КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 1993 р. N 508
Київ

Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 165 (165-94-п) від 14.03.94 N 416 (416-94-п) від 15.06.94 N 377 (377-97-п) від 22.04.97 N 483 (483-2011-п) від 11.05.2011 N 256 (256-2012-п) від 28.03.2012 )
На виконання Указу Президента України від 15 червня 1993 р. "Про корпоратизацію підприємств" (210/93) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про порядок корпоратизації підприємств, що додається.
Прем'єр-міністр України
Міністр
Кабінету Міністрів України
Л.КУЧМА
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 508

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок корпоратизації підприємств

1. Це Положення визначає порядок корпоратизації державних підприємств, закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків статутного капіталу яких перебуває у державній власності, а також виробничих і науково-виробничих об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність з чинним законодавством (далі - підприємства).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 (483-2011-п) від 11.05.2011 )
2. У двотижневий термін з моменту початку корпоратизації, визначеного відповідно до пункту 7 Указу Президента України від 15 червня 1993 р. "Про корпоратизацію підприємств" (210/93) , керівник підприємства подає засновникові відкритого акціонерного товариства (далі - засновник) пропозиції про персональний склад комісії з корпоратизації (далі - комісія). До складу комісії включаються на паритетних засадах представники засновника, банківської установи, що обслуговує підприємство, відповідного органу приватизації, трудового колективу підприємства, що корпоратизується, місцевої державної адміністрації. У разі проведення корпоратизації державних підприємств, закритих акціонерних товариств, що займають монопольне становище на ринку, виробничих і науково-виробничих об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність з чинним законодавством, до складу комісії включається представник Антимонопольного комітету. За рішенням засновника до складу комісії можуть включатися також представники інших органів та організацій.
( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 165 (165-94-п) від 14.03.94 )
Засновник у тижневий термін затверджує склад комісії. На час роботи в комісії за її членами зберігаються місце роботи і середньомісячний заробіток.
3. Голова комісії організує роботу комісії і несе персональну відповідальність за її діяльність.
4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загальної кількості її членів.
5. Рішення приймаються простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Член комісії, не згодний з прийнятим комісією рішенням, може письмово викласти свою думку, що додається до протоколу засідання комісії.
6. Протокол засідання комісії оформляється протягом трьох днів і підписується головою комісії.
7. Адміністрація підприємства, що корпоратизується, зобов'язана надавати комісії у встановлений термін необхідну бухгалтерську, статистичну та іншу інформацію.
8. Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські, консультаційні та інші організації. Оплата їх послуг здійснюється підприємством, що корпоратизується.
9. Комісія несе відповідальність за правильність підготовки документів і достовірність даних, що використовуються нею.
10. Комісія готує і подає засновнику у двомісячний термін з дня затвердження її складу акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації, проект плану розміщення акцій та проект статуту відкритого акціонерного товариства, розроблений відповідно до Закону України "Про господарські товариства" (1576-12) , з урахуванням вимог, передбачених Указом Президента України "Про корпоратизацію підприємств" (210/93) .
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 165 (165-94-п) від 14.03.94, N 416 (416-94-п) від 15.06.94 )
11. Засновник у тижневий термін розглядає і затверджує акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає корпоратизації, і в десятиденний термін приймає рішення про створення відкритого акціонерного товариства та затверджує його статут. У разі виявлення невідповідності зазначених документів вимогам цього Положення, інших актів чинного законодавства засновник вносить до них необхідні зміни і доповнення.
Одночасно засновник подає до Мінекономрозвитку, Міністерства фінансів та Фонду державного майна пропозиції про персональний склад спостережної ради відкритого акціонерного товариства.
( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 (256-2012-п) від 28.03.2012 )
12. За дорученням засновника керівник підприємства, що корпоратизується, у тижневий термін після затвердження статуту подає до органів, які здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, заяву і рішення про створення відкритого акціонерного товариства та його статут. При цьому плата за державну реєстрацію та інші платежі не справляються.
13. Мінекономрозвитку, Міністерство фінансів і Фонд державного майна у двотижневий термін затверджують персональний склад спостережної ради відкритого акціонерного товариства.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 (256-2012-п) від 28.03.2012 )
14. У процесі корпоратизації підприємств, об'єднань, що не привели свій статус у відповідність з чинним законодавством, їх структурні підрозділи (одиниці) можуть бути перетворені за рішенням засновника у самостійні підприємства, в тому числі у відкриті акціонерні товариства.
15. З моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товариства активи і пасиви підприємства, структурного підрозділу (одиниці) переходять до відкритого акціонерного товариства. Акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків корпоратизованого підприємства.
16. Розмір статутного капіталу відкритих акціонерних товариств, створених відповідно до цього Положення, визначається за діючою Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 (483-2011-п) від 11.05.2011 )
17. Реєстрація випуску акцій та інформація про їх випуск провадиться у порядку (z0461-13) , визначеному НКЦПФР. Випуск акцій відкритого акціонерного товариства здійснюється за рахунок його коштів.
( Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 (256-2012-п) від 28.03.2012 )
Голова правління відкритого акціонерного товариства від імені емітента подає у тижневий термін з дня державної реєстрації товариства до реєструвального органу відповідні документи для реєстрації випуску акцій та інформацію про їх випуск.
( Пункт 17 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 416 (416-94-п) від 15.06.94 )( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377 (377-97-п) від 22.04.97 )
18. Спори, що виникають у процесі корпоратизації підприємств, розв'язуються в передбаченому законодавством порядку.
19. Комісія з корпоратизації вважається ліквідованою з моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товариства.