УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
К Л А С И Ф І К А Т О Р
N 288 від 22.11.94
м.Київ
( Документ скасовано на підставі Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 97 (v0097609-04) від 28.05.2004 )

Затверджений
та введений в дію наказом
Держстандарту     України
від 22 листопада  1994 р.
N 288

Класифікація організаційно-правових форм господарювання

1. Вступна частина

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) - державний класифікатор, розроблений згідно з "Програмою переходу України на міжнародну систему статистики та обліку", яка була затверджена постановою Кабінету Міністрів України N 326 (326-93-п) від 4 травня 1993 р.
КОПФГ є складовою частиною державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.
КОПФГ використовується під час збирання та оброблення інформації в автоматизованих системах державної статистики, фінансовій звітності, Державному реєстрі звітних (статистичних) одиниць України, наукових дослідженнях.
Об'єктами класифікації в КОПФГ є організаційно-правові форми господарських суб'єктів, встановлені відповідними законодавчими актами України (додаток А).
Структурно класифікація складається з тризначних цифрових кодів, побудованих за серійно-порядковим методом кодування, та назв організаційно-правових форм господарювання.
Ведення КОПФГ здійснює Головний обчислювальний центр (ГОЦ) Міністерства статистики України.
Підготовку змін до класифікатора здійснює Міністерство статистики України разом з ГОЦ Міністерства статистики України.
Підставою для внесення змін є відповідні зміни законодавчих актів України.

2. Визначення

2.1. Юридичні особи - суб'єкти, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному або третейському судах.
2.2. Підприємництво - це самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.
2.3. Суб'єкти підприємницької діяльності:
- громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;
- юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність" (697-12) .
Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах на вибір підприємця.
2.4. Організації, що не займаються підприємницькою діяльністю,- організації, заклади, установи, для яких отримання прибутку не є основною метою їх діяльності.
2.5. Індивідуальне підприємство - підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно її праці.
2.6. Сімейне підприємство - підприємство, засноване на власності та праці громадян України - членів однієї сім'ї, які проживають разом.
2.7. Приватне підприємство - підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом найму робочої сили.
2.8. Колективне підприємство - підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації.
2.9. Державне підприємство - підприємство, засноване на загальнодержавній власності.
2.10. Державне комунальне підприємство - підприємство основане на власності адміністративно-територіальних одиниць.
2.11. Спільне підприємство - підприємство, засноване на базі об'єднання майна іноземної юридичної або фізичної особи і суб'єкта державної форми власності, на яких не поширено дію декрету Кабінету Міністрів України N 24-92 від 31.12.92 р. "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств".
2.12. Підприємство, засноване на власності громадянина або юридичної особи іншої держави,- підприємство, що повністю належить іноземному інвестору, тобто єдиним засновником і власником якого є окремий іноземний громадянин або юридична особа іншої держави.
2.13. Кооператив - вид підприємства, яке створене громадянами України, що добровільно об'єднались на основі членства для спільного здійснення господарської та іншої діяльності.
2.14. Орендне підприємство - підприємство, створене на базі орендованого майна державного підприємства.
Оренда являє собою засноване на договорі строкове платне володіння і користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Об'єктами оренди є:
- цілісні майнові комплекси державних підприємств, організацій чи їх структурних підрозділів (філіалів, цехів, дільниць);
- окреме індивідуально визначене майно державних підприємств, організацій.
Орендарями можуть бути організації орендарів, створені членами трудового колективу державного підприємства, організації, їхніх структурних підрозділів; громадяни та юридичні особи України, іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
2.15. Селянське (фермерське) господарство - форма підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатись її переробленням та реалізацією. Членами селянського (фермерського) господарства можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 16-річного віку, та інші родичі, котрі об'єдналися для роботи в цьому господарстві. Селянське (фермерське) господарство може бути створено однією особою.
2.16. Споживче товариство - самостійна демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об'єднуються для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.
2.17. Спілка споживчих товариств - об'єднання на добровільних засадах споживчих товариств. Взаємовідносини між споживчими товариствами та їхніми спілками будуються на договірних засадах. Товариства можуть делегувати спілкам частину своїх повноважень та виконання окремих функцій.
2.18. Господарські товариства - підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
До господарських товариств належать:
- акціонерні товариства;
- товариства з обмеженою відповідальністю;
- товариства з додатковою відповідальністю;
- повні товариства;
- командитні товариства.
2.18.1. Акціонерне товариство - товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
2.18.1.1. Відкрите акціонерне товариство - вид акціонерного товариства, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.
2.18.1.2. Закрите акціонерне товариство - вид акціонерного товариства, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах.
Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.
2.18.2. Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.
2.18.3. Товариство з додатковою відповідальністю - товариство, статутний фонд якого поділено на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а за недостатністю цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника.
Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.
2.18.4. Повне товариство - товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
2.18.5. Командитне товариство - товариство, що включає поряд з одним чи більшістю учасників, які несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).
Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.
2.19. Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників.
2.20. Корпорація - договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.
2.21. Консорціум - тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.
2.22. Концерн - статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.
2.23. Об'єднання - інші об'єднання підприємств за галузевим, територіальним та іншими принципами.
2.24. Дочірнє підприємство - підприємство, єдиним засновником і власником якого є інше підприємство.
2.25. Підприємець - фізична особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність.
2.26. Організації, заклади, установи - організаційні структури, які не займаються підприємницькою діяльністю. Фінансування робіт, пов'язаних з їх діяльністю, здійснюється за рахунок асигнувань, що виділяються з державного бюджету або з місцевого бюджету адміністративно-територіальних одиниць.
2.27. Організація орендарів - організація, створена трудовим колективом державного підприємства, яка має переважальне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того державного підприємства, організації, де вона створена.
2.28. Організація покупців - добровільне об'єднання громадян, які уклали угоду про спільну діяльність з метою придбання об'єктів приватизації.
2.29. Політична партія - об'єднання громадян, прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у визначенні державної політики, формуванні органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування і представництво у їх складі.
2.30. Громадська організація - об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
2.31. Релігійні організації - релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами (управліннями).
Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного і того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.
2.32. Філія - структурно відокремлена частина юридичної особи, що знаходиться поза межами розташування керівного органу юридичної особи та виконує таку ж діяльність (виробничу, наукову тощо), що й юридична особа в цілому. Філія має своє керівництво, яке підпорядковане керівному органу юридичної особи і діє на підставі доручення, що отримується від відповідного керівного органу юридичної особи.
2.33. Представництво - структурно відокремлена частина юридичної особи. Представництво діє за межами знаходження юридичної особи від її імені. Діяльність представництва обмежується виключно представницькими функціями (укладання угод, здавання-приймання продукції тощо).

3. Класифікація організаційно-правових форм господарювання

Код Назва
А 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 231 232 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 Б 400 410 420 430 440 450 460 470 В 500 510 Суб'єкти підприємницької діяльності Індивідуальне підприємство Сімейне підприємство Приватне підприємство Колективне підприємство Державне підприємство Державне комунальне підприємство Спільне підприємство Підприємство, засноване на повній власності громадянина або юридичної особи іноземної держави Кооператив Орендне підприємство Селянське (фермерське) господарство Споживче товариство Спілка споживчих товариств Акціонерне товариство відкрите акціонерне товариство закрите акціонерне товариство Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з додатковою відповідальністю Повне товариство Командитне товариство Асоціація Корпорація Консорціум Концерн Об'єднання Дочірнє підприємство Підприємець Організації, що не займаються підприємницькою діяльністю Організація Заклад Установа Організація орендарів Організація покупців Політична партія Громадська організація Релігійна організація Відокремлені підрозділи Філія Представництво

Додаток А
(довідковий)

Законодавчі акти, що встановлюють організаційно-правові форми господарювання

1. Закон України "Про підприємства" (887-12) (ст.2, 3);
2. Закон України "Про підприємництво" (698-12) (ст.1, 2, 6);
3. Закон України "Про господарські товариства" (1576-12) (ст.9, 24, 25, 50, 65, 66, 75);
4. Закон України "Про споживчу кооперацію" (2265-12) (ст.5, 8);
5. Закон України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" (2269-12) (ст.2, 4, 5, 6, 9);
6. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" (2009-12) (ст.2);
7. Закон України "Про об'єднання громадян" (2460-12 )(ст.2, 3);
8. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" (987-12) (ст.7, 8, 9, 10, 11);
9. Декрет Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" (55-93 ) (ст.1, 4).