому пункті Правил, і зафіксовано договором або двостороннім актом між Водоканалом та абонентом на обумовлений термін, то останній, протягом цього терміну може не надавати Водоканалові таких даних.
У разі відмови абонента від укладання договору кількість стічних вод прирівнюється до 100 відсотків одержаної води від усіх джерел.
21.3. Якщо у водолічильника на артсвердловині або поверхневому водозаборі є обвідна лінія із засувкою, остання має бути запломбована представником Водоканалу в закритому стані. У разі самовільного зриву пломби на запірній арматурі обвідної лінії, при самовільному знятті, пропажі або псуванні водолічильника та його з'єднань (поломка стрілок, скла, циферблата, корпусу внаслідок розморожування тощо), у разі відсутності доступу до нього з вини абонента розрахунок кількості стічних вод ведеться за максимальним годинним дебітом артсвердловини або максимальною потужністю поверхневого водозабору при їх роботі протягом 24 годин щодоби за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць, з врахуванням примітки 2 п.9.6 цих Правил в частині попередньої оплати або планових платежів.
21.4. У разі розрахунків за воду за пропускною здатністю труби вводу вважається, що кількість стічних вод дорівнює кількості води, визначеної згідно з п.9.6 цих Правил.
21.5. У разі здійснення самовільного й безоблікового спуску стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за спуск стоків здійснюється за максимальною продуктивністю насосного обладнання за годину при його роботі протягом 24 годин на добу від дня початку спуску стоків до дня виявлення. Якщо день початку спуску не виявлено, то розрахунки здійснюються за один місяць.
21.6. У разі, коли питна вода входить до складу продукції підприємства (залізобетонні, цегельні, цементні тощо) і згодом не потрапляє до комунальної каналізації, оплата за скидання стоків визначається за різницею об'єму води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і об'єму води, що увійшла до складу продукції.
Для підприємств харчової промисловості, де питна вода є напівфабрикатом, облік стічних вод, що надходять до каналізації, здійснюється за кількістю води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, за винятком води, котра витрачається на технологічні потреби і більше не потрапляє до комунальної каналізації.
Підприємства надають необхідні довідки-розрахунки, погоджені з Водоканалом.
21.7. Водоканал має право шляхом обстеження на місці перевіряти подані абонентом дані про кількість стоків, що спускаються до каналізації.
Якщо абонент, який має власні водозабори, у визначений строк не надіслав даних про кількість стічних вод, що він спустив до каналізації за минулий місяць, або надіслав неправильні дані про їх кількість, Водоканал має право здійснювати розрахунок оплати за пропускання стічних вод за даними, які він має, або за пропускною здатністю відповідного колектора абонента. При цьому Водоканал має право зробити перерахунок за період подання абонентом неправильних даних, але не більше як за рік.
21.8. Вода, що використовується на поливання вулиць та зелених насаджень, городів, на заповнення водойм та заливання ковзанок, при розрахунках за пропускання стічних вод не враховується.
21.9. Оплата за спускання стоків до комунальної каналізації у період самовільного користування здійснюється з розрахунку пропускної здатності вводів водопроводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек при роботі протягом 24 годин на добу з моменту самовільного проєднання, а при наявності зареєстрованих Водоканалом водолічильників на водопровідних вводах - за показниками водолічильників з подальшим відключенням користувача від каналізаційної мережі. Якщо водолічильники не працюють з вини абонентів або не зареєстровані Водоканалом, розрахунок тех здійснюється, виходячи з пропускної здатності труб водопровідних вводів.
Якщо дату самовільного приєднання до каналізації з'ясувати неможливо, то вважається, що період самовільного користування каналізацією становить один місяць.
21.10. Оформлення абонентів - відкриття особових рахунків та розрахунку за користування комунальною каналізацією здійснюється у порядку, передбаченому розділом 12 цих Правил.
21.11. При обстеженні каналізації абонента представник Водоканалу має право складати акти, які оформлюються відповідно до п. 12.15 цих Правил.

22. Ремонт, експлуатація та підготовка водопроводів і каналізації до роботи взимку

22.1. Внутрішні водопровідні та каналізаційні мережі (включаючи випуски з будинків) перебувають на балансі абонентів та ними експлуатуються (обслуговуються та ремонтуються).
22.2. Витрати на технічне обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж і обладнання, розміщених всередині жилих будинків місцевих Рад, відшкодовуються Водоканалом житлово-експлуатаційним організаціям.
22.3. Абоненти зобов'язані мати схеми або виконавчі креслення своїх водопровідних і каналізаційних комунікацій та обладнання, розміщених як у землі, так і всередині будинків, із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів водолічильників та інших приладів і пристроїв. Абоненти, що не мають схем або виконавчих креслень своєї водопровідної та каналізаційної мережі, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений з Водоканалом. Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгоджені з Водоканалом, один примірник яких знаходиться у Водоканалі.
22.4. Водоканал здійснює контроль та має право давати рекомендації щодо дотримання правил технічної експлуатації та стану водопроводу й каналізації, що перебувають на балансі абонента.
22.5. Абоненти зобов'язані без перешкод допускати представників Водоканалу, що мають при собі службове посвідчення, для огляду всіх водопровідних і каналізаційних споруд, сантехприладів і пристроїв та надавати їм допомогу.
22.6. Абонент зобов'язаний вимагати службові посвідчення Водоканалу в осіб, які прибувають для виконання ремонтних робіт та робіт, пов'язаних з відключенням водопроводу й каналізації, а також наряд на їх виконання. У разі відсутності зазначених документів абонент не повинен допускати виконання будь-яких робіт.
22.7. Відкривати крани на внутрішній водопровідній мережі для постійного протікання води на вилив забороняється.
22.8. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури обладнання і водомірних вузлів до роботи взимку входить до обов'язків абонента.
До зимового періоду абонент повинен:
а) ліквідувати всі явні та приховані витоки води;
б) замінити або відремонтувати аварійні дільниці трубопроводів та обладнання;
в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії, обладнані на літній період;
г) захищати водомірний вузол та підведені до водолічильника труби від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показать водолічильника;
д) у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізолюцію, вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;
е) забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових площадках, де прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;
є) здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;
ж) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;
з) забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76 Кольори сигнальні та знаки безпеки.
22.9. За непідготовленість внутрішнього водопроводу до зими, внаслідок чого сталося його замерзання, відповідальність несе абонент.
У разі псування від морозу приладів обліку витрат води, запірної арматури на водопровідному вводі відповідальність за витік води та заподіяні збитки несе абонент відповідно до цих Правил.

23. Охорона комунальних водопроводів і каналізації

23.1. Абоненти зобов'язані забезпечити цілісність обладнання комунальних водопроводів і каналізації, розміщених в межах їхніх володінь (труби, водолічильники, люки, колодязі, грубі грати, вказівні таблички, гідранти тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищувати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.
23.2. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті ляди колодязів, провалювання колодязів або грунту біля колодязів, надходження води з колодязів, з-під землі тощо), абонент зобов'язаний негайно повідомити про це Водоканал, вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади.
23.3. При використанні приміщень складів, підвалів для господарської діяльності:
а) абонент зобов'язаний, у разі використання під склади приміщень, що знаходяться поблизу водопровідних магістралей, виконувати гідроізоляцію цих складів та усі роботи, передбачені БНіПом;
б) абонент несе повну відповідальність за комплектність, збереження, дієздатність та нормальний технічний стан усіх відключаючих пристроїв, що запобігають підтопленню підвальних приміщень у разі аварій на водопровідних та каналізаційних мережах;
в) у випадку підтоплення підвальних та інших приміщень, пов'язаному з відсутністю затворів, негерметичним закриттям ревізії, несправним технічним станом споруд та пристроїв, що перебувають на балансі абонента, а також при невиконанні вимог, зазначених у підпунктах (а,б) п. 23.3 та п. 4.13 цих Правил, відповідальність за спричинені збитки несе абонент, незалежно від того, була аварія на мережах абонента чи Водоканалу.
23.4. Забороняється:
а) складати на водопровідних і каналізаційних мережах та пристроях різні матеріали й предмети, накопичувати сміття тощо;
б) споруджувати над водопровідними та каналізаційними мережами і пристроями будь-які будівлі без дозволу Водоканалу;
в) стороннім особам, окрім працівників Водоканалу, здійснювати роботи на комунальних водопровідних і каналізаційних мережах, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки.
23.5. Підприємства, що пошкодили мережі й споруди комунального водопроводу й каналізації, зобов'язані негайно повідомити про це Водоканал, ліквідувати пошкодження власними силами та коштами під технічним наглядом Водоканалу, сплатити останньому вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 9.6 цих Правил, а також відшкодувати всі збитки, котрі виникли в разі цих пошкоджень.
23.6. При прийманні шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник Водоканалу.
23.7. Підприємства, що забруднюють стічними водами або відходами промислового та сільськогосподарського виробництва окремі свердловини або водозабори питної води, відшкодовують Водоканалові збитки, що несе Водоканал при забрудненні водозаборів. При цьому підприємство сплачує Водоканалові вартість об'єму води згідно з потужністю забрудненого водозабору з моменту виникнення забруднення до його усунення або будівництва нового водозабору згідно з актом.
23.8. Якщо абоненти або працівники Водоканалу виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідно-каналізаційних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень Водоканалу, вони повинні вжити заходів щодо заборони цих дій, а в разі необхідності - звернутись до правоохоронних органів.
23.9. Юридичні особи і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу та каналізації, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
23.10. У разі втрат води при аваріях на спорудах комунального водопроводу, що перебуває на балансі Водоканалу, матеріальні збитки відносяться на рахунок Водоканалу.
При втратах води через невчасне прибуття або неприбуття представників служб, котрі викликались для ліквідації аварій, непродуктивні втрати (простій механізмів, оплата робочої сили, матеріальні збитки, заподіяні втратами води тощо) Водоканал компенсує, пред'являючи претензії про відшкодування збитків тим підприємствам чиї представники вчасно не з'явилися.
23.11. Пожежні гідранти та крани повинні бути опломбовані, а ящики внутрішніх пожежних кранів пофарбовані згідно з ГОСТом 12.4.026-76.
23.12. Ці Правила погоджено з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх справ України, Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
( Пункт 23.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1 (z0076-05) від 04.01.2005 )
Визначення
Водопровід - сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій
Локальний водопровід - сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста
Водовід - трубопровід, прокладений від місця забору води (джерела водопостачання) до перших вуличних розподільних мереж
Вулична розподільна мережа - водопровідна мережа, прокладена вздовж вулиць, провулків, набережних тощо
Внутрішньоквартальна мережа - водопровідна мережа, прокладена вздовж внутрішньоквартальних проїздів
Водопровідний ввід - трубопровід від розподільної (внутрішньоквартальної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у точці приєднання до міського водопроводу
Груповий водопровід - система централізованого водопостачання, що забезпечує подачу питної води кільком населеним пунктам з одного джерела
Каналізація - сукупність споруд, призначених для відведення стічних вод з території населеного пункту або його частини, яка має відповідну мережу труб й колекторів (каналів)
Головний колектор - трубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій
Збірний колектор - трубопроводи, що збирають стічні води з певного району та передають їх у головний колектор самопливом
Внутрішньоквартальна каналізаційна мережа - мережа, прокладена вздовж квартальних проїздів
Вулична каналізаційна мережа - трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків, набережних тощо
Дворова каналізаційна - трубопроводи, призначені для приєднання мережі домоволодінь до внутрішньоквартальної або вуличної каналізаційної мережі
Каналізаційний випуск - трубопровід від будинку до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі
Контрольний колодязь - останній колодязь перед приєднанням до вуличної мережі каналізації
Абонент - громадянин, підприємство тощо, водоспоживання та водовідведення яких оформлені у Водоканалі
Вода питна - вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров'я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технологічної якості
Водоспоживачі - громадяни, підприємства, установи, організації, котрі споживають питну воду, що відповідає нормативним вимогам.

Додаток N 1
до Правил користування системами
комунального водопостачання  та
водовідведення в містах і селищах
України

Мережі водопроводу та каналізації, які приймаються Водоканалом на баланс та ним експлуатуються

 -----------------------------------------------------------------
 NN |Найменування|   Об'єкти міста       |Позаплощеві ме-
 п/п| системи  |--------------------------------|режі (незалеж-
  |      |жилі бу- |підприємст-|індивіду- |но від відом-
  |      |динки,  |ва та ор- |альна за- |чої належності)
  |      |школи,  |ганізації |будова  |
  |      |дитячі  |міста,   |     |
  |      |дошкіль- |об'єкти  |     |
  |      |ні зак- |охорони  |     |
  |      |лади   |здоров'я  |     |
 -----------------------------------------------------------------
 1. Водопровід  Водопро- Водопровідні Лише вулич- 1. Водоводи
         відні   вводи від  ні та внут- 2. Вуличні
         вводи   вуличних   рішньоквар-  водопровід-
         від ву-  (внутріш-  тальні во-   ні мережі
         личних  ньоквар-   допровідні
         (внут-  тальних)   мережі, по- 3. Внутрішньо-
         рішньо-  ліній до   будовано за  квартальні
         квар-   межі те-   рахунок ін-  водопровід-
         тальних  риторій   дивідуаль-   ні мережі
         ліній   або сті-   них забу-
         до стін  ни першої  довників
         будівель, будівлі
         включа-  (при від-
         ючи ді-  сутності
         лянки   іншої
         водо-   межі те-
         проводу  риторії)
         між бу-
         дівлями
 2. Каналізація Від пер- Від конт-  Лише ву-  1. Напірні та
         шого ко- рольного   личні та    самотічні
         лодязя  колодязя   внутріш-    колектори
         на ви-  до колек-  ньоквар-  2. Вуличні
         пускові  тора (внут- тальні ка-   каналіза-
         до вулич- рішньо-   налізаційні  ційні мере-
         ного ко- кварталь-  мережі,    жі
         лектора  них ме-   побудова-  3. Внутрішньо-
         (внутріш- реж)     ні за ра-   квартальні
         ньоквар-        хунок ін-   каналізацій
         тальних        дивідуаль-   ні мережі
         мереж)         них забу-
                    довників
                          Примітка
                      Напірні колектори, за
                      винятком   колекторів
                      від      відомчих
                      каналізаційних насосних
                      станцій

Додаток N 2
до Правил користування системами
комунального водопостачання  та
водовідведення  в  містах  і
селищах України

Рекомендовані норми відпускання води на ведення особистого підсобного господарства абонентам-громадянам, а також на колективне садівництво і городництво

 -----------------------------------------------------------------
  Призначення відпускання   |   Одиниця виміру  |Норма від-
                |           |пускання
 -------------------------------+----------------------+----------
        1        |      2     |   3
 -----------------------------------------------------------------
 I. Утримання худоби          літрів на добу
  корова               на 1 голову     80
  молодняк великої рогатої
  худоби                  -       30
  кінь                   -       80
  свиня доросла              -       25
  порося до 4-х місяців          -       15
 II.Поливання садів,
  присадибних ділянок,
  зелених насаджень
  тощо
  сади й присадибні
  ділянки              літрів м/кв на   4-6
                    добу
  квітники й газони             -      4-6
  теплиці земляні          літрів м/куб
                    теплиць на добу   15
  теплиці стелажні зимові,
  парники всіх типів та
  утеплений грунт              -       6

Додаток N 3
до Правил користування системами
комунального водопостачання  та
водовідведення в містах і селищах
України

Норми витрати води згідно з БНіП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків

------------------------------------------------------------------
  Об'єкти витрати води        | Одиниці | Норми
                    | виміру  | витрати
                    |      | води, л/добу
------------------------------------------------------------------
 Жилі будинки з водопроводом та кана-
 лізацією без ванн           1 мешканець    95
 Таке ж, з газопостачанням        Таке ж     120
 Таке ж, з водопроводом, каналізацією
 та ваннами, з водонагрівачами, що
 працюють на твердому паливі         -     150
 Таке ж, з водопроводом, каналізацією
 та ваннами з газовими водонагрівачами    -     190
 Таке ж, з швидкодіючими газовими водо-
 нагрівачами та багатопотоковим        -     210
 водозабором
 Жилі будинки з централізованим гарячим
 водопостачанням, обладнані умивальниками,
 мойками та душами              -     195
 Таке ж, з сидячими ваннами, обладнаними
 душами                    -     230
 Таке ж, з ваннами довжиною від 1500 до
 1700 мм, обладнаними душами         -     300
 Таке ж, при висоті будівель понад 12
 поверхів та підвищеними вимогами до
 їхнього благоустрою             -     400
 Гуртожитки без душових            -      60
 Гуртожитки з загальними душовими       -     100
 Гуртожитки з загальними душовими,
 їдальнями та пральнями            -     140
 Готелі, пансіонати й мотелі з
 загальними ваннами та душовими        -     120
 Готелі з душами в усіх окремих
 номерах                   -     230
 Готелі з ваннами в окремих номерах:
 а) до 25% загального числа номерів    Таке ж     200
 б) до 75% загального числа номерів      -     250
 в) в усіх номерах              -     300
 Лікарні, санаторії загального типу
 та будинки відпочинку (з загальними
 ваннами та душовими)           1 ліжко    250
 Таке ж, з грязелікувальними закладами  Таке ж     500
 Санаторії та будинки відпочинку з
 ваннами при усіх жилих кімнатах       -     350
 Поліклініки та амбулаторії        1 хворий    15
 Механізовані пральні          1 кг біли-    75
                     зни (сухої)
 Немеханізовані пральні          Таке ж     40
 Адміністративні будівлі         1 працюючий   15
 Навчальні заклади та загально-     1 учень та
 освітні школи з душовими при      1 викладач
 гімнастичних залах           за зміну     20
 Школи-інтернати             1 місце     200
 Дитячі ясла-садки з денним
 перебуванням дітей           1 дитина     75
 Дитячі ясла-садки з цілодобовим
 перебуванням дітей           Таке ж     100
 Піонерські табори            1 місце     200
 Підприємства громадського харчування:
 а) приготування їжі, що споживається
 на підприємстві, та напівфабрикатів,
 миття продуктів та посуду        1 страва     12
 б) таке ж, що подається до дому     Таке ж      10
 Продовольчі магазини          1 робоче    400
                     місце
 Перукарні                Таке ж     120
 Кінотеатри               1 місце      4
 Клуби                  Таке ж      10
 Театри
 а) для глядачів               -      10
 б) для артистів               -      40
 Стадіони та спортзали:
 а) для глядачів               -       3
 б) для фізкультурників (з врахуванням
 прийняття душу)             1 фізку-     50
                     льтурник
 Плавальні басейни:
 а) поповнення басейну          % об'єму     10
                     басецну
 б) для глядачів             1 місце      3
 в) для спортсменів (з врахуванням    1 людина    100
 прийняття душу)
 Лазні:
 а) миття у мильній з тазами на
 лавках з обмиванням в душі       1 відвідувач  180
 б) миття у мильній з тазами на
 лавках з прийманням оздоровчих
 процедур                1 відвідувач  290
 в) душова кабіна            Таке ж     440
 г) ванна кабіна              -      540
 д) прибирання підлоги, приміщень,
 мильних, душових, парилок          м2      6
 є) умивальник у оператора-       1 змішувач    15
 мозолиста
 Обслуговуючий персонал громадських
 будівель                1 люд. за    25
                      зміну
 Душові у побутових приміщеннях
 промислових підприємств, клубах,
 будинках культури та театрах      1 душ. сітка   -
 Миття автотранспорту:
 а) при наявності немеханізованої
 мийки в гаражах:
 - вантажник автомашин, автобусів,    1 машина    1500
  тролейбусів
 - легкових автомашин          Таке ж     1000
 б) вручну з шлангів, незалежно від
 місця стоянки:
 - автобусів                 -      500
 - вантажних автомашин            -      500
 - легкових автомашин            -      300
 - мотоциклів                -       50
 Промивання та випробування внутрішніх
 мереж                   100 м.куб  10000
 Жилі будинки, обладнані         1 мешканець   150
 каналізацією
 Водокористування з водозабірних
 колонок:
 а) дворових               1 мешканець   150
 б) вуличних               Таке ж      50
 Фонтани зі зворотньою системою
 водопостачання              На 1% об'єму  100
 Фонтани при прямому скиданні  Згідно з пропускною здатністю
 до каналізації         трубопроводу, що підводить
                воду, при швідкості останньої
                в ньому 2 м/сек.
 Фонтанчики з питною водою      1 фонтанчик 500 л/сек.
 Заморожування ковзанок:
 а) перше заливання              м2      50
 б) кожне наступне заливання       Таке ж      10
 Автомати газованої води без
 врахування стаканомійки:
 а) з водяним охолодженням       1 автомат  100 л/год
 б) з неводяним охолодженням      Таке ж    25 л/год
 Стаканомийки (автомати газованої
 води, пива тощо, лотки по продажу
 напоїв, бочки пива, квасу та інше)  1 стаканомийка 50 л/год

Додаток N 4
до Правил користування системами
комунального водопостачання  та
водовідведення в містах і селищах
України

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР

на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації

        від "____"_____________199__р.  м.
 _________________________________________________________________
 (найменування підприємства, що надає послуги у водозабезпеченні
 _________________________________________________________________
           та у відведенні стоків)
в особі керівника _______________________________________________
            (прізвище, ім'я та по батькові)
далі Водоканал, що діє на підставі ______________________________
 __________________________________________________ з одного боку,
та ______________________________________________________________
   (найменування підприємства, яке має потребу у послугах, або
 _________________________________________________________________
 прізвище, ім'я та по батькові громадянина на водопостачання та
 _________________________________________________________________
            відведення строків)
далі Абонент, в особі ___________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 ______________________________, що діє на підставі ______________
 _________________________, з другого боку, уклали цей договір про
відпускання води з комунального водопроводу та її водоспоживання,
скидання та приймання стічних вод, згідно з яким:
   1. Водоканал бере на себе зобов'язання забезпечувати абонента
питною водою, яка відповідає чинному стандартові або дозволу
Держспоживстандарту  України та Міністерства охорони здоров'я
України на відхилення від стандарту, в розмірі встановленого
ліміту в об'ємі
 _______________________м.куб/рік,_____________________м.куб/міс.,
 __________м.куб/добу з максимальною подачею _________м.куб/годину
 з__________________до_________________годин, а також приймати від
нього стічні води в розмірі встановленого ліміту в кількості
 _____________________м.куб/рік,_______________________м.куб/міс.,
 __________м.куб/добу з максимальним скидом___________м.куб/годину
 з__________________до_________________години.
   2. Абонент бере на себе зобов'язання своєчасно оплачувати
надані йому послуги у водопостачанні та водовідведенні, належно
експлуатувати водопровідні та каналізаційні мережі, пристрої та
прилади на них, які перебувають у нього на балансі, відповідно до
цього договору та Правил користування системами  комунального
водопостачання та водовідведення в містах і селищах України,
Правил примання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі
системи каналізації міст і селищ України та Правил технічної
експлуатації систем водопостачання та водовідведення.
   Громадянин чи підприємство повинні оформитися у Водоканалі як
Абонент у порядку, визначеному Правилами користування системами
комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах
України. Без  такого  оформлення  водокористування  вважається
самовільним.
   Абонент відповідає за збереження водолічильників, водомірних
вузлів та санітарний стан приміщення водомірного вузла.
   3. За недотримання Абонентом умов, вказаних у п.2 цього
договору, до нього застосовуються санкції відповідно до Правил
користування системами   комунального   водопостачання   та
водовідведення в  містах і селищах України, Правил приймання
стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації міст і
селищ України та чинного законодавства України.
   4. Розрахунки за воду, використану Абонентом, та  стоки
здійснюються згідно з главою 12 Правил користування системами
комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах
України та  чинним  законодавством  України  за затвердженими
тарифами. У разі змін тарифів, діючих на час укладання договору,
оплата Абонентом наданих йому послуг здійснюється за новими цінами
без зміни інших умов договору.
   Населення:
   вода _______________________________ крб. за куб.м
   стоки ______________________________ крб. за куб.м
   Промислові та комунально-побутові підприємства:
   вода _______________________________ крб. за куб.м
   стоки ______________________________ крб. за куб.м
   У разі несвоєчасної оплати платіжних вимог Абонент сплачує
Водоканалові пеню у розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за
кожний день затримки, якщо угодою сторін не обумовлено більш
високого розміру пені.
   За необгрунтовану відмову повністю або частково оплатити
платіжні вимоги Абонент сплачує Водоканалові штраф у розмірі 5%
суми, від сплати якої він відмовився. Окрім того, Водоканал має
право до сплати Абонентом заборгованості припинити подавати воду
та приймати стоки.
   5. Облік кількості  використаної  води  здійснюється  за
показниками водолічильника, який Абонент повинен встановити своїми
силами і за свої кошти за адресою ________________________________
 _____________________________N водолічильника____________________
 _____________________діаметр (калібр)_______________мм в строк до
 ___________________________________та згідно з технічними умовами
 Водоканалу і  "Правилами  користування..."  обладнати   й
 експлуатувати водомірний вузол.
   Зняття показників водолічильників здійснюється, у підприємств
- не рідше одного разу на місяць: а у громадян - не рідше одного
разу на рік ______________________________________________________
         (термін зняття показників водолічильника)
представником Водоканалу спільно з представником Абонента.
   Якщо водолічильники тимчасово знято представником Водоканалу
або їх зіпсовано не з вини Абонента, кількість використаної води
визначається за  середньодобовою  витратою  за  останні  два
розрахункові місяці за показниками водолічильників. Такий порядок
зберігається до установки нового водолічильника, і перерахунок за
попередній час не провадиться.
 _________________________________________________________________
  (додаткові умови обліку та розрахунків за використану воду)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   6. Кількість стічних вод, які надходять у  каналізацію,
визначається за кількістю води, що надходить із комунального
водопроводу та інших джерел водопостачання, згідно з показниками
водолічильників,  а разі їх відсутності - за узгодженням з
Водоканалом за діючими нормами водоспоживання або іншими засобами,
передбаченими  Правилами  користування  системами комунального
водопостачання та водовідведення в містах і селищах України.
   Розрахунки за водовідведення здійснюються відповідно до глави
21 Правил користування системами комунального водопостачання та
водовідведення в  містах  і селищах України, глави 5 Правил
приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи
каналізації міст і селищ України та чинного законодавства України.
   7. Абонент має право повністю або частково відмовитись від
оплати платіжної вимоги, якщо Водоканалом пред'явлено платіжну
вимогу на раніше оплачену продукцію, послуги.
   8. Скидання  Абонентом  стоків з перевищенням допустимих
концентрацій оплачується за підвищеними  тарифами  з  моменту
виявлення факту забруднення до письмового повідомлення Абонента
про усунення забруднення та  перевірки  усунення  забруднення
Водоканалом.
   Підвищений тариф  застосовується  згідно  з  кратністю
перевищення допустимих концентрацій за одним видом забруднення.
Максимальний розмір підвищеного тарифу визначається згідно  з
вимогами Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та
відомчі системи каналізації міст і селищ України.
   Перелік допустимих концентрацій для даного підприємства:
 1.______________________________ 9._____________________________
 2.______________________________ 10._____________________________
 3.______________________________ 11._____________________________
 4.______________________________ 12._____________________________
 5.______________________________ 13._____________________________
 6.______________________________ 14._____________________________
 7.______________________________ 15._____________________________
 8.______________________________ 16._____________________________
   9. Між Абонентом та Водоканалом встановлюється такий розподіл
відповідальності за стан та експлуатацію водопровідних мереж
   _____________________________
   _____________________________
   10. Відповідальною особою за водопостачання (водоспоживання)
об'єктів Абонента, цілісність вододжерела, пломб на них та інших
водопровідних споруд і пристроїв  водомірного  вузла  Абонент
призначає ________________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
   11. Цей договір укладається строком на __________________ рік
(роки) з "___"_____________199___р. по "___"_____________199___р.
і набуває чинності з моменту його підписання. Проект договору
Абонент зобов'язаний у 20-денний строк розглянути, оформити та
повернути Водоканалу один його примірник договору.
   Договір вважається переукладеним на новий строк на таких же
умовах, якщо за один місяць до його припинення жодна із сторін не
заявить про закінчення строку його дії.
   Договір може бути розірвано за згодою сторін. Розірвання
договору за вимогою однієї із сторін  дозволяється  у  разі
письмового попередження іншої сторони за 3 місяці.
   Договір укладається в двох  примірниках,  один  з  яких
зберігається у Водоканалі, а інший у Абонента.
   12. Усі питання, не перебачені цим договором, регулюються
Правилами користування системами комунального водопостачання та
водовідведення в  містах  і  селищах  України  та  чинним
законодавством.
   13. Спори, що виникають між Водоканалом  та  Абонентом,
вирішуються у суді або арбітражному суді в установленому чинним
законодавством порядку.
   14. Юридичні адреси сторін та банківські реквізити:
 Водоканал _______________________________________________________
 Розрахунковий рахунок N ___________ у відділенні банку __________
 ___________________________________ телефон _____________________
 Абонент _________________________________________________________
               (назва)
 _________________________________________________________________
            (адреса, телефон)
 Розрахунковий рахунок N _______________________________________ у
 відділенні банку ________________________________________________
   У  разі  змін адреси та банківських реквізитів сторони
зобов'язані повідомити про це один одного.
 Водоканал              Абонент
 "___"________ 199_ р.        "___"___________ 199_ р.
 М.П.                 М.П.