УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 395/2011 (395/2011) від 06.04.2011 )

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1019/98 (1019/98) від 15.09.98 N 145/99 (145/99) від 09.02.99 N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 N 596/2001 (596/2001) від 07.08.2001 N 12/2002 (12/2002) від 11.01.2002 N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 N 134/2003 (134/2003) від 17.02.2003 N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 N 965/2004 (965/2004) від 21.08.2004 N 1143/2004 (1143/2004) від 28.09.2004 N 1136/2005 (1136/2005) від 26.07.2005 N 1811/2005 (1811/2005) від 19.12.2005 ) ( Положення про Міністерство юстиції України додатково див. в Постанові КМ N 1577 (1577-2006-п) від 14.11.2006 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 143/2007 (143/2007) від 26.02.2007 )
1. Затвердити Положення про Міністерство юстиції України (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 18 вересня 1996 року N 840 (840/96) "Про Положення про Міністерство юстиції України".
Президент України
Л.КУЧМА
м. Київ, 30 грудня 1997 року
N 1396/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 грудня 1997 року N 1396/97

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство юстиції України

1. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мін'юст України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики.
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 596/2001 (596/2001) від 07.08.2001, в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )( Пункт 1 в редакції Указу Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
2. Мін'юст України у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Міністерство у встановленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Основними завданнями Мін'юсту України є:
забезпечення реалізації державної правової політики та політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 965/2004 (965/2004) від 21.08.2004 )
підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;
забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері;
підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів;
планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності;
координація роботи з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 965/2004 (965/2004) від 21.08.2004 )
організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;
( Абзац пункту 3 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану;
розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
здійснення міжнародно-правового співробітництва.
( Пункт 3 в редакції Указу Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 596/2001 (596/2001) від 07.08.2001 )
4. Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує пропозиції щодо проведення в Україні правової реформи;
( Підпункт 1 пункту 4 в редакції Указу Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 596/2001 (596/2001) від 07.08.2001, в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
2) готує разом з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, науковими установами проекти концепцій напрямів розвитку законодавства та їх наукове обгрунтування з урахуванням світового досвіду;
3) розробляє за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини, відносин між громадянином і державною владою, конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кримінального законодавства, або разом з іншими органами державної влади бере участь у їх підготовці;
4) здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповідності Конституції та законам України, вимогам нормопроектної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
( Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, N 965/2004 (965/2004) від 21.08.2004 )
4-1) розробляє за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щорічні плани законопроектної роботи, координує нормотворчу діяльність в центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за цією діяльністю;
( Пункт доповнено підпунктом 4-1 згідно з Указом Президента N 145/99 (145/99) від 09.02.99, із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, N 965/2004 (965/2004) від 21.08.2004 )
4-2) здійснює експертизу (готує висновки) щодо відповідності acquis communautaire проектів законів України та інших нормативно-правових актів, що за предметом регулювання належать до сфер, відносини в яких регулюються правом Європейського Союзу;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 4-2 згідно з Указом Президента N 965/2004 (965/2004) від 21.08.2004 )
4-3) організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, проводить моніторинг виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 4-3 згідно з Указом Президента N 965/2004 (965/2004) від 21.08.2004 )
4-4) здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, переклад актів acquis communautaire українською мовою, підготовку глосарія термінів acquis communautaire;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 4-4 згідно з Указом Президента N 965/2004 (965/2004) від 21.08.2004 )
5) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів України при підготовці їх на підпис Президентові України;
6) розробляє і подає Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;
7) організовує виконання у межах своїх повноважень актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;
8) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України;
9) здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
10) забезпечує функціонування єдиної системи правової інформатизації, є офіційним видавцем збірників законодавства та кодексів України, видає інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України", бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру;
11) веде Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, надає інформацію з бази даних цього реєстру;
( Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
12) здійснює роботу із систематизації законодавства України, готує пропозиції про його кодифікацію, веде Єдиний класифікатор галузей законодавства України;
( Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )( Підпункт 13 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
14) дає роз'яснення чинного законодавства державним органам, підприємствам, установам і організаціям, готує за дорученням Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України правові висновки з відповідних питань;
( Підпункт 14 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
15) погоджує Типовий регламент роботи кваліфікаційної комісії суддів;
( Підпункт 15 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
16) організовує виконання замовлення на підготовку спеціалістів апарату судів;
( Підпункт 16 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )( Підпункт 17 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
18) організовує в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;
( Підпункт 18 пункту 4 в редакції Указу Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
19) відповідно до законодавства організовує експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних розробок в галузі судової експертизи, спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних інститутів судової експертизи, які належать до сфери управління Міністерства, координує роботу центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи, проводить атестацію судових експертів, веде Реєстр атестованих судових експертів та здійснює контроль за їх діяльністю;
( Підпункт 19 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 ) ( Підпункт 20 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 ) ( Підпункт 21 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
22) відповідно до законодавства здійснює легалізацію всеукраїнських об'єднань громадян, проводить реєстрацію міжнародних громадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні, всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, контролює додержання об'єднаннями громадян положень їх статутів; проводить реєстрацію політичних партій та їх символіки, контролює додержання політичними партіями вимог Конституції (254к/96-ВР) та законів України, їх статутів, а також проводить реєстрацію всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, постійно діючих третейських судів, всеукраїнських професійних спілок, їх об'єднань та символіки відповідних об'єднань громадян і благодійних організацій, Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України;
( Підпункт 22 пункту 4 в редакції Указів Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1143/2004 (1143/2004) від 28.09.2004 )
22-1) здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 22-1 згідно з Указом Президента N 1811/2005 (1811/2005) від 19.12.2005 )
23) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, відповідно до законодавства здійснює державну реєстрацію юридичних осіб веде Державний реєстр застав рухомого майна організовує в установленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового і технічного характеру;
( Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 134/2003 (134/2003) від 17.02.2003 )
24) організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до ії поліпшення, контролює законність вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, видає та анулює свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, забезпечує реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, організовує виготовлення та контролює використання спеціальних бланків нотаріальних документів, веде реєстр свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, визначає кількість приватних нотаріусів у межах нотаріальних округів, затверджує зразки печаток державних і приватних нотаріусів та умови замовлення на їх виготовлення;
( Підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
25) здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає допомогу консульським установам з питань вчинення нотаріальних дій;
26) забезпечує роботу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;
27) реєструє адвокатські об'єднання, забезпечує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та звільнення громадян від оплати юридичної допомоги, веде реєстр адвокатських об'єднань;
28) присвоює кваліфікацію судового експерта та видає свідоцтво встановленого зразка;
( Підпункт 28 пункту 4 в редакції Указів Президента N 1019/98 (1019/98) від 15.09.98, N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
29) здійснює заходи щодо вдосконалення роботи органів реєстрації актів громадянського стану, контролює їх діяльність, забезпечує виготовлення та контролює використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану;
( Підпункт 29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, N 12/2002 (12/2002) від 11.01.2002 )
30) надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо реєстрації актів громадянського стану;
30-1) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 30-1 згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
31) здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, перевіряє стан цієї роботи і дає рекомендації щодо ії поліпшення та приведення їх нормативних актів у відповідність із законодавством, вживає заходів до підвищення кваліфікації працівників юридичних служб;
32) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; здійснює методичне забезпечення цієї освіти, формування у громадян правового світогляду; вивчає стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає їм необхідну допомогу, бере участь разом з Міністерством освіти і науки України в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, вносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права в неюридичних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; розробляє і розповсюджує освітні програми у сфері захисту прав людини;
( Підпункт 32 пункту 4 в редакції Указу Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
33) готує в межах своїх повноважень пропозиції з питань міжнародно-правових відносин та приєднання України до міжнародних договорів і конвенцій;
34) укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує в межах своїх повноважень взаємодію з ними;
35) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з правових питань, здійснює у встановленому порядку опублікування міжнародних договорів, що набрали чинності;
36) забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи та інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з цих питань;
37) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;
38) здійснює правову експертизу на відповідність Конституції України, законам України проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;
39) забезпечує підготовку відповідних документів та представництво інтересів держави в Європейському Суді з прав людини під час розгляду справ про порушення прав людини в Україні, направляє спостерігачів у місії з контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина;
( Підпункт 39 пункту 4 в редакції Указу Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
40) бере у встановленому порядку участь у роботі міжнародних організацій, двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників з правових питань посольств та консульств України за кордоном;
41) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що належать до його компетенції, у зв'язку з участю України у відповідних міжнародних організаціях та інтеграцією її в ці організації;
( Підпункт 42 пункту 4 втратив чинність у частині представництва Міністерством юстиції України інтересів Президента України, утворених ним для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб під час розгляду справ судами України на підставі Указу Президента N 143/2007 (143/2007) від 26.02.2007 )
42) виступає як представник інтересів Президента України, утворених ним для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, і Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України і судами іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами;
( Підпункт 42 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1136/2005 (1136/2005) від 26.07.2005 )
43) здійснює добір кадрів у системі Міністерства, формує резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів установ юстиції, заохочує працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
( Підпункт 43 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
44) бере участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;
45) організовує планово-фінансову роботу в системі Міністерства, затверджує кошториси на утримання підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства, та фінансує їх, бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України і загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію і вдосконалення системи обліку, вносить у встановленому порядку пропозиції до планів капітальних вкладень на будівництво приміщень підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також житла для працівників системи Міністерства;
( Підпункт 45 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
46) здійснює у межах повноважень, визначених законодавством, функції управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
47) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції і пов'язані з роботою управлінь юстиції, а також підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства, вживає заходів щодо усунення причин, що породжують скарги громадян;
( Підпункт 47 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
48) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
49) забезпечує у межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
50) здійснює на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України інші функції;
5. Міністерство відповідно до покладених на нього завдань і повноважень має право:
1) залучати вчених, спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;
3) одержувати у встановленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики - статистичні дані для виконання покладених на нього завдань;
4) скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
5) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників управлінь юстиції, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
6) скасовувати в межах своєї компетенції акти управлінь юстиції, що суперечать Конституції України, актам законодавства України та рішенням Міністерства;
7) перевіряти в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, установах і організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
( Підпункт сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 145/99 (145/99) від 09.02.99, в редакції Указу Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
8) скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій;
( Підпункт 8 пункту 5 в редакції Указу Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 ) ( Підпункт 9 пункту 5 виключено на підставі Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
10) разом з відповідними центральними органами виконавчої влади здійснювати контроль за цільовим використанням державних коштів, виділених на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнародних програм, у межах своєї компетенції;
11) зупиняти дію або анулювати видані ним свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;
( Пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з Указом Президента N 1019/98 (1019/98) від 15.09.98, в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )( Підпункт 12 пункту 5 виключено на підставі Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
6. Мін'юст України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені у встановленому порядку Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )( Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
У складі Мін'юсту України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
7. Мін'юст України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.
8. Мін'юст України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти Міністерства є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.
Нормативно-правові акти Міністерства підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
Мін'юст України у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
9. Мін'юст України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.
Міністр відповідно до законодавства, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та актів Президента України в межах наданих повноважень визначає пріоритети і стратегічні напрями роботи Міністерства та забезпечує реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Через Міністра Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Державного комітету України у справах релігій.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
10. Міністр:
керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної правової політики, виконання Міністерством своїх завдань та функцій;
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 596/2001 (596/2001) від 07.08.2001, в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
( Абзац третій пункту 10 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
за власною ініціативою чи за дорученням Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України готує питання на розгляд Кабінету Міністрів України;
бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного цих засідань;
за дорученням Прем'єр-міністра України представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, організаціями в Україні та за ії межами;
за повноваженнями, наданими актами Президента України, Кабінету Міністрів України або за його дорученням - Міністерством закордонних справ України, веде переговори і підписує міжнародні договори;
організовує роботу колегії Міністерства і головує на її засіданнях;
є відповідно до Конституції України членом Вищої ради юстиції;
приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство;
( Абзац десятий пункту 10 в редакції Указів Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
подає Президентові України пропозиції щодо утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції, погоджені з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду;
( Абзац одинадцятий пункту 10 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
затверджує програми і плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;
( Абзац дванадцятий пункту 10 в редакції Указів Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
призначає членів кваліфікаційних комісій суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
( Абзац тринадцятий пункту 10 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та заступників Міністра;
( Абзац чотирнадцятий пункту 10 в редакції Указів Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників Міністра;
( Абзац п'ятнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, в редакції Указів Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
представляє у встановленому порядку працівників, які особливо відзначились у роботі, до нагородження державними нагородами України і відзнаками Президента України;
вносить у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що належать до повноважень Міністерства;
приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку їх керівників;
( Абзац пункту 10 в редакції Указів Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міністерство, та інші питання під час розгляду їх на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
( Абзац пункту 10 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства;
( Абзац пункту 10 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України в установленому порядку - керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства;
( Абзац пункту 10 в редакції Указів Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Міністерства, визначає ступінь відповідальності їх керівників;
( Абзац пункту 10 в редакції Указів Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Міністерства та підпорядкованих йому органів і установ відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
( Абзац пункту 10 в редакції Указів Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
веде особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень та функцій Міністерства;
( Пункт 10 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно з Указом Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
погоджує кандидатури для призначення на посади керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
( Абзац пункту 10 в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
10-1. Міністр має перших заступників, у тому числі першого заступника - керівника апарату Міністерства, першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками та заступниками.
( Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Указом Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, в редакції Указу Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
10-2. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мін'юсту України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра - керівником апарату Міністерства.
( Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Указом Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, в редакції Указу Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )( Пункт 10-3 виключено на підставі Указу Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )( Пункт 10-4 виключено на підставі Указу Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )( Пункт 10-5 виключено на підставі Указу Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), його перших заступників та заступників за посадою, Голови Державного комітету України у справах релігій, керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, начальників Головного управління юстиції Мін'юсту України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства.
( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, в редакції Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )( Абзац пункту 11 виключено на підставі Указу Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть входити в установленому порядку інші особи.
( Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
( Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних напрямів розвитку правової системи України в Міністерстві можуть бути утворені наукова, науково-консультативна ради та інші органи дорадчого і координаційного характеру.
Склад цих рад і органів та положення про них затверджує Міністр.
13. Граничну чисельність працівників Мін'юсту України затверджує Кабінет Міністрів України.
( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000 )
Структуру центрального апарату Міністерства затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
( Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, в редакції Указів Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
Штатний розпис і кошторис видатків Мін'юсту України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.
( Абзац третій пункту 13 в редакції Указів Президента N 934/2000 (934/2000) від 31.07.2000, N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002, N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004 )
14. Загальні засади та порядок діяльності, статус Міністерства визначаються законодавством України.
Умови оплати праці, матеріальне та соціально-побутове забезпечення працівників Міністерства визначаються Кабінетом Міністрів України.
15. Мін'юст України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1233/2002 (1233/2002) від 27.12.2002 )
Глава Адміністрації
Президента України
Є.КУШНАРЬОВ