УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2004 N 36/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2004 р.
за N 617/9216
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1844/5 (z2102-12) від 14.12.2012 )

Про затвердження змін до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України (435-15) та відповідно до підпункту 30-1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року N 1396 (1396/97) (із змінами і доповненнями), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року N 7/5 (z0157-02) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 року за N 157/6445 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28 січня 2003 року N 6/5 (z0066-03) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 року за N 66/7387), що додаються.
2. Установити, що запити про відсутність або наявність арештів об'єктів нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна (z0364-99) подаються відносно договорів про відчуження нерухомого майна, укладених до 1 січня 2004 року та нотаріально не посвідчених.
3. Установити, що зміни до пункту 2.1 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно (z0157-02) набирають чинності після введення в дію Державного реєстру правочинів, але не раніше ніж через 10 днів після державної реєстрації цього наказу.
4. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) до 15 червня 2004 року внести зміни до програмного забезпечення електронного Реєстру прав власності на нерухоме майно.
5. Департаменту цивільного законодавства та підприємництва (Завальна І.І.): подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями) та довести до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.
6. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, нотаріусів та бюро технічної інвентаризації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України - керівника апарату А.П. Зайця.
Міністр
О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
17.05.2004  N 36/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2004 р.
за N 617/9216

ЗМІНИ

до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно ( z0157-02 ):

1) назву викласти в такій редакції:
"Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно";
2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:
"Державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно здійснюють підприємства бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) у межах визначених адміністративно-територіальних одиниць на підставі відповідних рішень виконавчих органів місцевого самоврядування.
Здійснення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно в межах одного населеного пункту кількома БТІ не допускається";
3) пункт 1.4 викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно (далі - реєстрація прав) - це внесення запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно у зв'язку з виникненням, існуванням або припиненням права власності на нерухоме майно, що здійснюється БТІ за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна на підставі правовстановлювальних документів коштом особи, що звернулася до БТІ";
4) пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Правовстановлювальні документи, які відповідно до закону підлягають обов'язковій державній реєстрації, приймаються за умови проведення їх державної реєстрації";
5) абзац одинадцятий пункту 3.3 виключити;
6) абзац другий пункту 3.4 виключити;
7) абзац п'ятий пункту 3.8 після слів "підстави виникнення" доповнити словами "чи припинення";
8) пункт 3.10 викласти в такій редакції:
"У разі відмови власника від права власності на нерухоме майно в розділ Реєстру прав уноситься відповідний запис про відмову на підставі заяви власника майна, поданої особисто та справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом.
До заяви додаються правовстановлювальні документи, на підставі яких була проведена реєстрація прав власності на нерухоме майно та які підлягають анулюванню реєстратором.
Оригінали анульованих правостановлювальних документів з відміткою "Анульовано", завіреною печаткою БТІ, підшиваються до реєстраційної справи.
У записах Реєстру прав робиться відмітка про відмову від права власності на підставі відповідної заяви власника майна, та одночасно про це повідомляються органи місцевого самоврядування. Заявнику видається витяг з Реєстру прав";
9) розділ 3 "Прийняття рішення реєстратором прав" доповнити новим пунктом 3.11 такого змісту:
"3.11 Безхазяйне нерухоме майно береться на облік БТІ за місцезнаходженням нерухомого майна за заявою відповідного органу місцевого самоврядування.
При цьому у відповідному розділі Реєстру прав робиться відмітка "безхазяйне".
Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна органу місцевого самоврядування видається інформаційна довідка з Реєстру прав на бланку відповідного БТІ";
10) абзац чотирнадцятий пункту 4.1.1 після слів "підстави виникнення" доповнити словами "чи припинення";
11) пункт 4.2 викласти в такій редакції:
"Розділ Реєстру прав та реєстраційна справа закриваються на підставі рішення реєстратора прав у разі:
а) знищення нерухомого майна за заявою власника майна;
до заяви додаються:
акт відповідного органу, що засвідчує факт знищення майна;
правовстановлювальні документи (у разі наявності) на знищене майно, які підлягають анулюванню у порядку, встановленому цим Положенням;
б) поділу або об'єднання нерухомого майна.
Закриті реєстраційні справи зберігаються в архіві БТІ в установленому чинним законодавством України порядку";
12) абзац четвертий пункту 5.8 після слів "підстави виникнення" доповнити словами "чи припинення";
13) абзац шостий пункту 5.10 після слів "підстави виникнення" доповнити словами "чи припинення";
14) абзац тринадцятий підпункту "а" пункту 6.1 доповнити словами "крім правовстановлювальних документів, передбачених у додатку 1 до пункту 2.1 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно";
15) у додатку 1:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"Договори, за якими відповідно до законодавства передбачається перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, лізингу, предметом яких є нерухоме майно, іпотеки, договори про задоволення вимог іпотекодержателя, договори про виділ у натурі частки нерухомого майна, про поділ нерухомого майна, що є в спільній частковій чи спільній сумісній власності";
пункт 9 викласти в такій редакції:
"Договори відчуження нерухомого майна, що перебуває у податковій заставі, укладені шляхом проведення цільових біржових чи позабіржових аукціонів з метою погашення податкового зобов'язання";
пункт 10 доповнити словами "про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності", а слово "та" виключити;
пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Рішення засновника про створення державної (національної) акціонерної компанії, державної (національної) холдингової компанії, відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), та акт приймання-передавання нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи державним органом приватизації";
пункт 16 після слів "приватними нотаріусами" доповнити словами "місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування".
Директор Департаменту
цивільного законодавства
та підприємництва
І.І.Завальна