УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.12.2006 N 527
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2007 р.
за N 39/13306
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 429 (z1347-11) від 04.11.2011 )

Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 N 568 (z1313-07) від 12.11.2007 N 242 (z0659-08) від 12.05.2008 N 438 (z0806-09) від 11.08.2009 )
Відповідно до Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524 (1524-2006-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря, що додається.
2. Державній екологічній інспекції (Г.Псарьов) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від 23.02.2004 N 64 (z0250-04) "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря", зареєстрований в Мін'юсті 26.02.2004 за N 250/8849.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д.Ворону.
Перший заступник Міністра
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
С.Куруленко
А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища
06.12.2006  N 527
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2007 р.
за N 39/13306

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну екологічну інспекцію Азовського моря

Положення розроблено відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) та Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524 (1524-2006-п) .
1. Державна екологічна інспекція Азовського моря (далі - Інспекція) є спеціальним підрозділом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (далі - Мінприроди) та входить до сфери його управління.
Інспекція в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами, пестицидами й агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки.
2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінприроди, іншими актами законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища та цим Положенням.
3. У процесі виконання своїх повноважень Інспекція взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами рибоохорони Міністерства аграрної політики України, Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією, державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, правоохоронними органами, митними органами, Державною прикордонною службою України та громадськими організаціями.
4. Основними завданнями Інспекції є:
1) здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами, пестицидами й агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а саме за:
використанням, відтворенням і охороною морського середовища і природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу України, додержанням норм екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;
додержанням установлених лімітів використання природних ресурсів, нормативів викидів (скидів) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, лімітів на утворення та розміщення відходів;
додержанням екологічних вимог у процесі зберігання, транспортування, використання, знешкодження та поховання (складування) пестицидів і агрохімікатів, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів (крім поводження з радіоактивними відходами), продуктів біотехнології;
2) узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.
5. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних і районних у містах (у разі їх створення) рад з питань здійснення делегованих їм повноважень органами виконавчої влади щодо контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства, використанням, відтворенням і охороною природних ресурсів підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами України та особами без громадянства, а також іноземними юридичними і фізичними особами, у тому числі:
за наявністю та правильністю укладення договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, експортерів та осіб, які відповідають за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;
у процесі функціонування діючих підприємств, експлуатації споруд та інших об'єктів, водо-, пило-, газоочисного обладнання, апаратури та інших природоохоронних споруд, уключаючи контроль за наявністю та станом обладнання й апаратури для обліку використання природних ресурсів, систем контролю за викидами (скидами) забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище і додержанням установлених термінів їх атестації;
у процесі експлуатації механічних транспортних засобів, суден, військових кораблів та інших плавучих об'єктів і споруд, що перебувають у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, в частині додержання нормативів викидів (скидів) забруднюючих речовин і допустимих рівнів фізичних впливів на навколишнє природне середовище, установлених для відповідного типу транспорту;
за розміщенням, будівництвом, реконструкцією, уведенням у дію підприємств, транспортних засобів, споруд та інших об'єктів;
за зберіганням, транспортуванням, перевантаженням, знешкодженням та захороненням пестицидів і агрохімікатів, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів (крім поводження з радіоактивними відходами), продуктів біотехнології;
за використанням морських, поверхневих і підземних вод та охороною їх від виснаження, засмічення і забруднення промисловими, побутовими, баластними та іншими стічними і дренажними водами та скидами, проведенням різних видів робіт на водних і водогосподарських об'єктах і в прибережних водоохоронних зонах (смугах);
за використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України;
за використанням, охороною та відтворенням диких тварин та інших об'єктів тваринного світу (у тому числі рибних запасів), водних рослин, що перебувають у межах внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу України;
за виконанням вантажно-розвантажувальних робіт;
за використанням та охороною територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а також охороною видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;
за виконанням заходів щодо скорочення і регулювання викидів (скидів) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, запобіганням аварійним (залповим) викидам (скидам) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і ліквідацію їх наслідків;
2) здійснює державний контроль за додержанням стандартів та нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, установлення лімітів (квот) використання і добування всіх видів природних ресурсів;
3) здійснює державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, у тому числі:
у процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт при виконанні бурових, вибухових, днопоглиблювальних, розвідувальних робіт, добуванні корисних копалин, водних рослин і тварин, рибних ресурсів, прокладання комунікацій та інших видах робіт, а також застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем:
на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України та Держєавної прикордонної служби України, а також під час передислокації військових частин, проведення військових навчань, маневрів, переміщення військ і військової техніки, крім випадків особливих ситуацій, що оголошуються відповідно до законодавства України;
4) проводить перевірку фактів забруднення внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу України, загибелі риб та інших водних тварин і рослин, подає позови про відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення природоохоронного законодавства, готує пропозиції щодо ліквідації негативного впливу цих факторів на навколишнє природне середовище;
5) здійснює спостереження за переміщенням у Азовському морі осередків забруднення, контролює хід робіт з ліквідації цих осередків та ліквідації наслідків забруднення відповідними службами і підрозділами;
6) здійснює патрулювання на автотранспорті, повітряних та морських суднах узбережжя, внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу України з метою виявлення джерел і осередків забруднення та їх переміщення в зоні своєї діяльності;
7) здійснює у пунктах пропуску через державний кордон України екологічний та радіологічний контроль транспортних засобів, у тому числі суден, військових кораблів, що перевозять вантажі, які містять промислову сировину, відходи виробництва, шкідливі хімічні сполуки, токсичні хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища речовини, пестициди і агрохімікати, усі види риб, диких тварин і рослин, сировину з диких тварин та дикорослих рослин, мисливські трофеї, а при потребі здійснює екологічний контроль на місцях формування вантажів;
8) здійснює контроль за виконанням вимог додержання правил, інструкцій, установлених Мінприроди, а також додержанням умов і вимог, установлених відповідно спеціально вповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим, державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а саме:
дозволів на спеціальне водокористування;
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
лімітів використання природних ресурсів;
норм техногенно-екологічної безпеки;
9) здійснює повноваження, що делегуються Інспекції від Мінприроди з питань використання природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу України, зокрема:
проводить державну екологічну експертизу документації на проведення всіх робіт у портах, на судноремонтних та суднобудівних підприємствах і причалах усіх форм власності, у тому числі днопоглиблювальних робіт, захоронення або складування промислових, побутових та інших відходів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, документації об'єктів, розташованих у зоні діяльності Інспекції, а також погоджує висновки державної екологічної експертизи документації об'єктів загальнодержавного значення;
бере участь у державній екологічній експертизі документації об'єктів, що можуть негативно впливати на стан поверхневих і внутрішніх морських вод, а також вод територіального моря і виключної (морської) економічної зони України і на континентальний шельф України, за відповідним поданням спеціально вповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях;
забезпечує погодження проектів відведення земельних ділянок для розміщення екологічно небезпечних та інших об'єктів, проведення бурових робіт у зоні діяльності Інспекції;
видає висновки щодо можливості погодження місць розташування об'єктів;
( Підпункт 9 пункту 5 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 568 (z1313-07) від 12.11.2007 )
бере участь у роботі комісії з вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів;
( Підпункт 9 пункту 5 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 568 (z1313-07) від 12.11.2007 )
видає дозволи на:
проведення днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями;
( Абзац дев'ятий підпункту 9 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 568 (z1313-07) від 12.11.2007 ) ( Абзац десятий підпункту 9 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 568 (z1313-07) від 12.11.2007 )
координує відповідно до законодавства роботу територіальних органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль у сфері мисливського господарства, регулювання земельних відносин, використання і охорони вод і відтворення об'єктів тваринного та рослинного світу, регулювання рибальства;
бере участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію об'єктів, які можуть впливати на стан морського середовища;
здійснює державний моніторинг за рівнем води водних об'єктів під час загрози та виникнення значних паводків та повеней на морських гирлових ділянках річок; за гідрометеорологічними параметрами, гідрохімічними і гідробіологічними показниками якості поверхневих і внутрішніх морських вод, а також вод територіального моря і виключної (морської) економічної зони України на державній мережі пунктів спостережень;
здійснює державний моніторинг стану за рівнями забрудненості поверхневих і внутрішніх морських вод, а також вод територіального моря і виключної (морської) економічної зони України в зонах підвищеного ризику та в районах об'єктів, що стали причиною несанкціонованого скиду чи аварійного забруднення;
10) здійснює інструментально-лабораторний контроль у межах галузі атестації:
за дотриманням нормативів викидів (скидів) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;
за показниками стану забруднення морських, поверхневих і підземних вод та вод відкритих лиманів;
за ефективністю роботи природоохоронних споруд та обладнання, у тому числі суден, кораблів та інших плавучих засобів;
11) здійснює контроль за виконанням природоохоронних заходів, передбачених міждержавними, загальнодержавними, регіональними та галузевими програмами;
12) за дорученням Мінприроди контролює виконання вимог міжнародних договорів України та бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони і використання морського середовища та його природних ресурсів;
13) надає методичну допомогу та контролює роботу служб охорони навколишнього природного середовища на підприємствах та в організаціях, портах та їх вимірювальних лабораторіях, що здійснюють виробничий інструментально-лабораторний контроль відповідно до галузі атестації (охорона навколишнього природного середовища), а також на суднах (кораблях);
14) готує та подає щороку до Мінприроди в межах своєї компетенції доповідь про стан навколишнього природного середовища Азовського моря;
15) забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;
16) подає до Мінприроди для затвердження проекти структури, штатного розпису, планів роботи та звіти про роботу Інспекції після погодження їх з начальником Державної екологічної інспекції;
17) складає та подає в установленому порядку та у визначені терміни звіти про інспекційну та господарсько-фінансову діяльність;
18) за дорученням Мінприроди бере участь у проведенні загальнодержавних (регіональних) заходів з питань охорони навколишнього природного середовища;
19) готує та подає до Мінприроди пропозиції щодо:
планів роботи Інспекції;
удосконалення інспекційної діяльності;
методичного та інформаційного забезпечення;
визначення екологічно небезпечних об'єктів;
підготовки та перепідготовки кадрів;
удосконалення застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Інспекції;
20) здійснює контроль за реалізацією Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, затвердженої Законом України від 22 березня 2001 року N 2333-III (2333-14) ;
21) взаємодіє із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами й агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки.
6. Інспекція та її посадові особи під час виконання покладених на них завдань мають право:
1) обстежувати в установленому порядку підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, військові й оборонні об'єкти, а також об'єкти органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України в місцях їх постійної дислокації, при проведенні військових навчань, маневрів, а також під час передислокації військ та військової техніки, крім випадків особливих ситуацій, що оголошуються відповідно до законодавства України, у будь-який час з метою перевірки додержання ними вимог охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;
2) пред'являти підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності і видів господарської діяльності, громадянам, а також іноземним фізичним і юридичним особам вимоги щодо здійснення відповідних заходів з охорони, раціонального використання, відтворення природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, організації виробничого інструментально-лабораторного контролю за викидами (скидами) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відповідно до галузі атестації вимірювальних лабораторій (охорона навколишнього природного середовища);
3) контролювати наявність та правильність укладення договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, експортерів та осіб, які відповідають за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями, навколишньому природному середовищу на об'єктах підвищеної небезпеки;
4) обмежувати та зупиняти (тимчасово) у встановленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій та об'єктів, а також уносити до Мінприроди відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм, правил і нормативів з охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;
5) опломбовувати приміщення, устаткування та апаратуру підприємств, установ, організацій та об'єктів, стосовно яких було прийнято в установленому порядку рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) їх діяльності;
6) зупиняти, оглядати та затримувати (тимчасово) у встановленому законом порядку будь-які судна, кораблі та інші плавучі об'єкти, що перебувають у внутрішніх морських водах і територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, незалежно від форм власності та господарювання для з'ясування причин та обставин скидання або втрат речовин, шкідливих для водних об'єктів та водних живих ресурсів, здійснювати перевірки правильності реєстрації у суднових документах операцій з цими речовинами, а також перевірки документів, що засвідчують право на рибний промисел, добування водних тварин і рослин та проведення інших видів робіт;
7) перевіряти документи на право спеціального використання природних ресурсів - ліцензії, дозволи;
8) проводити у межах своєї компетенції перевірку додержання вимог радіаційної безпеки на підприємствах, в установах і організаціях, які використовують джерела іонізуючого випромінювання та радіаційні технології;
9) складати акти перевірок і протоколи про адміністративні порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки. У разі неможливості встановлення особи порушника на місці державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища можуть доставляти порушника до органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування та Держєавної прикордонної служби України;
10) давати обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень з питань, що належать до її повноважень;
11) розглядати справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки відповідно до законодавства;
12) застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення вимог законодавства, уживати в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів та подавати позови про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
13) залучати за погодженням з керівниками підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських, спеціалістів для участі в проведенні перевірок виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, ліквідації аварійних викидів (скидів) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;
14) тимчасово призупиняти дію виданих дозволів (у разі недотримання умов цих дозволів або порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища) на:
проведення днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями;
здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);
спеціальне використання природних ресурсів (континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони (крім корисних копалин, водних живих ресурсів), природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (крім мисливських тварин);
15) подавати до Мінприроди, його територіальних органів пропозиції щодо тимчасового призупинення дії виданих дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та у водні об'єкти - у разі недотримання умов цих дозволів або порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
16) зупиняти або забороняти проведення робіт на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду, у курортних зонах, не передбачених режимом охорони і збереження цих об'єктів;
17) зупиняти транспортні, у тому числі плавучі, засоби та проводити огляд речей, транспортних, у тому числі плавучих, засобів, знарядь добування тварин, рослин, риби та інших водних тварин і рослин на місцях їх добування, зберігання, перероблення і реалізації;
18) вилучати в установленому порядку в осіб, які порушили вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища, знаряддя, обладнання або предмети, які є знаряддям незаконного добування природних ресурсів, об'єктів рослинного та тваринного світу, у тому числі риби та інших водних тварин і рослин, транспортні (у тому числі плавучі) засоби, незаконно добуті природні ресурси і продукцію, що з них вироблена, а також відповідні документи (ліцензії, дозволи тощо);
19) обмежувати чи зупиняти (тимчасово) виробництво й реалізацію продукції, використання якої може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу або яка не відповідає вимогам екологічної та радіаційної безпеки;
20) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів та радіаційну безпеку;
21) проводити фотографування, здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
22) призначати в установленому порядку громадських інспекторів з охорони довкілля і видавати їм посвідчення затвердженого Мінприроди зразка;
23) передавати до правоохоронних органів матеріали про діяння, у яких убачаються ознаки злочину;
24) отримувати безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземних фізичних і юридичних осіб статистичні та інші довідкові й інформаційні матеріали, потрібні для визначення стану використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також повідомлення про аварійні забруднення навколишнього природного середовища і природні катастрофи;
25) оглядати в пунктах пропуску через державний кордон України всі види транспортних засобів, у тому числі судна і військові кораблі, у порядку, визначеному законодавством і нормативними документами, з метою виявлення екологічно небезпечних або заборонених до вивезення та ввезення вантажів;
26) надавати платні послуги екологічного характеру згідно з чинним законодавством;
27) носити під час виконання службових обов'язків формений одяг установленого зразка, який видається їм безкоштовно, а також носити та використовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби відповідно до законодавства;
28) робити запити та подавати пропозиції до Мінприроди щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів державного бюджету;
29) виступати за дорученням Мінприроди замовником під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
30) здійснювати видавничу діяльність з питань, що належать до повноважень Інспекції та її функцій.
7. Діяльність Інспекції поширюється на:
1) територію від державного кордону України з Російською Федерацією (Новоазовський район Донецької області), територію завширшки сто метрів від урізу води Азовського моря, його заток та лиманів у межах Донецької, Запорізької, Херсонської областей та території Кримського півострова до мису Казантип (смт Щолкіне) включно, адміністративно-територіальних меж міст Маріуполя, Бердянська, Генічеська, а також Арабатської стрілки, коси Бирючий Острів, Федотової коси, коси Пересипь, Обитічної коси, Бердянської коси, Білосарайської коси, Кривої коси;
( Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 568 (z1313-07) від 12.11.2007; в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 242 (z0659-08) від 12.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 438 (z0806-09) від 11.08.2009 )
2) усі об'єкти, розташовані в зоні діяльності Інспекції;
( Підпункт 2 пункту 7 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 568 (z1313-07) від 12.11.2007 )
3) морські та портові пункти; морські причали (елінги) яхт-клубів; суднобудівні та судноремонтні підприємства; кораблі, судна, інші плавучі об'єкти та засоби, берегові об'єкти (у тому числі ті, що належать Міністерству оборони України, органам внутрішніх справ, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України); морські споруди; підприємства, господарська діяльність яких пов'язана з виловом та переробкою водних живих ресурсів (крім тих, що займаються лише переробкою водних живих ресурсів, без їх самостійного вилову);
4) внутрішні морські води, територіальне море, виключну (морську) економічну зону України, континентальний шельф України та лимани.
Розподіл функцій на морському середовищі здійснюється на основі протоколу розмежування з Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією, який затверджується наказом Мінприроди.
8. Об'єктами контролю Інспекції є:
1) морські порти та портові пункти України, судноремонтні підприємства, майстерні, причали та приморські об'єкти рибного господарства в повному обсязі їх впливу на навколишнє природне середовище в зоні діяльності Інспекції;
2) об'єкти (у тому числі Міністерства оборони України, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України), підприємства, установи та організації (незалежно від форм власності та підпорядкування), їх господарська діяльність, яка може чинити негативний вплив на морське середовище, зокрема скидання стічних вод у морські води, затоки або лимани, що мають зв'язок з морем у зоні діяльності Інспекції;
3) усі українські та іноземні судна, кораблі та інші плавучі об'єкти і морські споруди незалежно від форм власності та підпорядкування, діяльність яких відбувається у внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та на континентальному шельфі України.
9. Інспекцію очолює начальник, який одночасно за посадою є Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря.
10. Начальник Інспекції призначається на посаду та звільняється з посади Міністром охорони навколишнього природного середовища за поданням начальника Державної екологічної інспекції.
11. Начальник Інспекції має першого заступника та двох заступників, які за посадою є одночасно першим заступником та заступниками Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря.
( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 )
Перший заступник та заступники начальника Інспекції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром охорони навколишнього природного середовища за поданням начальника Державної екологічної інспекції.
( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 )
Розподіл функціональних обов'язків між першим заступником та заступниками Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря погоджується із заступником Міністра, Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища за попереднім узгодженням з першим заступником Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища -начальником Державної екологічної інспекції.
( Пункт 11 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 568 (z1313-07) від 12.11.2007 )
Начальники управлінь, відділів, дільниць, секторів є за посадою одночасно старшими державними інспекторами, а головні, провідні спеціалісти і спеціалісти - державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря.
Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря, його перший заступник та заступники приймають рішення про обмеження та зупинення (тимчасово) діяльності підприємств, установ, організацій та експлуатацію об'єктів, за винятком суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що провадять свою діяльність відповідно до законодавства про угоди щодо розподілу продукції, у разі порушення ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та надають дозволи на відновлення їх діяльності (експлуатації) після усунення ними допущених порушень.
( Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 )
Рішення Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря та його першого заступника та заступників можуть бути оскаржені до Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища або його заступників, а також у судовому порядку.
( Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 )
12. Начальник Інспекції:
1) здійснює керівництво діяльністю Інспекції, несе персональну відповідальність перед Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Інспекцію завдань;
2) визначає компетенцію заступників начальника Інспекції, керівників структурних підрозділів Інспекції;
3) подає на затвердження Міністру охорони навколишнього природного середовища за погодженням з начальником Державної екологічної інспекції проекти структури і штатного розпису Інспекції в межах, установлених Мінприроди, граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Інспекції;
4) видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
5) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Інспекції;
6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Інспекції, крім першого заступника та заступників;
( Підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 )
7) застосовує до керівників структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім першого заступника та заступників, заходи дисциплінарної відповідальності;
( Підпункт 7 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 )
8) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Інспекції;
9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.
13. Державна екологічна інспекція Азовського моря підзвітна і підконтрольна в частині здійснення державного контролю Державній екологічній інспекції.
14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Інспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності створюється колегія у складі начальника Інспекції (голова колегії), першого заступника та заступників начальника за посадою, а також інших працівників.
( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 )
До складу колегії можуть входити керівники відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, підприємств, установ, організацій у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, лісового та водного господарства, земельних ресурсів, представники органів прокуратури (за згодою).
Склад колегії затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища за поданням начальника Інспекції. Рішення колегії впроваджуються наказами Інспекції.
15. Інспекція має право використовувати за погодженням з органами МВС спеціальні транспортні засоби, судна (з реєстрацією в органах морського регістра за погодженням з Державною прикордонною службою України), які мають кольорове графічне забарвлення і напис з нанесеною емблемою (плавучі засоби - свій вимпел).
16. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету у межах коштів, передбачених на утримання Мінприроди.
17. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та установах банків, печатку і бланк із зображенням Державного Герба України і свого найменування.
Начальник Інспекції та його перший заступник та заступники мають бланки відповідно Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря та його першого заступника та заступників із зображенням Державного Герба України і відповідним написом.
( Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 215 (z0508-07) від 24.04.2007 )
Начальник Державної
екологічної інспекції
Г.Псарьов